• Renata Kulpa, autor |
  • Anna Panek, autor |

W dniu 28 sierpnia 2020 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej „Specustawa”) wprowadziła tzw. dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Zgodnie z przepisami Specustawy, dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom dzieci do lat 8 oraz rodzicom dzieci niepełnosprawnych (legitymujących się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego) w sytuacji:

  • zamknięcia, z powodu COVID-19, żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko,
  • braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 lub
  • braku możliwości zapewnienia opieki przez otwarte placówki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w związku z COVID-19.

Należy dodać, iż dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje również w przypadku zamknięcia ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze z powodu COVID-19.

Zgodnie z opublikowanym Rozporządzeniem Rady Ministrów z 27 sierpnia 2020 r., dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał do 20 września. W razie konieczności okres obowiązywania dodatkowego zasiłku opiekuńczego może zostać wydłużony.

Zespół Kancelarii D. Dobkowski sp.k. stowarzyszonej z KPMG w Polsce na bieżąco monitoruje propozycje zmian prawnych zarówno dla pracodawców jak i pracowników. Będziemy informować Państwa o rozwiązaniach przyjętych w dobie pandemii w związku z wirusem SARS-CoV-2, zarówno na szczeblu ustawowym, jak i wykonawczym.