• Renata Kulpa, autor |
  • Anna Panek, autor |

30 września 2021 roku w Dzienniku Ustaw została opublikowana Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W lipcu 2021 roku informowaliśmy Państwa w naszej publikacji „Wezwanie do zawarcia umów o zarządzanie PPK”, iż do Sejmu został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, modyfikującej przepisy odnoszące się do wezwania do zawarcia umów o zarządzanie PPK.

Projekt ten przeszedł proces legislacyjny; ustawa została uchwalona w dniu 17 września 2021 r i w dniu 30 września 2021 roku została opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Podmioty, które nie wdrożyły PPK

Jak wspominaliśmy w naszej poprzedniej publikacji, oprócz możliwości nałożenia kary na podmiot zatrudniający albo osobę obowiązaną do działania w imieniu podmiotu zatrudniającego w związku z niedopełnieniem obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w przewidzianym przepisami terminie, Ustawa PPK przewiduje przepisy umożliwiające kontrolę spełnienia obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK.

Zgodnie z przepisami Ustawy PPK, do ostatniego dnia miesiąca następującego po każdym kwartale danego roku kalendarzowego Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia Polskiemu Funduszowi Rozwoju informację zawierającą nazwę, NIP, adres siedziby i adres do korespondencji lub adres zamieszkania i adres wykonywania działalności gospodarczej płatników, będących podmiotami zatrudniającymi, którzy deklarowali składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby zatrudnione.

Na podstawie otrzymanych od ZUS informacji PFR ma możliwość weryfikacji danych udostępnionych przez ZUS z danymi dotyczącymi podmiotów zatrudniających, zawartymi w ewidencji PPK.  Przypominamy, iż każda umowa o zarządzanie, która została zawarta z instytucją finansową rejestrowana jest w ewidencji PPK.

W przypadku, gdy w wyniku dokonanej weryfikacji przez PFR okaże się, że podmiot zatrudniający nie dopełnił obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w ustawowym terminie PFR wzywa podmiot zatrudniający do zawarcia umowy o zarządzanie PPK z funduszem zdefiniowanej daty zarządzanym przez wyznaczoną instytucję finansową albo do przekazania do PFR informacji o zawarciu umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową. Wezwanie takie powinno być skierowane na piśmie. W takiej sytuacji podmiot zatrudniający obowiązany jest zawrzeć umowę o zarządzanie PPK w ciągu 30 dni od otrzymania wezwania.

Obowiązujące przepisy Ustawy PPK stanowią że „Wezwanie uznaje się za skuteczne w momencie zwrotnego potwierdzenia odbioru lub poprzez nadanie przesyłką poleconą po bezskutecznej dwukrotnej próbie dostarczenia pisma za zwrotnym potwierdzeniem odbioru”.

Elektronizacja wezwania PFR do zawarcia umowy o zarządzanie

Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przewiduje, iż w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w okresie roku od odwołania ostatniego z nich istnieje możliwość wysłania wezwania PFR (o którym mowa powyżej) za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami Ustawy, wezwanie będzie uznane na skuteczne:

1)     w momencie jego odbioru przez podmiot zatrudniający na profilu informacyjnym w systemie teleinformatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

2)     po upływie 14 dni od dnia umieszczenia wezwania na profilu informacyjnym w systemie teleinformatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – w przypadku jego nieodebrania.

Ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 15 października 2021 roku.