• Renata Kulpa, autor |
  • Anna Panek, autor |

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy urlop, który nie został wykorzystany przez pracownika w danym roku kalendarzowym, powinien zostać mu udzielony do 30 września następnego roku kalendarzowego.

Kodeks pracy reguluje jednolity dla wszystkich pracowników wymiar urlopu wypoczynkowego, niezależny od rodzaju wykonywanej pracy czy podstawy nawiązania stosunku pracy (chyba, że umowa o pracę czy akty wewnątrzzakładowe przyznają np. dodatkowe dni wolne). Co do zasady, pracownikowi przysługuje:

  1. 20 dni urlopu – jeżeli jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
  2. 26 dni urlopu – jeżeli jest zatrudniony co najmniej 10 lat.
Więcej informacji o prawie do odpoczynku

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy (art. 161) pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. W praktyce dość często zdarza się, iż pracownik nie wykorzystuje w całości urlopu wypoczynkowego w ustawowym terminie.

W takiej sytuacji pracownik może wykorzystać zaległe dni urlopu w następnym roku. Jednak, zgodnie z art. 168 Kodeksu pracy, urlop ten, powinien zostać udzielony pracownikowi najpóźniej do 30 września kolejnego roku.

Zarówno doktryna prawa jak i orzecznictwo podkreślają, że pracownik nie może uchylać się od wykorzystania zaległego urlopu. Sąd Najwyższy w wyroku z 24 stycznia 2006 r. (sygn. akt I PK 124/05) uznał, że pracodawca może wysłać pracownika na zaległy urlop, nawet gdy ten nie wyraża na to zgody.

Nieudzielenie urlopu wypoczynkowego do dnia 30 września roku kalendarzowego następującego po roku, w którym pracownik nabył do niego prawo, może zostać potraktowane jako wykroczenie przeciwko prawom pracownika zagrożone karą grzywny. Zgodnie z art. 282 § 1 Kodeksu pracy kto, wbrew obowiązkowi, nie udziela przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawnie obniża wymiar tego urlopu, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Zwracamy uwagę, iż ze względu na ogłoszenie stanu epidemii w Polsce, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 przyjęto szereg nowych rozwiązań z zakresu prawa pracy. Jedno z nich odnosi się do zaległego urlopu wypoczynkowego.

Więcej informacji

Zespół Kancelarii D. Dobkowski sp.k. stowarzyszonej z KPMG w Polsce na bieżąco monitoruje propozycje zmian prawnych zarówno dla pracodawców jak i pracowników. Będziemy informować Państwa o rozwiązaniach przyjętych w dobie pandemii w związku z wirusem SARS-CoV-2, zarówno na szczeblu ustawowym, jak i wykonawczym.