• Renata Kulpa, autor |
  • Anna Panek, autor |

Do Sejmu skierowano projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Projekt ten przewiduje zmiany w przepisach Kodeksu pracy odnoszących się do kwoty wolnej od potrąceń.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 871 § 1 pkt 1) Kodeksu pracy) wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne.

Projektowane przepisy przewidują obniżenie tej kwoty do 85% minimalnego wynagrodzenia.

Co więcej, projekt ustawy przewiduje:

§   obniżenie o 10%, tj. do 50% (z 60%) kwoty wolnej od egzekucji w stosunku do skazanego, któremu wypłacane jest wynagrodzenie za pracę (zgodnie z art. 125 § 2 Kodeksu karnego wykonawczego),

§   obniżenie o 25%, tj. do 50% (z 75%) kwoty wolnej od potrąceń ze środków znajdujących się na rachunku bankowym, o którym mowa w art. 54 § 1 Prawa bankowego.

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy, zaproponowane zmiany wynikają z niskiej skuteczności egzekucji sądowej i administracyjnej, a w ocenie ustawodawcy zaproponowane rozwiązanie ma zwiększyć skuteczność egzekucyjną.

Zgodnie z projektem ustawy, przepisy mają wejść w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. Należy zaznaczyć, iż powyższe informacje wynikają z pierwszego projektu ustawy, co oznacza, iż ostateczna treść przyjętych przepisów może różnić się od obecnie proponowanych. Będziemy na bieżąco informować o pracach związanych z tym projektem ustawy.