• Renata Kulpa, autor |
  • Anna Panek, autor |

W dniu 22 czerwca 2020 r. Prezydent podpisał Ustawę z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID­-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-­19.

Pakiet ustaw tworzących Tarczę antykryzysową - Tarcza antykryzysowa 4.0

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (dalej „Tarcza 4.0.”) jest kolejną ustawą przyjętą w ramach zapobiegania negatywnym skutkom kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. Większość przepisów najnowszej Tarczy weszła w życie z dniem 24 czerwca 2020 r.

Tarcza antykryzysowa 4.0. przewiduje szereg nowych rozwiązań z zakresu prawa pracy, ale również modyfikuje rozwiązania wprowadzone wcześniejszymi wersjami Tarczy antykryzysowej.  Jednym z rozwiązań przewidzianych w Tarczy antykryzysowej 4.0. jest ograniczenie wysokości odpraw, odszkodowań oraz innych świadczeń pieniężnych przewidzianych do wypłaty na wypadek ustania stosunku pracy.

Odprawy nie będą już takie wysokie

Zgodnie z przyjętymi przepisami Tarczy antykryzysowej 4.0. wysokość odprawy, odszkodowania lub innego świadczenia pieniężnego wypłacanego przez tego pracodawcę pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę (jeżeli przepisy przewidują obowiązek wypłacenia świadczenia), nie może przekroczyć dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

W praktyce oznacza, iż odprawy, świadczenia pieniężne czy odszkodowania nie mogą przekroczyć kwoty 26 000 zł (minimalne wynagrodzenie w 2020 roku wynosi 2 600 zł).

Z możliwości obniżenia świadczeń może skorzystać jedynie pracodawca w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, u którego nastąpił spadek obrotów gospodarczych lub istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń.   Warto jednak zauważyć, iż powyższe ograniczenie ma zastosowanie nie tylko do świadczeń należnych z tytułu rozwiązania umów o pracę, ale także:  

  • umów zlecenia,
  • innych umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
  • umów o dzieło albo
  • świadczeń w związku z ustaniem odpłatnego pełnienia funkcji.

Ograniczenie wysokości odpraw, odszkodowań czy innych świadczeń pieniężnych nie ma zastosowania w przypadku rozwiązania umowy agencyjnej.

Powyższe ograniczenie ma zastosowanie jedynie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

Kiedy pracownikowi należy się odprawa?

Przypominamy, iż pracownikowi, zgodnie z ustawą z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, przysługuje odprawa pieniężna w sytuacji zwolnienia pracownika z przyczyn niedotyczących pracowników (zarówno w przypadku zwolnień grupowych oraz zwolnień indywidualnych). Zwracamy jednak uwagę, iż wypłata odprawy pieniężnej uzależniona jest od ilości pracowników zatrudnianych przez danego pracodawcę. Przepisy ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników mają zastosowanie jedynie do pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 20 pracowników.

Wysokość odprawy

Wysokość odprawy pieniężnej z tytułu zwolnienia uzależniona jest od okresu zatrudnienia danego pracownika. Zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników:

  1. pracownikowi, który był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata – przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia,
  2. pracownikowi, który był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat – przysługuje odprawa pieniężna w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia,
  3. pracownikowi, który był zatrudniony u danego pracodawcy powyżej 8 lat – przysługuje odprawa pieniężna w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia.

Zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, wysokość odprawy pieniężnej nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy. Tarcza antykryzysowa 4.0. modyfikuje ww. przepis, ograniczając maksymalną wysokość odprawy do 10-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Zespół Kancelarii D. Dobkowski sp.k. stowarzyszonej z KPMG w Polsce na bieżąco monitoruje propozycje zmian prawnych zarówno dla pracodawców jak i pracowników. Będziemy informować Państwa o rozwiązaniach przyjętych w dobie pandemii w związku z wirusem SARS-CoV-2, zarówno na szczeblu ustawowym, jak i wykonawczym.

Odprawy | Wysokość odprawy | Kiedy należy się odprawa