• Renata Kulpa, autor |
 • Anna Panek, autor |

W dniu 15 kwietnia 2020 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które precyzuje zasady dotyczące obowiązku zakrywania ust i nosa od dnia 16 kwietnia 2020 r. (dalej „Rozporządzenie”).

Obowiązek zakrywania ust i nosa w zakładzie pracy

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia, od 16 kwietnia 2020 r. do odwołania, wszystkie osoby poruszające się po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z wyjątkiem osób wskazanych poniżej) mają obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych, w tym w zakładach pracy.

Rozporządzenie przewiduje wyłączenie przestrzegania ww. obowiązku w stosunku do osób wykonujących czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), z wyjątkiem osób wykonujących bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów.

W praktyce oznacza to, iż obowiązek zakrywania nosa i ust np. przy pomocy maseczki nie będzie miał zastosowania do pracowników (niezależnie od podstawy zatrudnienia), którzy przebywają w zakładzie pracy. 

Przypominamy również o nałożonym już wcześniej obowiązku zapewnienia pracownikom przez pracodawców jednorazowych rękawiczek lub środków do dezynfekcji rąk. Ponadto, Rozporządzenie z 16 kwietnia 2020 r. podtrzymuje obowiązek zapewnienia odległości pomiędzy stanowiskami pracy co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19.

Obowiązek zakrywania ust i nosa w innych miejscach

Rozporządzenie przewiduje obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa:

 1. w środkach publicznego transportu oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie, 
 2. w miejscach ogólnodostępnych, w tym:
  1. na drogach i placach, 
  2. w zakładach pracy (o czym wspominamy powyżej) oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny, 
  3. w  obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych oraz  na targowiskach (straganach), 
  4. na terenie nieruchomości wspólnych.

Obowiązek powyższy nie ma zastosowania w odniesieniu do następujących osób:

 1. przebywającej lub poruszającej się 1 osoby w pojeździe samochodowym albo 1 osoby i 1 dziecka, które nie ukończyło 4 roku życia,
 2. dziecka, które nie ukończyło 4 roku życia;
 3. osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane;
 4. osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów;
 5. kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego albo organizator tego transportu zapewnia oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność zgodnie z przepisami ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
 6. duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania,
 7. żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności.

Zespół Kancelarii D. Dobkowski sp.k. stowarzyszonej z KPMG w Polsce na bieżąco monitoruje propozycje zmian prawnych zarówno dla pracodawców jak i pracowników. Będziemy informować Państwa o rozwiązaniach jakie niesie Specustawa, nowych aktach prawnych jak i ewentualnych dalszych wytycznych w związku z wirusem SARS-CoV-2.