• Magdalena Wikarjak-Górzna, autor |

Data urodzenia podatnika, imię ojca i matki w formularzu podatkowym stanowią dane nadmiarowe, a przez to naruszają przepisy RODO. Do identyfikacji osoby podatnika wystarczy podanie numeru PESEL. Tak wynika z uchwały Nr I/42/2019 z dnia 3 stycznia 2019 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

Zgodnie z art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych to rada gminy określa, w drodze uchwały, wzory formularzy i deklaracji dla podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego. Rada Miejska w Kańczudze w grudniu 2018 r. ustaliła wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych, wydając w tym celu uchwałę. W formularzach i deklaracjach zawarto wymóg wskazania przez podatnika m.in. numeru PESEL oraz takich danych osobowych jak data urodzenia, imię ojca, imię matki.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie stwierdziło nieważność uchwały, wskazując, że z przepisów ustaw o podatku rolnym, o podatku leśnym, oraz o podatkach i opłatach lokalnych wynika, że zakres danych, jakie powinny być uwzględnione w informacji w formularzu dotyczą podmiotu i przedmiotu opodatkowania, które są niezbędne do wymiaru i poboru podatku rolnego. Do identyfikacji podatnika wystarczający jest jego numer PESEL. Skutkiem czego pozostałe dane osobowe takie jak: data urodzenie, imię ojca, imię matki nie są danymi niezbędnymi w realizacji obowiązku ustalenia wzoru informacji podatkowej i naruszają zasadę minimalizacji danych przewidzianą w przepisach RODO.

Kolegium rzeszowskiej RIO powołało się przy tym na art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO, zgodnie z którymi przetwarzanie danych osobowych może być dokonane, gdy jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi oraz na art. 5 ust.1 lit. c) RODO, na podstawie którego dane osobowe muszą być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane. W opinii Kolegium to właśnie były podstawy do stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Kańczudze.

Pozytywnie należy ocenić to, że organy nadzorcze badają akty prawa miejscowego także pod kątem zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Jest to sygnał dla pozostałych organów nadzorczych ale także organów jednostek samorządu terytorialnego, aby zgodnie z zasadami privacy by design i privacy by default przestrzegać przepisów ochrony danych osobowych.