• Renata Kulpa, autor |
  • Anna Panek, autor |

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych ma na celu wprowadzenie powszechnego systemu oszczędzania dla pracowników realizowanego we współpracy z pracodawcami oraz państwem (dalej „Ustawa PPK”).

Zgodnie z przepisami Ustawy PPK proces wprowadzania PPK przebiega stopniowo (etapami) i jest uzależniony od liczy osób zatrudnionych w danym podmiocie.

W myśl art. 134 § 1 Ustawy PPK ma on przebiegać w następujący sposób:

1.     od 1 lipca 2019 roku – obowiązkiem wdrożenia PPK zostały objęte podmioty, które zatrudniają co najmniej 250 osób (według stanu na 31.12.2018) – tzw. I tura wdrożenia PPK,

2.     od 1 stycznia 2020 roku – obowiązkiem wdrożenia PPK zostały objęte podmioty, które zatrudniają co najmniej 50 osób (według stanu na dzień 30.06.2019) – tzw. II tura wdrożenia PPK,

3.     od 1 lipca 2020 roku – obowiązkiem wdrożenia PPK zostały objęte podmioty, które zatrudniają co najmniej 20 osób (według stanu na 31.12.2019) – tzw. III tura wdrożenia PPK,

4.     od 1 stycznia 2021 – obowiązkiem wdrożenia PPK mają zostać objęte pozostałe podmioty – tzw. IV tura wdrożenia PPK.

Dla każdej tury wdrożeniowej przewidziane są inne terminy podpisania umowy o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK. Dla III tury wdrożeniowej, tj. podmiotów które zatrudniają co najmniej 20 osób (według stanu na 31.12.2019) terminy zawarcia umów kształtują się następująco:

     1.        umowa o zarządzanie PPK − najpóźniej do 27 października 2020 roku,

     2.        umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 10 listopada 2020 roku.

Przypominamy, iż wskazane powyżej terminy są terminami ostatecznymi (maksymalnymi). W praktyce oznacza to, iż możliwe jest zawieranie omawianych umów w terminach wcześniejszych.

Przypominamy również, iż podmiotom zatrudniającym co najmniej 50 osób (zaliczanych do II etapu wprowadzenia PPK), w związku z przyjętą ustawą z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, wydłużono terminy wdrożenia PPK, t.j. terminy wdrożenia PPK dla podmiotów z II fazy wdrożeniowej są takie same jak dla podmiotów z III fazy wdrożeniowej PPK:

     1.        umowa o zarządzanie PPK powinna zostać zawarta najpóźniej do 27 października 2020 roku,

     2.        umowa o prowadzenie PPK powinna zostać zawarta najpóźniej do 10 listopada 2020 roku.

Zwracamy uwagę, iż wybór instytucji finansowej, z którą pracodawca zawrze zarówno umowę o zarządzanie PPK jak i prowadzenie PPK, wymaga przeprowadzenia konsultacji z reprezentacją osób zatrudnionych. W praktyce może się to wiązać z koniecznością przeprowadzenia wyboru reprezentacji osób zatrudnionych, jeśli w danym zakładzie pracy taka reprezentacja nie została dotąd powołana.

Co więcej, podmioty wdrażające PPK w powyżej wskazanych terminach powinny podjąć działania polegające na opracowaniu regulacji wewnętrznych dotyczących wprowadzenia PPK czy wypełnieniu ustawowych obowiązków informacyjnych wobec uczestników PPK oraz instytucji finansowej.

Więcej przydatnych informacji dotyczących PPK możecie Państwo znaleźć w naszej wcześniejszej publikacji: https://home.kpmg/pl/pl/blogs/home/posts/2020/07/know-your-market-pracownicze-plany-kapitalowe-kolejna-grupa-podmiotow-objeta-obowiazkiem-ppk.html

Jeżeli są Państwo zainteresowani doradztwem lub mają pytania, uprzejmie prosimy o kontakt.