• Renata Kulpa, autor |
 • Anna Panek, autor |

W dniu 14 grudnia 2021 roku do Sejmu trafił poselski projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19.

W sierpniu 2021 roku w publikacji Pracodawca będzie mógł posiadać informację dotyczące szczepień pracowników i zachorowań na COVID-19” informowaliśmy Państwa o pierwszych propozycjach rozwiązań legislacyjnych dotyczących możliwości posiadania przez pracodawcę informacji dotyczących szczepień pracowników i zachorowań na COVID-19. W dniu 14 grudnia 2021 roku do Sejmu został skierowany poselski projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19, który wprowadza rozwiązania umożliwiające weryfikację negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 lub szczepienia przeciwko COVID-19 przez pracodawcę.

Poniżej prezentujemy najważniejsze konsekwencje dla pracodawców i pracowników, jakie wynikają z projektu ustawy.

Bezpłatne testy dla pracowników

Zgodnie z projektem ustawy, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19,

 • pracownik lub
 • osoba pozostająca w stosunku cywilnoprawnym z pracodawcą

będzie miała prawo do nieodpłatnego wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 (testy mają być finansowane ze środków publicznych).

Projekt ustawy, na chwilę obecną, nie precyzuje w jaki sposób pracownicy będą mogli skorzystać z nieodpłatnego wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Minister właściwy do spraw zdrowia ma określić w drodze rozporządzenia maksymalną liczbę testów finansowanych ze środków publicznych, które będą mogły być nieodpłatnie wykonane przez daną osobę w określonej jednostce czasu.

W ocenie autorów projektu, wprowadzenie powyższej regulacji ma gwarantować powszechną możliwość testowania grupy pracowników oraz osób pozostających w stosunku cywilnoprawnym z pracodawcą, co skutkować ma zwiększeniem bezpieczeństwa zdrowotnego w tej populacji.

Możliwość żądania przez pracodawcę informacji w zakresie COVID-19

Jednak jednym z najważniejszych rozwiązań jakie przewiduje projekt ustawy, jest prawo pracodawcy żądania od pracownika lub osoby pozostającej w stosunku cywilnoprawnym z tym pracodawcą podania informacji o posiadaniu negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego nie wcześniej niż 48 godzin przed jego okazaniem. Takie uprawnienie ma przysługiwać pracodawcy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, jeżeli jest to niezbędne do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19 w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

Z obowiązku przekazania informacji o posiadaniu negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 zwolniony będzie pracownik lub osoba pozostająca w stosunku cywilnoprawnym z pracodawcą, które przedstawią informację o przebytej infekcji wirusa SARS CoV-2 lub o wykonaniu szczepienia przeciwko COVID-19.

Zgodnie z projektowanymi przepisami, pracownik oraz osoba pozostająca w stosunku cywilnoprawnym z pracodawcą będzie musiała przekazać pracodawcy informacje o:

 • posiadaniu negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego nie wcześniej niż 48 godzin przed jego okazaniem, lub
 • przebytej infekcji wirusa SARS CoV-2 lub o wykonaniu szczepienia przeciwko COVID-19,

na każde żądanie pracodawcy. Informacje te mają być przekazywane w formie oświadczenia. Co więcej, pracodawcy będzie przysługiwało prawo żądania udokumentowania ww. informacji.

Odmówienie przez pracownika podania informacji w zakresie COVID-19

Projekt ustawy przewiduje, iż w przypadku, w którym pracownik lub osoba pozostająca w stosunku cywilnoprawnym z tym pracodawcą, odmówi udostępnienia informacji o:

 • posiadaniu negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego nie wcześniej niż 48 godzin przed jego okazaniem, lub
 • przebytej infekcji wirusa SARS CoV-2 lub o wykonaniu szczepienia przeciwko COVID-19

pracodawca będzie traktował taką osobę jako:

 • osobę, która nie posiada negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego nie wcześniej niż 48 godzin przed jego okazaniem,
 • osobę nieposiadającą statusu ozdrowieńca lub,
 • osobę która nie wykonała szczepienia przeciwko COVID-19.

Zgodnie z projektowanymi przepisami, takie uznanie będzie powodowało, iż pracodawca będzie mógł:

 • dokonać zmiany w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy, w tym sposobu wykonywania pracy przez pracowników lub osoby pozostające w stosunku cywilnoprawnym z tym pracodawcą,
 • dokonywać zmian w systemach lub rozkładach czasu pracy pracowników lub osób pozostających w stosunku cywilnoprawnym z tym pracodawcą,
 • polecić pracownikowi lub osobie pozostającej w stosunku cywilnoprawnym z tym pracodawcą wykonywanie pracy poza miejscem jej wykonywania określonym w umowie, w ramach tej samej miejscowości lub powierzyć pracownikowi lub osobie pozostającej w stosunku cywilnoprawnym z tym pracodawcą innego rodzaju pracę za wynagrodzeniem odpowiadającym rodzajowi pracy, nie niższym niż dotychczasowe.

Działania określone powyżej nie będą stanowiły naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu.

Należy zaznaczyć, iż powyższe informacje wynikają z projektu ustawy, co oznacza, iż ostateczna treść przyjętych przepisów może różnić się od obecnie proponowanych. Będziemy na bieżąco informować o pracach związanych z tym projektem ustawy.