Vi har samlet de siste nyhetene for bank- og finanssektoren

– Denne gangen med oppdateringer fra de siste fire ukene

KPMGs spesialister innenfor bank og finans utarbeider hver uke et nyhetsbrev som gir oversikt over de viktigste regulatoriske nyhetene i uken som har vært. Alle som abonnerer på Finansregulatorisk oppdatering mottar nyheter hver uke, i tillegg til kvartalsvise ESG-oppdateringer. Ønsker du å motta relevante ukentlige og kvartalvise oppdateringer kan du melde deg på vårt nyhetsbrev her.

Denne gangen har vi samlet sammen de viktigste finansregulatoriske nyhetene fra uke 51 i 2023 til og med uke 2 i 2024.

Høring – Endringer i reglene om eierkontroll i finansforetaksloven

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har tre pågående traktatbruddsaker mot Norge som gjelder eierprøvingsreglene for banker og forsikringsforetak. Sakene gjelder erverv av kvalifiserte eierandeler på oppstartstidspunktet og ved oppkjøp/økning av eiendeler i eksisterende virksomhet.

Som en følge av disse sakene foreslår Finansdepartementet nå endringer i finansforetaksloven § 6-3 om egnethetsvurdering ved etterfølgende erverv av kvalifiserte eierandeler i finansforetak. Det foreslås at kriteriene for egnethetsvurderingen justeres, slik at ordlyden i § 6-3 ligger nærmere ordlyden i kapitalkravsdirektivet (CRD IV).

Høringsfristen er 23. februar 2024. 

→ Les mer

Ny veiledning fra Finanstilsynet om 'bail-in-mechanic' (intern oppkapitalisering)

EUs krisehåndteringsdirektiv, Bank Recovery and Resolution Directive (Directive 2014/59/EU, 'BRRD'), trådte i kraft i EU i januar 2016, og ble gjennomført i norsk rett fra 1. januar 2019. Direktivet legger til rette for at visse banker, kredittforetak og verdipapirforetak skal krisehåndteres for å unngå en avvikling som kan true finansiell stabilitet.

Viktige hensyn er at kritiske funksjoner kan videreføres, og at tap bæres av eiere og kreditorer, mens innskudd, klientmidler og offentlige midler beskyttes. Direktivet legger også til rette for beredskap og forebyggende tiltak.

Ett av krisetiltakene er intern oppkapitalisering ('bail-in'). Ved bruk av dette tiltaket vil tap bæres av foretakets eiere ved at egenkapital nedskrives, mens foretaket oppkapitaliseres ved at eiere av usikrede gjeldsinstrumenter får konvertert sine fordringer til ny egenkapital.

I henhold til den europeiske banktilsynsmyndighetens (EBA) retningslinjer om krisehåndterbarhet (EBA/GL/2022/01) framgår det at foretakene skal utarbeide en såkalt 'bail-in playbook' som gjør rede for prosessen for intern oppkapitalisering.

Finanstilsynet har nå publisert en veiledning som beskriver denne prosessen, og som er relevant for foretak som må utarbeide bail-in playbook etter EBAs retningslinjer.

EBAs retningslinjer trådte i kraft 1. januar 2024. Finanstilsynet bekrefter at de vil legge retningslinjene til grunn i sin tilsynspraksis. 

→ Les mer

AIF-forvalternes tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering

Finanstilsynet har gjennomført et tematilsyn hos elleve utvalgte AIF-forvaltere om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Tematilsynet har blant annet omfattet foretakenes virksomhetsinnrettede risikovurderinger og rutiner, foretakenes opplæring av ansatte, foretakenes løpende oppfølging av kunder og foretakenes bruk av tredjeparter i forbindelse med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering.

Tematilsynet har avdekket til dels store mangler i foretakenes grunnleggende forpliktelser etter hvitvaskingsloven. De viktigste funnene i tilsynet var:

  • Mangler i foretakenes virksomhetsinnrettede risikovurderinger
  • Stor variasjon i kvaliteten på rutiner, og rutiner som fremstod som generelle og ikke tilpasset virksomheten
  • Mangler i dokumentasjonen av gjennomførte kundetiltak og løpende oppfølging
  • Ikke tilfredsstillende opplæring, herunder dokumentasjon for gjennomført opplæring

Tematilsynet kan også være relevant for andre rapporteringspliktige, og vi anbefaler at foretak gjennomgår Finanstilsynets observasjoner og ser dette opp mot eget oppsett for antihvitvasking og -terrorfinansiering. 

→ Les mer

Brev fra Finanstilsynet til livsforsikringsforetak om pensjon og kundevern

Finanstilsynet har sendt er et likelydende brev til alle livsforsikringsforetak om pensjon og kundevern. Brevet omhandler et nytt kundefordelt bufferfond for private garanterte pensjonsprodukter, med vekt på kundevern og etikk i forretningsskikk.

Det nye bufferfondet for private garanterte pensjonsprodukter vil tre i kraft fra 1. januar 2024. Dette fondet er ment å øke konkurranse og potensiell avkastning, samtidig som det opprettholder garanterte avkastninger for kundene. Brevet diskuterer også forvaltningen av kollektivporteføljen og hvordan investeringsstrategier bør justeres.

Finanstilsynet påpeker viktigheten av at forvaltningen av midlene justeres for å øke forventet avkastning og at kundenes interesser prioriteres, spesielt i lys av deres nåværende investeringsstrategier i kollektivporteføljer. Brevet understreker behovet for å håndtere eventuelle interessekonflikter og sikre at investeringsstrategiene er i tråd med kundenes beste interesser.

→ Les mer

Høring fra ESMA om tilsyn med bærekraftsrapportering

Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten (ESMA) har initiert en høringsprosess for et forslag til retningslinjene "Guidelines on Enforcement of Sustainability Information". 

Denne høringen er spesielt relevant for børsnoterte selskaper som er pålagt å offentliggjøre bærekraftsrelatert informasjon i henhold til direktivet om bærekraftsrapportering (CSRD) og artikkel 8 i taksonomiforordningen. Videre er høringen viktig for investorer, andre brukere av bærekraftsinformasjon, revisorer, samt leverandører av alternative attestasjonstjenester (IASP).

Fristen for å sende inn kommentarer og tilbakemeldinger til ESMA er 15. mars 2024.

→ Les mer

Høring fra EBA - Utfyllende regler til kapitalkravsforordningen (CRR) om markedsrisiko

Den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA) lanserte 29. november 2023 en høring om en teknisk standard for evaluering av betydningen av utvidelser og endringer i bruken av alternative interne modeller for markedsrisiko. Dette inkluderer også endringer i modellerbare risikofaktorer.

I henhold til CRR, kan selskaper bruke alternative interne modeller for å beregne kapitalkravet for markedsrisiko med tillatelse fra finanstilsynsmyndighetene. Vesentlige endringer eller utvidelser av disse modellene, samt valg av modellerbare risikofaktorer, krever separat godkjennelse.

Den tekniske standarden, utarbeidet av EBA under CRR2, gir detaljerte regler for hvordan foretak skal vurdere søknadspliktige for slike endringer. Finanstilsynet ber om å bli informert om relevante forhold for Norge. EBA vil også holde en offentlig høring via telefonkonferanse 10. januar 2024.

Høringsfristen er satt til 29. februar 2024.

→ Les mer

Høring fra EIOPA: Forsvarlig håndtering av bærekraftsrisiko

Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjon (EIOPA) lanserte 8. januar en høring om forsiktig behandling av bærekraftsrisiko. Høringsdokumentet representerer andre fase i EIOPAs steg-for-steg tilnærming angående det forventede mandatet under Solvens II-direktivet, som krever at EIOPA vurderer om en dedikert forsiktig behandling av eiendeler eller aktiviteter som er vesentlig knyttet til miljømessige eller sosiale mål, eller skade på slike mål, ville være berettiget.

EIOPA ønsker kommentarer på alle deler av høringsdokumentet, og spesielt på de spesifikke spørsmålene som er adressert. 

→ Les mer

Alle nyheter

Finansdepartementet

20.12 Forskrift om gjennomføring av regler om bufferfond for private garanterte pensjonsprodukter

20.12 Forskrift om endring i forskrift om kapitalkrav og nasjonal tilpasning av CRR/CRD IV (CRR/CRD IV-forskriften)

21.12 Forskrift om endringer i finansforetaksforskriften

12.01 Høring – endringer i finansforetaksloven

Norges Bank

18.12 Ny rapport fra utredningen av digitale sentralbankpenger

29.12 Valutatransaksjonar i januar 2024

Finanstilsynet - nyheter

18.12 Tap, mislighold og betalingslettelser fremdeles på lave nivåer

18.12 Avkrevd feil beløp i inkassosaker

18.12 Likelydende brev til alle livsforsikringsforetak om pensjon og kundevern

19.12 Beslutning om makrotilsynstiltak

19.12 Rettede emisjoner og likebehandling av aksjonærer

20.12 Høyring frå ESMA: Guidelines on Enforcement of Sustainabilty Information

20.12 Endringar i referanseverdiforskrifta

21.12 Høyring frå ESMA: Mogleg endring av reglane om sanksjonsordninga i CSDR

21.12 Oppdaterte tekniske krav til Annex IV rapportering av AIF-forvaltere (KRT-1160 og KRT-1161)

21.12 Nivå-2 regelverk under DORA på høyring

22.12 Mekanisme for intern oppkapitalisering ('Bail-in-mechanic')

05.01 Høyring frå EBA: Utfyllande reglar til kapitalkravforordninga (CRR) om motpartsrisiko for derivat som gjeld for bankar m.fl.

05.01 Høyringar frå EU-kommisjonen: Gebyr for transaksjonsregister, verdipapiriseringsregister, administratorar av enkelte finansielle referanseverdiar og kredittvurderingsbyrå

08.01 Høyring frå EIOPA: Forsvarleg handtering av berekraftsrisiko

08.01 Høyring frå EBA: Endring i teknisk standard for rapportering (EU) 2021/451

09.01 Høyring frå EBA: Endringer av utfyllande reglar til kapitalkravforordninga (CRR) om marknadsrisiko som gjeld for bankar m.fl.

09.01 Høyring frå EBA: Forslag til nye utfyllande reglar til kapitalkravforordninga (CRR) om marknadsrisiko som gjeld for bankar m.fl.

10.01 Endret teknisk standard om rapportering for kredittinstitusjoner er tatt inn i CRR/CRD IV-forskriften

10.01 Høyring frå EBA: Nye tekniske standardar for offentleggjering under pilar 3

10.01 Høyring frå ESMA/EBA/EIOPA: Tekniske standardar for innsamling av data og funksjonalitet for European Single Access Point

11.01 Høyring frå EBA: Forslag til nye retningslinjer om rutinar og kontrollar for å sikre gjennomføring av restriktive tiltak

Finanstilsynet - tilsynsrapport

12.01 AIF-forvalternes tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering

Finans Norge

18.12 Rapport fra Finanstilsynet om urettmessige gebyrer og renter

18.12 Finanstilsynets prioriteringer for årsrapporten 2023

21.12 Nye krav til innholdet i arbeidsavtaler fra 1. juli 2024

21.12 Fornuftig pensjonsforvaltning forutsetter amortisert kost

02.01 Nye regler om opprettelse av arbeidsmiljøutvalg

04.01 Dom fra Høyesterett: E-post fra tillitsvalgt var et varsel

05.01 Oppstart hovedavtaleforhandlinger

09.01 Rådyre frostskader

09.01 Engelsk veileder for beregning av finansierte klimagassutslipp

10.01 Hovedavtaleforhandlingene er startet

11.01 Enighet om ny hovedavtale for finans

12.01 KI-rapport: Vil gi en betydelig produktivitetsgevinst

15.01 Endringene i Hovedavtalen fra 1. januar 2024

Datatilsynet

21.12 Personverndagen 2024: Kunstig intelligens møter personvern

21.12 Tid for generativ KI i sandkassa

12.01 Datatilsynet lanserer ny tre-årsstrategi

EBA

18.12 The EBA provides guidance on the benchmarking of diversity practices under the Capital Requirements and Investment Firms Directives

18.12 An increase in the current deposit coverage level of EUR 100,000 would have limited impact on financial stability and depositor protection, an EBA simulation shows

20.12 ESAs propose extending the EMIR equity option exemption

20.12 EU banks’ liquidity coverage ratio declined but remains well above the minimum requirement

20.12 The EBA publishes amendments to disclosures and reporting on MREL and TLAC

20.12 The EBA updates the Guidelines on the specification and disclosure of systemic importance indicators

21.12 The EBA consults on Guidelines on internal policies, procedures and controls to ensure the implementation of Union and national sanctions

08.01 ESAs consult on draft implementing technical standards specifying certain tasks of collection bodies and certain functionalities of the European Single Access Point

09.01 The EBA finds Italian waiver for covered bonds justified

09.01 The EBA updates technical standards on supervisory colleges

11.01 The EBA responds to law firm on the prudential treatment of a BNP Paribas legacy instrument

11.01 The EBA revises reporting requirements for market risk

12.01 Banks remain robust but higher interest rates could impact their asset quality, the EBA finds

12.01 The EBA issues Opinion to Latvijas Banka on a measure adjusting the risk weight for commercial immovable property

ESMA

18.12 The average cost of retail investment products declines but significant differences across EU Member states remain

19.12 ESMA finalises technical standards under the revised ELTIF regulation

19.12 ESMA updates the parameters and methodology for MMF stress testing

19.12 ESMA presents methodology for climate risk stress testing and analysis of the financial impact of greenwashing controversies

20.12 ESAs propose extending the EMIR equity option exemption

21.12 ESMA consults on possible changes to the securitisation disclosure templates

08.01 ESAs consult on draft implementing technical standards specifying certain tasks of collection bodies and certain functionalities of the European Single Access Point

10.01 ESMA explores risk exposures to real estate in EU securities markets and investment funds

11.01 ESMA and NCAs to coordinate supervisory activities on MiFID II pre-trade controls

11.01 ESMA publishes latest edition of its newsletter

EIOPA

18.12 EIOPA analyses the costs and performance of retail investment products in insurance and pensions

20.12 ESAs propose extending the EMIR equity option exemption

21.12 EIOPA issues a recommendation to the Registrar of Institutions of Occupational Retirement Provision

21.12 EIOPA publishes its Supervisory Convergence Plan for 2024

04.01 EIOPA analyses internal models for non-life underwriting risk

05.01 EIOPA publishes monthly technical information for Solvency II Relevant Risk-Free Interest Rate Term Structures – end-December 2023

05.01 Monthly update of the symmetric adjustment of the equity capital charge for Solvency II – end-December 2023

08.01 ESAs consult on draft implementing technical standards specifying certain tasks of collection bodies and certain functionalities of the European Single Access Point

ECB Banking Supervision

19.12 ECB keeps capital requirements steady in 2024, refocuses supervisory priorities

03.01 ECB to stress test banks’ ability to recover from cyberattack

12.01 ECB publishes supervisory banking statistics on significant institutions for the third quarter of 2023

ECB Eurosystem

18.12 ECB consults on draft recast Regulation on investment fund statistics

18.12 Banks and insurance have key role to play in reducing climate-related financial stability risks, joint ECB/ESRB report finds

21.12 ECB adjusts its capital key

08.01 ECB publishes new statistics on the distribution of household wealth

Europakommisjonen

01.01 New rules to combat fraud on cross-border payments in the EU in force from 1 January

BCBS

12.01 BIS makes changes to its executive leadership team

IASB

18.12 December 2023 IASB Update now available and work plan updated

20.12 ISSB publishes targeted amendments to enhance the international applicability of the SASB Standards

20.12 December 2023 IFRS for SMEs Accounting Standard Update now available

11.01 November 2023 IFRS Advisory Council meeting summary now available

12.01 January 2024 IASB and joint IASB-ISSB meeting papers now available

FATF

21.12 Lebanon's measures to combat money laundering and terrorist financing

21.12 Brazil's measures to combat money laundering and terrorist financing

21.12 Consolidated assessment ratings

Finansinspektionen - Sverige

18.12 Fler bankkunder bör kunna erbjudas betalkonton

18.12 FI överklagar domar om kreditprövningar

18.12 Förslag på riktlinjer för tillsyn över börsföretagens hållbarhetsinformation

18.12 Yttrande från Esma om standard för granskning av hållbarhetsrapporter

18.12 Politisk överenskommelse om tillbörlig granskning av hållbarhet i företagens värdekedja

20.12 Företagen behöver stärka sitt säkerhetsskyddsarbete

20.12 Om beslut om frysning av tillgångar

21.12 Förslag till ändrade föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

21.12 Europeiska kommissionens förslag till förordning om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner

21.12 Nya frågor och svar om förordningen om gräsrotsfinansiering

21.12 Disussionsunderlag från Esma om digitalisering och konsumentskydd

21.12 Förslag till ändrade föreskrifter om verksamhet för betaltjänstleverantörer

22.12 Nya EU-standarder för hållbarhetsredovisning publicerade

22.12 Esma om europeiska långsiktiga investeringsfonder

22.12 Förslag om förlängning av undantag på marginalsäkerheter för aktieoptioner

27.12 Överskuldsättning riskerar att bli en ny folksjukdom

01.01 Inkasso och kreditförvaltning – nytt från 1 januari

02.01 Enkäter till försäkrings- och tjänstepensionsföretag

04.01 Utredning för en bättre sparmarknad

04.01 FI följer riktlinjer för den totala återhämtningskapaciteten vid återhämtningsplanering

09.01 Ökat informationsflöde till brottsbekämpningen

09.01 Ny uppgift för FI: tillfälliga beslut om frysning av tillgångar

Finansinspektionen - Finland

18.12 Den nya åtgärdstariffen och lagen om Finansinspektionens tillsynsavgifter träder i kraft 1.1.2024

19.12 Utredning om iakttagande av livförsäkringsbolagens skälighetsprincip under år 2022: Livförsäkringsbolagen beaktade inte till alla delar det förändrade ekonomiska läget i sina tilläggsförmåner

20.12 Makrotillsynsbeslut: Bolånetaket återställs på grundnivån 90 % - det kontracykliska buffertkravet för banker hålls oförändrat

20.12 Föreskrifter och anvisningar 4/2023 om kundkännedom i anslutning till iakttagandet av sanktionsbestämmelser och nationella frysningsbeslut träder i kraft 1.3.2024

21.12 Finansinspektionens direktions makrotillsynsbeslut 2024

21.12 Den årliga sammanfattande bedömningen av sjukkassorna har färdigställts – inga betydande riskfaktorer

28.12 Statistisk utredning av trafikförsäkringens lönsamhet 2018–2022: Till resultatet för 2022 bidrog ett utmärkt försäkringstekniskt resultat, placeringsverksamheten var negativ

02.01 Betydelsen av försäkringsbolagens hantering av ränterisk har ökat

09.01 Finländska bankers likviditetsläge stabilt men känsligt för kraftiga och långvariga störningar

10.01 Europeiska bankmyndigheten EBA:s (EBA/GL/2023/06) riktlinjer för den totala återhämtningskapaciteten vid återhämtningsplanering ‒ tillämpningen inleds 11.1.2024

11.01 IMF har gett ut en rapport om bekämpning av penningtvätt i Finland

13.01 I Eiopas ställningstagande om inflationen framhävs vikten av att förstå inflationens inverkan på bolagets affärsverksamhet

13.01 Finansinspektionens direktions makrotillsynsbeslut 2023

15.01 Finansinspektionens ställningstagande - definition på kund till fondbolag enligt penningtvättslagen

BoE PRA

18.12 PS18/23 – Margin requirements for non-centrally cleared derivatives: Amendments to BTS 2016/2251

19.12 PS19/23 – Responses to proposed minor amendments in CP8/23, Chapter 11 of CP12/23 and CP22/23

19.12 CP28/23 – Leverage ratio treatment of omnibus account reserves and minor amendments to the leverage ratio framework

11.01 Letter from Rebecca Jackson ‘International banks Supervision: 2024 priorities’

11.01 Letter from Charlotte Gerken and Shoib Khan ‘Insurance Supervision: 2024 priorities’

11.01 CP1/24 – Financial Services Compensation Scheme – Management Expenses Levy Limit (MELL) 2024/25

FCA UK

19.12 Cyber resilience good practice for firms

20.12 Proposed new rules to encourage companies to list in the UK and other market improvements set out by financial watchdog

20.12 Further update to ancillary activities exemption for commodity derivatives (2024-2025)

28.12 Duty calls: Future-proofing finance for everyone

11.01 FCA to undertake work in the motor finance market


Vil du motta finansregulatoriske oppdateringer ukentlig?