• Renata Kulpa, autor |
  • Anna Panek, autor |

W Senacie trwają pracę nad projektem ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.

Senat wyszedł z propozycją zmiany przepisów dotyczących rad pracowników, których działanie reguluje ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, związana jest z ogłoszeniem stanu epidemii koronawirusa w Polsce. Zgodnie z uzasadnieniem głównym celem poniżej prezentowanych zmian jest uproszczenie zasad działania rad pracowników w czasie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Najistotniejsze założenia wynikające z projektu:

  1. zmniejszenie o połowę liczby wymaganych podpisów niezbędnych do zgłoszenia kandydata na członka rady pracowników oraz wprowadzenie wymogu liczby podpisów w przypadku pracodawców zatrudniających powyżej 500 pracowników, 
  2. zniesienie wymogu uzyskania podpisu 10% pracowników niezbędnych do zorganizowania wyborów członków rady pracowników,
  3. zmiany w sposobie wyboru członków rady pracowników - zgodnie z projektem, wybory członków rady pracowników będzie przeprowadzała komisja wyborcza zwoływana przez pracodawcę na pierwsze posiedzenie, nie później niż 5 dni roboczych po zamknięciu listy kandydatów; ponadto pracodawca na pierwszym posiedzeniu komisji obowiązany jest przekazać projekty następujących dokumentów: regulaminu określającego tryb działania komisji oraz regulaminu przeprowadzenia wyborów; dokumenty te mają uwzględniać specyfikę funkcjonowania przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem zasady minimalizacji utrudnień dla jak największej liczby pracowników przy oddawaniu głosu, a także przy zachowaniu środków ostrożności zmniejszających ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2,
  4. zmiany w składzie komisji wyborczej – zgodnie z projektem ustawy w skład komisji wyborczej powinna wchodzić wskazana przez pracodawcę osoba, po jednym członku wybranym przez każdego z kandydatów oraz przewodniczący komisji, którym powinien być najstarszy wiekiem pracownik, niebędący kandydatem,
  5. usunięcie zasady bezpośredniości wyborów,
  6. obniżenie wymogu uzyskania frekwencji wyborczej z 50% na 10%, 
  7. wydłużenie kadencji rady pracowników – projekt ustawy przewiduje, iż rada pracowników ma działać do pierwszego dnia posiedzenia nowo wybranej rady pracowników (obecnie kadencja rady pracowników trwa 4 lata).
     

Powyższy projekt jest na etapie wstępnych konsultacji w Senacie, trwają prace w komisjach. Będziemy na bieżąco informować Państwa o pracach związanych ze zmianą przepisów dotyczących rad pracowniczych oraz ww. projekt ustawy.