• Renata Kulpa, autor |
 • Anna Panek, autor |

Do naszej Kancelarii wpływa wiele pytań dotyczących nowych przepisów przeprowadzania szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu BHP i instruktaży stanowiskowych jakie wprowadziła Tarcza antykryzysowa 2.0. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w tym zakresie.

Tarcza antykryzysowa 2.0.

W dniu 17 kwietnia 2020 r. opublikowano ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. Tarcza antykryzysowa 2.0). Ustawa jest kontynuacją podjętych przez Rząd działań w zakresie zmniejszenia negatywnych skutków społeczno-gospodarczych epidemii koronawirusa. Większość nowych przepisów obowiązuje od 18 kwietna 2020 r.

Szkolenia wstępne z zakresu BHP na podstawie dotychczasowych przepisów

Przypominamy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzać okresowe szkolenia w tym zakresie. Pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy powinien uzyskać jego pisemne potwierdzenie zapoznania się z treścią regulaminu pracy, z przepisami i zasadami  BHP oraz z zakresem informacji objętych tajemnicą określoną w obowiązujących ustawach dla umówionego z pracownikiem rodzaju pracy.

Jednym z wyjątków przewidzianych w Kodeksie pracy, dla którego nie jest wymagane przeprowadzenie szkolenia BHP przed dopuszczeniem pracownika do pracy jest sytuacja, w której pracownik podejmuje pracę na tym samym stanowisku, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z nim kolejnej umowy o pracę.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje:

 1. szkolenie wstępne ogólne (instruktaż ogólny),
 2. szkolenie wstępne na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy).

Głównym celem instruktażu ogólnego jest zapoznanie pracownika z podstawowymi regulacjami z zakresu BHP zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminie pracy, z przepisami oraz zasadami BHP danego zakładu pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby BHP, osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo pracodawca, który sam wykonuje takie zadania, lub pracownik wyznaczony przez pracodawcę, posiadający odpowiedni zasób wiedzy i umiejętności. Prowadzący instruktarz pracownik powinien posiadać aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie BHP.

Instruktaż stanowiskowy natomiast powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy, ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Możliwość przeprowadzenia szkolenia wstępnego BHP za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – nowe rozwiązanie dla pracodawców wynikające z Tarczy antykryzysowej 2.0.

Wystąpienie epidemii koronawirusa w Polsce spowodowało, iż wielu pracodawców nie mogło dopuścić pracowników do pracy z powodu niemożności przeprowadzenia obowiązkowych wstępnych szkoleń BHP. Tarcza antykryzysowa 2.0. przewiduje rozwiązania w tym zakresie poprzez stworzenie możliwości przeprowadzania szkoleń wstępnych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Zwracamy jednak uwagę, iż nowe przepisy nie będą miały zastosowania  w stosunku do wszystkich pracowników. Szkolenia wstępne w dziedzinie BHP w części dotyczącej instruktażu stanowiskowego  będą musiały być przeprowadzone w dotychczasowej formie dla pracowników, którzy:

 1. mają zostać zatrudnieni na stanowisku roboczym,
 2. mają zostać zatrudnieni na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych,
 3. zostać przeniesieni na stanowiska określone w pkt 1 i 2..

Powyższe wyłączenie ma również zastosowanie do uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu oraz studentów odbywających praktyki studenckie.

Szkolenia okresowe z zakresu BHP na podstawie dotychczasowych przepisów

Oprócz obowiązku przeprowadzania przez pracodawcę wstępnych szkoleń z zakresu BHP, pracodawca ma obowiązek przeprowadzać także szkolenia okresowe dla:

 1. pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
 2. pracowników inżynieryjno-technicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych oraz technologów i organizatorów produkcji,
 3. pracowników służby BHP oraz innych osób wykonujących zadania tej służby,
 4. pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych,
 5. pracowników niewymienionych w pkt 1-4, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Szkolenie okresowe zobowiązani są odbyć również osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści.

Szkolenia okresowe mają na celu aktualizację, ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie BHP oraz zaznajomienie z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Przeprowadza się je:

 1. nie rzadziej niż raz na 3 lata dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
 2. nie rzadziej niż raz w roku dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne,
 3. nie rzadziej niż raz na 5 lat dla:
  1. osób będących pracodawcami oraz innych osób kierujących pracownikami, w szczególności kierowników, mistrzów i brygadzistów,
  2. pracowników inżynieryjno-technicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych oraz technologów i organizatorów produkcji,
  3. pracowników służby BHP oraz innych osób wykonujących zadania tej służby,
  4. innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.
 4. nie rzadziej niż raz na 6 lat dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych.

Ze szkolenia okresowego, może być zwolniona osoba, która:

 1. przedłoży aktualne zaświadczenie o odbyciu wymaganego szkolenia okresowego u innego pracodawcy,
 2. odbyła okresowe szkolenie wymagane dla osoby zatrudnionej na stanowisku należącym do innej grupy stanowisk, jeżeli jego program uwzględnia zakres tematyczny wymagany na nowym stanowisku pracy.

Przedłużenie terminu wykonania szkoleń okresowych w dziedzinie BHP

Tarcza antykryzysowa 2.0. wprowadza również zmiany dotyczące zakresu szkoleń okresowych w dziedzinie BHP. Zgodnie ze znowelizowanymi  przepisami, w przypadku, gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie BHP przypada:

 1. w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub
 2. w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii,

termin na wykonanie szkoleń zostaje przedłużony o 60 dni. Termin ten  liczony jest od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego (w przypadku gdy nie został ogłoszony stan epidemii) albo stanu epidemii.

Zespół Kancelarii D. Dobkowski sp.k. stowarzyszonej z KPMG w Polsce na bieżąco monitoruje propozycje zmian prawnych zarówno dla pracodawców jak i pracowników. Będziemy informować Państwa o rozwiązaniach jakie niesie Tarcza antykryzysowa, nowych aktach prawnych jak i ewentualnych dalszych wytycznych w związku z wirusem SARS-CoV-2.