• Renata Kulpa, autor |
  • Anna Panek, autor |

W dniu 16 maja 2020 r. Rada Ministrów wydała Rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (dalej „Rozporządzenie”), które modyfikuje zasady ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązek poddania się kwarantannie i testom diagnostycznym w kierunku SARS-CoV-2.

Zwolnienie z obowiązkowej kwarantanny przy przekraczaniu granicy

Rozporządzenie nie znosi obowiązku odbycia 14-dniowej kwarantanny dla osób przekraczających granicę Rzeczpospolitej, a jedynie wprowadzana wyjątki od obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy: skrócenie lub zwolnienie z tego obowiązku.

Zgodnie z nowymi przepisami, od dnia 16 maja 2020 r. z obowiązkowej 14-dniowej kwarantanny zwolnione są:

  • osoby przekraczające granicę w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),
  • uczniowie i studenci pobierający naukę w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym oraz ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z nimi w celu umożliwienia nauki,
  • dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym oraz ich opiekunowie.

Ograniczony zasięg zwolnienia z obowiązkowej kwarantanny przy przekroczeniu granicy Polski

Zwracamy uwagę, iż powyższe zwolnienie obowiązuje jedynie w przypadku przekraczania granicy państwowej stanowiącej granicę wewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen).

Cel podróży i obowiązek jego udokumentowania

Rozporządzenie przewiduje, iż osoby wymienione powyżej przekraczając granicę państwową, są obowiązane udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej wykonywanie czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w państwie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) albo pobieranie nauki lub objęcie wychowaniem przedszkolnym w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym.

Jednak Rozporządzenie nie wskazuje rodzaju dokumentów, które takie osoby powinny posiadać. W naszej ocenie, dokument ten musi jasno wskazywać cel podróży. W przypadku osób przekraczających granicę w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych, dokument musi potwierdzać zawodowy lub zarobkowy charakter czynności, które będą wykonywane w Polsce lub w kraju sąsiadującym, UE lub EOG przez tę osobę.

W zależności od okoliczności, dokumentem takim mogłoby być zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu w danym kraju objętym zwolnieniem z kwarantanny, umowa o pracę, dokument oddelegowania pracownika czy np. aktualny odpis z KRS (dla członków zarządu i prokurentów).

Zespół Kancelarii D. Dobkowski sp.k. stowarzyszonej z KPMG w Polsce na bieżąco monitoruje propozycje zmian prawnych zarówno dla pracodawców jak i pracowników. Będziemy informować Państwa o rozwiązaniach przyjętych w dobie pandemii w związku z wirusem SARS-CoV-2, zarówno na szczeblu ustawowym, jak i wykonawczym.