• Renata Kulpa, autor |
  • Anna Panek, autor |

Pakiet ustaw tworzących Tarczę antykryzysową

Od 1 kwietnia 2020 r. obowiązuje tzw. Tarcza antykryzysowa, czyli pakiet rozwiązań pomocowych dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami wystąpienia COVID-19. W skład Tarczy antykryzysowej wchodzi m.in. Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej „Ustawa”).

Ustawa ta przewiduje rozwiązania dla pracodawców w zakresie badań wstępnych w czasie trwania epidemii koronawirusa.

Zawieszenie wykonywania badań lekarskich nie dotyczy badań wstępnych

Przepisy Ustawy przewidują zawieszenie wykonywania obowiązków określonych w:

  • art. 229 § 2 zdanie pierwsze, §4a w zakresie badań okresowych i § 5 Kodeksu pracy oraz
  • art. 49j i art. 39k ustawy o transporcie drogowym,
  • art. 22b ust. 7 ustawy o transporcie kolejowym w zakresie wykonywania okresowych badań lekarskich i badań psychologicznych.

Należy zwrócić uwagę, iż wymienione wyżej przepisy nie wyłączają stosowania art. 229 § 1 i §4a w zakresie badań wstępnych Kodeksu pracy.

Jakie rozwiązania przewidziano w odniesieniu do badań wstępnych?

Przepisy Ustawy, iż w braku dostępności lekarza uprawnionego do przeprowadzania badania wstępnego lub kontrolnego, badanie takie może przeprowadzić, a następnie wydać odpowiednie orzeczenie inny lekarz. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo od dnia odwołania epidemii.

W praktyce oznacza to, iż nadal funkcjonuje obowiązek wykonania badań wstępnych. Nowym rozwiązaniem jest możliwość wykonania takiego badania przez innego lekarza, z zastrzeżeniem, że zostanie ono powtórzone w ciągu 30 dni po dnia odwołania stanu epidemii.

Przypominamy…

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, wstępnym badaniom lekarskim, podlegają:

  1. osoby przyjmowane do pracy,
  2. pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Kodeks pracy przewiduje wyłączenia w ramach w których wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby:

  1. przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą,
  2. przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

Przypominamy, iż pracownik nie może być dopuszczony do pracy bez badań wstępnych.

Zespół Kancelarii D. Dobkowski sp.k. stowarzyszonej z KPMG w Polsce na bieżąco monitoruje propozycje zmian prawnych zarówno dla pracodawców jak i pracowników. Będziemy informować Państwa o rozwiązaniach jakie niesie Specustawa, nowych aktach prawnych jak i ewentualnych dalszych wytycznych w związku z wirusem SARS-CoV-2.