• Renata Kulpa, autor |
  • Anna Panek, autor |

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny system oszczędzania dla pracowników realizowany przy współpracy z pracodawcami oraz państwem wprowadzony na podstawie ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (dalej „Ustawa PPK”).

    

IV tura wdrożeniowa

Zgodnie z zasadami przyjętymi w Ustawie PPK, proces wprowadzania PPK jest uzależniony od liczby osób zatrudnionych w danym podmiocie. Pierwsze podmioty (podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób) zostały objęte obowiązkiem wdrożeniowym 1 lipca 2019 roku. Obecnie, od 1 stycznia 2021 roku mamy do czynienia już z ostatnią turą wdrożeniową.

W ostatniej turze wdrożenia PPK znalazły się podmioty, które zatrudniają mniej niż 20 osób oraz jednostki sektora finansów publicznych (bez względu na stan zatrudnienia). Ustawa PPK przewiduje odrębne terminy zawarcia umowy o zarządzenie PPK, jak i umowy o prowadzenie PPK dla: (i) pozostałych podmiotów zatrudniających (zatrudniających mniej niż 20 osób) oraz (ii) jednostek wchodzących w skład sektora finansów publicznych.

Pozostałe podmioty zatrudniające (mniej niż 20 osób):

  1. do 23 kwietnia 2021 roku zobowiązane są zawrzeć umowę o zarządzanie PPK,

  2. do 10 maja 2021 zobowiązane są zawrzeć umowę o prowadzenie PPK.

Jednostki sektora finansowego:

  1. do 26 marca 2021 roku zobowiązane są zawrzeć umowę o zarządzanie PPK,

  2. do 10 kwietnia 2021 zobowiązane są zawrzeć umowę o prowadzenie PPK.

Przypominamy, iż podane powyżej terminy są terminami ostatecznymi (maksymalnymi). W praktyce oznacza to, iż możliwe jest zawieranie przez podmioty zatrudniające umów wskazanych powyżej w terminach wcześniejszych.


Więcej informacji o ostatniej turze wdrożeniowej możecie Państwo przeczytać w naszej publikacji „Ostatnia grupa podmiotów objęta obowiązkiem PPK”.
 

Mikroprzedsiębiorca a IV tura wdrożeniowa

Zgodnie z powyższymi informacjami w skład IV tury wdrożeniowej wchodzą podmioty, które zatrudniają mniej niż 20 osób. W praktyce oznacza to, że podmiot zatrudniający chociażby 1 osobę powinien rozpocząć działania zmierzające do wdrożenia PPK w swoim zakładzie pracy. Należy jednak zwrócić na jeden z wyjątków jakie przewidział ustawodawca w Ustawie PPK – tj. mikroprzedsiębiorcy pod pewnymi warunkami mogą uniknąć obowiązku podjęcia czynności zmierzających do wdrożenia PPK w swoim w swoim przedsiębiorstwie.

Ustawa PPK, stanowi, że jej przepisów nie stosuje się między innymi do mikroprzedsiębiorców w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców. Przypominamy, że zgodnie z ww. ustawą, by można mówić o tym, iż dany podmiot ma status mikroprzedsiębiorcy musi on spełnić pewne warunki. Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

b. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.
 

Warunki zwolnienia mikroprzedsiębiorcy z obowiązku wdrożenia PPK

Ustawa PPK przewiduje, iż w stosunku do mikroprzedsiębiorców nie stosuje się przepisów ww. ustawy, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą temu podmiotowi zatrudniającemu deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK w formie pisemnej. Przypominamy, iż taka deklaracja powinna zawierać dane dotyczące podmiotu zatrudniającego i uczestnika PPK oraz oświadczenie uczestnika PPK o posiadaniu przez niego wiedzy o konsekwencjach złożenia takiego oświadczenia woli.


W praktyce oznacza to, iż jeśli w podmiocie posiadającym status mikroprzedsiębiorcy chociaż jedna osoba zdeklaruje chęć przystąpienia do PPK, taki podmiot będzie zobowiązany do podjęcia kroków mających na celu podpisanie umowy o prowadzenie i zarządzanie PPK w ustawowo przewidzianych terminach.

Jeżeli są Państwo zainteresowani doradztwem lub mają pytania, uprzejmie prosimy o kontakt.