Statsstøtte

Statsstøtte

EØS-avtalen setter klare grenser for statens muligheter til å yte støtte til næringslivet.

EØS-avtalen setter klare grenser for statens muligheter til å yte støtte til næringslivet.

I utgangspunktet er all statsstøtte forbudt, men under visse forutsetninger gjøres det unntak.

Støtteforbudet

Støttebegrepet tolkes svært vidt, og vil i praksis favne de aller fleste overføringer fra det offentlige til privat næringsliv. Dette omfatter direkte subsidier i form av pengeoverføringer og eiendomssalg til gunstige (ikke-markedsmessige) betingelser, samt indirekte subsidier gjennom gunstige lovverk eller spesielle skattereguleringer. Når staten opptrer som markedsaktør, vil det innebære støtte dersom den ikke handler ut fra
forretningsmessige motiver. 

Tillatt støtte- og notifikasjonsprosess

Enkelte støtteformer er likevel tillatt eller kan tillates etter godkjenning fra EFTAs overvåkningsorgan. Det kan være anledning til å yte støtte hvis den er i begrenset omfang, hvis den er en del av en eksisterende støtteordning eller hvis den gis i tråd med formål som oppstilles i EØS-avtalen.

Til tross for at statsstøtteforbudet begrenser medlemsstatenes myndighet, byr reglene også på betydelig handlingsrom. For å benytte seg fullt ut av mulighetene som ligger i systemet, er det nødvendig med grundig kjennskap til hva som innebærer statsstøtte, og å håndtere EUs overvåkningsorgan på en korrekt måte.  

Våre advokater har særlig erfaring innen følgende områder:

  • Vurderinger av om planlagte tiltak kan inneholde former for statsstøtte som må godkjennes
  • Bistand med meldinger til ESA som sikrer at støtten blir godkjent
  • Gjennomgang av mottatt støtte for å avklare om eventuelle ulovlige utbetalinger skal tilbakeføres 

Ta kontakt