• Renata Kulpa, autor |
  • Anna Panek, autor |

Państwowa Inspekcja Pracy w ramach pytań i odpowiedzi dostępnych na swojej stronie internetowej udzieliła odpowiedzi na pytanie „Czy pracownik zobowiązany jest odebrać telefon od pracodawcy w trakcie urlopu wypoczynkowego?”.

Państwowa Inspekcja Pracy realizując swoją misję ukierunkowaną m.in. na działania prewencyjne, zmierzające do poszanowania prawa pracy, jak również egzekwowania przepisów prawa pracy, udziela wyjaśnień i porad w indywidualnie kierowanych do niech sprawach. Niektóre z nich, w formie ogólnych tez, publikowane są w witrynie PIP. Jednym z ciekawszych i jakże aktualnych zagadnień, którymi ostatnio zajęła się Państwowa Inspekcja Pracy, była kwestia dotycząca odbierania przez pracownika telefonu od pracodawcy w trakcie urlopu wypoczynkowego.

W pierwszej kolejności przypominamy, iż zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, urlop wypoczynkowy, który przysługuje pracownikowi corocznie (co do zasady 20 lub 26 dni, w zależności od stażu pracy, do którego wlicza się także okres nauki na zasadach określonych w Kodeksie), powinien być nieprzerwany. Co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Celem urlopu wypoczynkowego jest szeroko rozumiana regeneracja sił pracownika. Państwowa Inspekcja Pracy podkreśla, iż „urlop wypoczynkowy to czas na relaks i regenerację sił po pracy”.

Według Państwowej Inspekcji Pracy, pracownik przebywający na urlopie wypoczynkowym nie jest zobowiązany do odbierania telefonu od pracodawcy (poza szczególnymi wyjątkami wynikającymi z pełnionej przez niego funkcji w zakładzie pracy). Tym samym, w ocenie Państwowej Inspekcji Pracy, pracodawca nie może żądać od niego odbierania na urlopie wypoczynkowym telefonów służbowych, jak również połączeń kierowanych w celach służbowych na telefon prywatny.

Jednakże, Państwa Inspekcja Pracy podkreśla, iż pracodawca może ustalić w przepisach wewnątrzzakładowych obowiązek odbierania połączeń przychodzących na telefon służbowy w czasie urlopu. Obowiązek ten może dotyczyć wyłącznie pracowników kluczowych dla firmy lub niezbędnych w razie awarii (np. kierownicy, kadra menadżerska).

Należy również zaznaczyć, że obowiązujące przepisy dopuszczają możliwość odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy (art. 167) pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu.

Zastosowanie takiego rozwiązania powoduje jednak, iż pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu.