• Renata Kulpa, autor |
  • Anna Panek, autor |

Spółki wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed 13 października 2019 r. mają jeszcze miesiąc na zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

Termin na zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. (dalej „Ustawa”) pierwotnie przewidywała obowiązek dokonania zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego spółki do 13 kwietnia 2020 r. Ze względu na ogłoszenie stanu epidemii Tarcza antykryzysowa 1.0. odroczyła termin zgłoszenia informacji o beneficjencie rzeczywistym do CRBR.

Termin na zgłoszenie informacji o beneficjencie rzeczywistym do CRBR, dla spółek wpisanych do KRS przed dniem 13 października 2019 r., został odroczony do 13 lipca 2020 r.

W związku z powyższym przypominamy najważniejsze informacje o beneficjencie rzeczywistym oraz o Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych jest systemem teleinformatycznym służącym przetwarzaniu informacji o beneficjentach rzeczywistych spółek obowiązanych, wymienionych w Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. (dalej „Ustawa”). Rejestr  ten jest jawny, a dane w nim zgromadzone udostępniane są nieodpłatnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Na kim ciąży obowiązek zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego do CRBR?

Zgodnie z Ustawą do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz ich aktualizacji obowiązane są:
 

  1. spółki jawne;
  2. spółki komandytowe;
  3. spółki komandytowo-akcyjne;
  4. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
  5. proste spółki akcyjne (od 1 marca 2021 r.);
  6. spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zgłoszenia do CRBR dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji spółki.

Jakie dane należy podać w zgłoszeniu do CRBR? Informacje podlegające zgłoszeniu do Rejestru dzielą się na dwie kategorie.

Pierwsza z nich dotyczy danych identyfikacyjnych spółek obowiązanych, do przekazywania oraz aktualizacji informacji o beneficjentach rzeczywistych. Dane te obejmują: nazwę (firmę), formę organizacyjną, siedzibę, numer w KRS oraz NIP.

Druga kategoria danych obejmuje dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania obowiązanych spółek. Zaliczamy do nich: imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, numer PESEL albo datę urodzenia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL – oraz informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

Jak dokonać zgłoszenia do CRBR?

Zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do CRBR podpisuje osoba uprawniona do reprezentacji spółki. Ministerstwo Finansów dopuściło możliwość podpisania zgłoszenia również przez prokurenta. Składane jest ono w formie dokumentu elektronicznego oraz powinno zostać  opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Warto zwrócić uwagę iż zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do CRBR zawiera oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia o prawdziwości zawartych w nim informacji. Oświadczenie to składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Kiedy trzeba dokonać zgłoszenia do CRBR?

Tak jak wspominamy powyżej, termin na zgłoszenie informacji o beneficjencie rzeczywistym dla spółek wpisanych do KRS przed 13 października 2019 r., upływa 13 lipca 2020 r. Należy jednak pamiętać, że spółki wpisane do KRS po 13 października 2019 r., mają obowiązek dokonać zgłoszenia do CRBR w terminie 7 dni od ich rejestracji w KRS. 

Zgłoszenie do CRBR – jednorazowe czy trzeba je aktualizować?

Ustawa stanowi, iż w przypadku zmiany przekazanych informacji do CRBR spółka ma 7 dni na ich aktualizację. 

Kary za niewykonanie obowiązku?

Ustawa przewiduje możliwość nałożenia kary pieniężnej na spółki obowiązane. W przypadku niedopełnienia przez nie obowiązku zgłoszenia informacji do CRBR w terminie wskazanym w ustawie, spółki podlegają karze pieniężnej do 1 000 000 zł.

Trwają prace nad zmianą ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – (tzw. 5 Dyrektywa AML)

Zwracamy uwagę, iż w Rządowym Centrum Legislacji trwają prace nad zmianą ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Głównym celem tych prac jest implementacja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniająca dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE.

W zakresie dokonywania zgłoszenia informacji o beneficjencie rzeczywistym do CRBR, projekt nowelizacji przewiduje m.in. rozszerzenie katalogu podmiotów zobowiązanych do dokonania zgłoszenia informacji o beneficjencie rzeczywistym, rozszerzenie katalogu informacji podlegających zgłoszeniu czy zmiany w terminach zgłoszeń.

Jeśli zarządzana przez Państwa spółka podlega obowiązkowemu raportowaniu do CRBR, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą publikacją  „Zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego w trzech krokach”. Więcej informacji znajdziecie Państwo na KPMG SpotBędziemy informować Państwa o dalszym procedowaniu tego projektu oraz zmianach jakie planowane są w kontekście obowiązków rejestracji beneficjentów rzeczywistych.

Termin rejestracji beneficjenta rzeczywistego | Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych | CRBR