• Iwona Krzemińska, autor |

4 października 2019 r. (sygn. 0114-KDIP2-1.4010.333.2019.2.JC) Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną, w której potwierdził, że odsetki od pożyczek opodatkowanych tzw. metodą alternatywną nie zaliczają się do limitu 2 mln zł na potrzeby WHT.

Na podstawie art. 18-21 ustawy nowelizującej (Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2018 poz. 2193) wprowadzono alternatywną formę opodatkowania odsetek i dyskonta od wyemitowanych obligacji (uzyskanych pożyczek) wypłacanych na rzecz nierezydentów podlegających ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce.

Istotą nowej formy opodatkowania odsetek i dyskonta wypłacanych na rzecz nierezydenta podatkowego jest możliwość uznania polskiego podmiotu dokonującego tego typu płatności za płatnika zobowiązanego do rozliczenia i zapłaty należnego zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 3% od wartości dokonanych wypłat.

Uprawnienie do wyboru alternatywnej formy opodatkowania przysługuje przy założeniu spełnienia określonych warunków, między innymi polskim podatnikom dokonującym opodatkowania finansowania pochodzącego z emisji obligacji za pośrednictwem zagranicznych spółek celowych, której podatnik jest jedynym udziałowcem, jeżeli środki z emisji dokonanej przez taką spółkę celową zostały następnie przekazane polskiemu podatnikowi na podstawie umowy pożyczki bądź emisji obligacji o terminie wykupu/spłaty nie krótszym niż rok.

Jednym z warunków skorzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania jest konieczność wygaszenia albo przejęcia do końca 2022 r. zobowiązań wynikających z emisji obligacji dokonanych przez spółkę celową albo uznania spółki celowej będącej emitentem obligacji za podmiot niebędący rzeczywistym właścicielem wypłacanych przez podatnika odsetek lub dyskonta. Co do zasady, podatnik dokonujący wyboru alternatywnej formy opodatkowania był zobowiązany zawiadomić o tym fakcie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, nie później niż do 31 marca 2019 r.

W związku ze spełnieniem szeregu warunków ustawy nowelizującej spółka złożyła stosowne zawiadomienie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze opisywanej alternatywnej formy opodatkowania. Wnioskodawca wskazał, że pożyczki, od których wpłacane są odsetki na rzecz spółki szwedzkiej, sfinansowano ze środków pochodzących z emisji euroobligacji.

W tym zakresie należy podkreślić, że poza wskazaną alternatywną metodą opodatkowania odsetek wynikającą z ustawy nowelizującej z dniem 1 stycznia 2019 r. wprowadzono również zmiany w ogólnych zasadach opodatkowania podatkiem u źródła określonych należności wypłacanych za granicę. W świetle znowelizowanego art. 26 ust. 2e w związku z ust. 1 ustawy o CIT podmioty dokonujące płatności odsetek na rzecz zagranicznych podmiotów są zobowiązane, co do zasady, pobrać podatek według 20% stawki, jeżeli łączna kwota płatności dokonanych na rzecz tego samego zagranicznego podmiotu w danym roku podatkowym przekroczy kwotę 2.000.000 zł.

Mając powyższe na uwadze, spółka była zainteresowana uzyskaniem potwierdzenia odnośnie do zasad ustalania wskazanego powyżej limitu 2.000.000 zł w odniesieniu do odsetek wypłacanych przez spółkę od pożyczek otrzymanych od spółki szwedzkiej sfinansowanych ze środków uzyskanych w związku z dokonaną przez ten podmiot emisją euroobligacji.

Dyrektor KIS zgodził się z wnioskodawcą, że płatności odsetkowe, które podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 18-21 ustawy nowelizującej (tzw. metoda alternatywna) nie powinny być uwzględniane dla potrzeb kalkulacji limitu 2.000.000 zł, o którym mowa w art. 26 ust. 1 i 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.