• Renata Kulpa, autor |
  • Anna Panek, autor |

Od 2021 roku ZUS będzie musiał zostać poinformowany o zawarciu umowy o dzieło

Przypominamy, iż ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Tarcza antykryzysowa), wprowadziła nowy obowiązek dla płatników składek oraz osób zlecających dzieło.

Od 1 stycznia 2021 roku płatnicy składek oraz osoby fizyczne zlecające dzieło będą zobowiązane do każdorazowego poinformowania ZUS-u o zawarciu umowy o dzieło:

  • jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub
  • jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.
     

Płatnicy składek i osoby fizyczne zlecające dzieło, będą zobowiązane zrealizować wskazany powyżej obowiązek w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o dzieło. Zgodnie z nowymi przepisami, informacja ta będzie ewidencjonowana przez ZUS na koncie płatnika.

Wzór informacji o zawarciu umowy o dzieło, który będzie musiał być przesyłany do ZUS-u zostanie określony w drodze rozporządzenia. W momencie publikacji tego artykułu nie zostało ono przyjęte.