• Renata Kulpa, autor |
  • Anna Panek, autor |

Do 23 kwietnia 2021 roku, podmioty zatrudniające mniej niż 20 osób (tzw. pozostałe podmioty zatrudniające) są zobowiązane do zawarcia w pierwszej kolejności z instytucją finansową umowy o zarządzanie PPK (chyba że posiadają status mikro-przedsiębiorcy).

Wdrożenie PPK dla IV tury wdrożeniowej

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych (dalej „Ustawa PPK”) proces wprowadzania PPK przebiega stopniowo (etapami) i jest uzależniony od liczby osób zatrudnionych w danym podmiocie:

1.     od 1 lipca 2019 roku – obowiązkiem wdrożenia PPK zostały objęte podmioty, które zatrudniają co najmniej 250 osób zatrudnionych (według stanu na 31.12.2018 roku) – tzw. I tura wdrożenia PPK,

2.     od 1 stycznia 2020 roku – obowiązkiem wdrożenia PPK zostały objęte podmioty, które zatrudniają co najmniej 50 osób (według stanu na dzień 30.06.2019 roku) – tzw. II tura wdrożenia PPK,

3.     od 1 lipca 2020 roku – obowiązkiem wdrożenia PPK zostały objęte podmioty, które zatrudniają co najmniej 20 osób (według stanu na 31.12.2019) – tzw. III tura wdrożenia PPK,

4.     od 1 stycznia 2021 roku – obowiązkiem wdrożenia PPK zostały objęte pozostałe podmioty – tzw. IV tura wdrożenia PPK.

Dla każdej tury wdrożeniowej przewidziane są inne terminy podpisania umowy o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK. Dodatkowo dla IV tury wdrożeniowej, Ustawa PPK przewiduje odrębne terminy zawarcia umowy o zarządzenie PPK jak i umowy o prowadzenie PPK dla: (i) pozostałych podmiotów zatrudniających (zatrudniających mniej niż 20 osób) oraz (ii) jednostek wchodzących w skład sektora finansów publicznych.

Pozostałe podmioty zatrudniające (mniej niż 20 osób):

1)     do 23 kwietnia 2021 roku zobowiązane są zawrzeć umowę o zarządzanie PPK,

2)     do 10 maja 2021 zobowiązane są zawrzeć umowę o prowadzenie PPK.

Jednostki sektora finansowego:

1)     do 26 marca 2021 roku zobowiązane są zawrzeć umowę o zarządzanie PPK,

2)     do 10 kwietnia 2021 zobowiązane są zawrzeć umowę o prowadzenie PPK.

Niniejsza publikacja ma na celu odniesienie się jedynie do terminów dla tzw. pozostałych podmiotów zatrudniających.

Przypominamy, iż wskazane powyżej terminy są terminami ostatecznymi (maksymalnymi). W praktyce oznacza to, iż możliwe jest zawieranie omawianych umów w terminach wcześniejszych.

W ostatniej turze wdrożenia PPK znalazły się między innymi podmioty, które zatrudniają mniej niż 20 osób. Oznacza to, iż podmioty te muszą podjąć działania zmierzające do utworzenia PPK, polegające m.in. na:

   §   przeprowadzeniu wyboru reprezentacji osób zatrudnionych, jeśli w danym zakładzie pracy, taka reprezentacja nie jest powołana,

   §   konsultacji z reprezentacją osób zatrudnionych w zakresie wyboru instytucji finansowej,

   §   wyborze instytucji finansowej zarządzającej PPK,

   §   zawarciu umowy o zarządzanie i umów o prowadzenie PPK z instytucją finansową,

   §   wypełnienia obowiązków informacyjnych wobec uczestników PPK oraz instytucji finansowej.

Kim jest podmiot zatrudniający a kim osoba zatrudniona– czyli kogo dotyczy Ustawa PPK?

Na początku, przypomnijmy definicję podmiotu zatrudniającego. Zgodnie z przepisami Ustawy PPK, przez podmiot zatrudniający należy rozumieć:

1.     pracodawcę,

2.     nakładcę,

3.     rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie kółek rolniczych,

4.     zleceniodawcę,

5.     podmiot, w którym działa rada nadzorcza, jeśli członkowie rady są wynagradzani.

Oznacza to, iż wszystkie wyżej wskazane podmioty mają obowiązek wdrożenia w swoim przedsiębiorstwie PPK dla osób zatrudnionych. Z obowiązku wdrożenia PPK zwolnione są jednak podmioty posiadające status mikro-przedsiębiorcy. Więcej informacji w tym zakresie możecie Państwo znaleźć w naszej publikacji Mikroprzedsiębiorca – kiedy jest zwolniony z obowiązku wdrożenia PPK?”

Należy pamiętać, że zgodnie z definicją „osoby zatrudnionej” wprowadzonej do Ustawy PPK należą do niej następujące osoby:

1.     pracownicy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy (z wyjątkiem pracowników przebywających na urlopach górniczych i urlopach dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla oraz młodocianych), 

2.     osoby wykonujące pracę nakładczą (które ukończyły 18 rok życia),

3.     członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych,

4.     osoby fizyczne (które ukończyły 18 rok życia) wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy, do której zgodnie z art. 750 KC stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,

5.     osoby wskazane w pkt 1-4 przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego oraz

6.     członkowie rad nadzorczych wynagradzani z tytułu pełnienia tej funkcji,

które podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu w Rzeczypospolitej Polskiej.

Więcej przydatnych informacji dotyczących wdrożenie PPK dla IV tury wdrożeniowej możecie Państwo znaleźć w naszej wcześniejszej publikacji: Pracownicze Plany Kapitałowe – ostatnia grupa podmiotów objęta obowiązkiem wdrożenia PPK”.

Jeżeli są Państwo zainteresowani doradztwem lub mają pytania, uprzejmie prosimy o kontakt.