• Renata Kulpa, autor |
  • Anna Panek, autor |

Ze względu na występujące problemy techniczne w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych przedłużono termin na dokonanie zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego do 17 lipca 2020 r.

Termin na dokonanie zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego/beneficjentów rzeczywistych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej „Ustawa”) przewidywała pierwotnie obowiązek dokonania zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego spółki do 13 kwietnia 2020 r. Ze względu na ogłoszenie stanu epidemii, Tarczą antykryzysową 1.0.,  t termin ten, dla spółek wpisanych do KRS przed 13 października 2019 r., został odroczony do 13 lipca 2020 r. Jednakże 13 lipca 2020 r., w związku z szeregiem problemów technicznych elektronicznego systemu CRBR termin przesunięto ponownie.

Ustawowe rozwiązania „kryzysowe”

Zgodnie z art. 60 ust. 3 Ustawy w przypadku awarii lub zakłóceń funkcjonowania systemu teleinformatycznego organ właściwy w sprawach Rejestru informuje o ich wystąpieniu i usunięciu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. W takim przypadku do biegu terminów, o których mowa w art. 60 ust. 1 ustawy nie wlicza się okresu od chwili wystąpienia awarii lub zakłócenia wskazanych w informacji zamieszczonej w tym Biuletynie do chwili zamieszczenia informacji o ich usunięciu.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, wyżej wspomniane rozwiązanie „przesunięcia terminów”  znajduje zastosowanie również do wynikającego z art. 195 Ustawy  terminu na przesłanie zgłoszenia do CRBR przez spółkę zarejestrowaną w KRS przed dniem 13 października 2019 r.

Nowy termin na dokonanie zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego

16 lipca 2020 r. Ministerstwo Finansów  poinformowało o usunięciu zakłóceń w funkcjonowaniu systemu teleinformatycznego obsługującego CRBR – Komunikat nr 20 w sprawie usunięcia zakłóceń w pracy systemu CRBR.

W praktyce oznacza to, iż awaria oraz utrudnienia występujące na stronie CRBR, spowodowała przesuniecie terminu na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych do dnia 17 lipca 2020 r.

Przypominamy, iż niedopełnienie obowiązku zgłoszenia do CRBR informacji o beneficjentach rzeczywistych w odpowiednim terminie zagrożone jest karą pieniężną do wysokości 1 000 000 zł.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie dotyczą sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych | CRBR | Termin na zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego