Vi har samlet siste nytt innen ESG for bank- og finanssektoren

KPMGs spesialister innenfor bank og finans utarbeider hver uke et nyhetsbrev som gir oversikt over de viktigste regulatoriske nyhetene i uken som har vært. Hvert kvartal sendes det ut en ESG-spesial der vi samler alle ESG-nyheter som har blitt publisert det siste kvartalet. Alle som abonnerer på Finansregulatorisk oppdatering mottar i tillegg ESG-spesialen.

Ønsker du å motta relevante ukentlige og kvartalvise oppdateringer kan du melde deg på vårt nyhetsbrev her.

Nytt innenfor CSRD og rammeverket for bærekraftig finans

Høring om endringer i definisjonen av små foretak i regnskapsloven

I oktober i fjor sendte Finansdepartementet et utkast til endringer i definisjonen av små foretak i regnskapsloven til høring. Bakgrunnen er at terskelverdier for kategoriseringer av foretak etter størrelse skal oppjusteres i EUs regnskapsdirektiv for å ta hensyn til inflasjon. Endringen vil være av betydning for hvilke foretak som omfattes av blant annet CSRD, SFDR og Taksonomiforordningen.

Foretak og konsern defineres i dag blant annet ut i fra størrelse med utgangspunkt i terskelverdier for salgsinntekt, balansesum og antall ansatte. EU-kommisjonen har som oppgave å vurdere terskelverdiene hvert femte år, eller oftere om nødvendig, og vedtok dermed den 17. oktober i fjor å øke terskelverdiene for salgsinntekt og balansesum med om lag 25 prosent.

Kommisjonens vedtak vil tre i kraft dersom verken Europaparlamentet eller Rådet har kommet med innvendinger innen to måneder, eller om både Europaparlamentet og Rådet innen perioden på to måneder informerer EU-kommisjonen at de ikke har noen innvendinger.

Regnskapsdirektivets definisjon av små foretak og konsern er i Norge gjennomført i regnskapsloven § 1-6.  EU-kommisjonens endringsvedtak er markert som EØS-relevant, og Finansdepartementet har i høringsnotatet skissert mulige endringer i regnskapsloven for å gjennomføre dette i Norge.

Høringsfristen var 29. november. 

→ Les mer

→ Les mer

Høring fra ESMA: Retningslinjer for håndheving av bærekraftsinformasjon (GLESI)

Direktivet for bærekraftsrapportering (CSRD) gir i artikkel 28 den Europeiske Verdipapir- og Markedstilsynsmyndigheten (ESMA) myndighet til å utarbeide retningslinjer om tilsyn med bærekraftsrapportering etter direktivet. Retningslinjene skal gjelde for tilsyn med foretak med verdipapirer notert på regulert marked. I Norge innebærer dette at retningslinjene vil anvendes av Finanstilsynet i deres tilsyn med den periodiske rapporteringen til utstedere med noterte omsettelige verdipapirer.

ESMA har nå publisert et utkast til retninglinjer som retter seg mot nasjonale tilsynsmyndigheter, "Guidelines on Enforcement of Sustainability Information" ("GLESI"), og gjelder bærekraftsrapportering etter CSRD og taksonomiforordningen artikkel 8. Retningslinjene tar for seg hvordan tilsynsmyndighetene skal føre tilsyn med bærekraftsrapportering, herunder utvelgelse, undersøkelser og håndheving.

Selv om retningslinjene gjelder for tilsynsmyndigheter og ikke foretakene selv som sådan, vil de etter vårt syn kunne gi god veiledning for børsnoterte foretak med hensyn til hvordan tilsynsmyndigheter vil vurdere bærekraftsrapportering fremover.

Fristen for å sende inn kommentarer og tilbakemeldinger til ESMA er 15. mars 2024.

→ Les mer

Høring fra EIOPA: Forsvarlig håndtering av bærekraftsrisiko

Den Europeiske Forsikrings- og Yrkessikringsmyndigheten (EIOPA) lanserte 8. januar en høring om forsiktig behandling av bærekraftsrisiko. Høringsdokumentet representerer andre fase i EIOPAs steg-for-steg tilnærming angående det forventede mandatet under Solvens II-direktivet, som krever at EIOPA vurderer om en dedikert forsiktig behandling av eiendeler eller aktiviteter som er vesentlig knyttet til miljømessige eller sosiale mål, eller skade på slike mål, ville være berettiget.

EIOPA ønsker kommentarer på alle deler av høringsdokumentet, og spesielt på de spesifikke spørsmålene som er adressert. 

→ Les mer

Nytt om SFDR

Finanstilsynet vedtar utfyllende regler til offentliggjøringsforordningen

Finanstilsynet kunngjorde i midten av desember i fjor at de gjennomfører utfyllende EØS-regler til offentliggjøringsforordningen, også kjent som SFDR. Reglene er gjennomført i forskrift om endring i forskrift til loven, og begynte å gjelde som norsk regelverk fra og med 11. desember 2023.

De utfyllende reglene presiserer innholdet i og omfanget av opplysninger og informasjon om bærekraft som skal formidles og presenteres til investorer i henhold til offentliggjøringsforordningen. Reglene gjelder for opplysninger og informasjon i forbindelse med prinsippet om å ikke gjøre betydelig skade. Det gis også utfyllende regler i forbindelse med bærekraftsindikatorer og negative påvirkninger på bærekraft, fremming av miljøegenskaper eller sosiale egenskaper samt mål om bærekraftige investeringer i opplysninger som gis før avtaler inngås, på nettsteder og i periodiske rapporter. De utfyllende reglene fastsetter også standardmaler for presentasjon av informasjonen som skal gis.

De utfyllende reglene skal bidra til å forenkle og effektivisere rammeverket. Reglene er nødvendige for å øke transparensen i markedet, og dermed hjelpe finansielle markedsaktører og investorer å identifisere miljømessige bærekraftige aktiviteter knyttet til fossil gass og kjerneenergi som er investert gjennom finansielle produkter.  

→ Les mer

ESAene foreslår endringer i SFDR

De tre europeiske tilsynsmyndighetene (EBA, EIOPA og ESMA – ESAene) har publisert en endelig rapport som endrer tidligere utkast til Regulatory Technical Standards (RTS), som supplerer SFDR. I rapporten foreslår ESAene å legge til nye sosiale indikatorer og forenkle rammeverket for avsløringer av negative virkninger av investeringsbeslutninger på miljø og samfunn. De foreslår også nye krav til avsløringer av produktinformasjon hva gjelder mål for reduksjon av klimagassutslipp.

Videre foreslår ESAene ytterligere tekniske endringer, herunder:

 • Å forbedre avsløringene om hvordan bærekraftige investeringer «ikke gjør betydelig skade» på miljø og samfunn;
 • Å forenkle malene for prekontraktuelle og periodiske avsløringen for finansielle produkter; og
 • Andre tekniske justeringer knyttet til blant annet behandling av derivater, beregning av bærekraftige investeringer, og bestemmelser for finansielle produkter med underliggende investeringsalternativer.

Europakommisjonen vil vurdere rapporten med utkast til RTS og avgjøre om utkastet skal godkjennes innen tre måneder etter dagens publikasjon av ESAene. Utkastet til regelendringer vil bli anvendt uavhengig av den varslede vurderingen av SFDR som ble annonsert av EU-kommisjonen i september 2023, og før eventuelle endringer som følge av vurderingen.  

→ Les mer

Endelig rapport om utkast til RTS for gjennomgang av PAI og avsløringer av finansielle produkter i SFDR Delegerte Forordningen

ESAene har gjennom Felleskomiteen kommet med forslag til nye RTS om innholdet i og presentasjonen av opplysninger som skal gis under SFDR i henhold til Art. 2a(3), 4(6), 4(7), 8(3), 8(4), 9(5), 9(6), 10(2), 11(4) og 11(5).

Rapporten som nå er publisert svarer ut mandatet fra Europakommisjonen om å gjennomgå deler av driften knyttet til SFDR. Dette inkluderte både avsløringer om hvordan man tar hensyn til de viktigste negative påvirkningene (Principal Adverse Impacts- PAI) i investeringsbeslutninger hva gjelder bærekraftsfaktorer, samt å introdusere avsløringer av finansielle produkters avkarboniseringsmål.

Etter å ha vurdert tilbakemeldingene fra høringsnotatet fra april 2023,  justerte ESAene utkastet til RTS på flere områder. Utkastet til RTS dekker nå følgende emner:

 • En utvidelse av de sosiale PAI-indikatorene
 • Andre endringer i PAI-avsløringsrammeverket
 • En ny finansiell produktavsløring om mål for reduksjon av drivhusgassutslipp

I tillegg, etter å ha gjennomført forbrukertesting i fire medlemsstater, foreslår ESAene enkelte forbedringer og forenklinger av de finansielle produktmalene. Det foreslås også en ny oversikt som enkelt oppsummerer relevant nøkkelinformasjon. Til slutt foreslår ESAene også mindre tekniske endringer til SFDR som:

 • Forbedret avsløring av hvordan bærekraftige investeringer overholder prinsippet om å ikke gjøre betydelig skade
 • Revisjon av bestemmelser for produkter med investeringsalternativer som multi-opsjonsprodukter (MOPer), og
 • Andre tekniske endringer, inkludert harmonisert beregning av bærekraftige investeringer og et krav om å produsere avsløringene i maskinlesbart format

→ Les mer

Nytt om taksonomiforordningen

Nytt om taksonomien for bærekraftig økonomisk aktivitet

Taksonomien for bærekraftig økonomisk aktivitet gir et system som skal hjelpe finansmarkedene med å investere i bærekraftige aktiviteter og prosjekter. Taksonomien fungerer som et rapporteringsverktøy og er ment å bidra til å etablere standarder for finansielle produkter, inkludert grønne obligasjoner.

Taksonomiregelverket trådte i kraft i Norge 1. januar 2023. Norske foretak skal rapportere etter regelverket for første gang i 2024 (for regnskapsåret 2023). Finansdepartementet har oppfordret norske foretak til å rapportere taksonomiinformasjon på frivillig basis for regnskapsårene 2021 og 2022. Rapporteringsplikten gjelder noterte foretak og alle banker og forsikringsforetak som har over 500 ansatte og som regnes som store foretak etter EUs regnskapsdirektiv.

EU-kommisjonen har nå åpnet en nettportal for innspill til taksonomien for bærekraftig økonomisk aktivitet, som Finansdepartementet oppfordrer norske interessenter til å benytte seg av. Finansdepartementet har også publisert en oppdatert veiledning om taksonomirapportering for regnskapsåret 2023. Her gir departementet også svar på ofte stilte spørsmål, blant annet spørsmål som gjelder eiendom og klassifisering av dette, noe som kan være av særlig interesse for det norske markedet. 

→ Les mer

ESMA undersøker erfaring fra taksonomirapportering

I henhold til taksonomiforordningen skal ikke-finansielle selskaper offentliggjøre informasjon om hvorvidt deres aktiviteter er miljømessig bærekraftige. ESMA har nylig gjennomført en undersøkelse for å vurdere kvaliteten på selskapers svar på kravene med fokus på både kvantitative og kvalitative aspekter som for eksempel bruk av maler og nøkkelindikatorer for ytelse. Undersøkelsen tar særlig for seg rapporter publisert i 2022 av europeiske ikke-finansielle selskaper notert på regulerte markeder.

Noen resultater fra undersøkelsen er:

 1. De fleste utstedere fulgte kravene for KPI-er under reguleringen
 2. Rapporteringsmaler ble brukt, men noen utstedere endret eller fylte dem ikke fullt ut
 3. Mange utstedere manglet kvalitativ informasjon om etterlevelse og kvalifisering
 4. OpEx KPI var ofte ikke rapportert, og begrunnelse dårlig rapportert
 5. Problemer med åpenhet, dobbelttelling og screening ble observert
 6. Noen utstedere viste god praksis med detaljert informasjon og koblinger til bærekraftsstrategi

→ Les mer

Nytt om tilsyn med bærekraftsrapportering

Høring fra ESMA om tilsyn med CSRD- og taksonomirapportering

ESMA har lansert en høring om et sett med utkast til retningslinjer for tilsynsmyndigheters oppfølging av bærekraftsinformasjon.

De viktigste målene med utkastet til retningslinjer er å:

 • Sikre at nasjonale tilsynsmyndigheter utfører sitt tilsyn med børsnoterte selskapers bærekraftsinformasjon under Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) og ESRS-standardene samt artikkel 8 i taksonomiforordningen på en konvergert måte;
 • Etablere konsistens i, og like robuste tilnærminger til, tilsynet med børsnoterte selskapers bærekrafts- og finansinformasjon; dette vil legge til rette for økt sammenkobling mellom de to rapporteringstypene.

Høringsnotatet vil være av interesse for børsnoterte selskaper som er pålagt å publisere bærekraftsinformasjon i henhold til CSRD og artikkel 8 i Taksonomiforordningen, til investorer og andre brukere av bærekraftsinformasjon, samt til revisorer og leverandører av uavhengige forsikringstjenester.

Høringsfristen er 15. mars 2024. 

→ Les mer

Nytt om ESG-prising

Høring - gjennomføring av forventede nye EØS-regler om grønne obligasjoner

Finansdepartementet sendte i oktober i fjor ut et høringsforslag angående implementering av antatte nye EØS-regler vedrørende grønne obligasjoner. Forslagene kommer fra Finanstilsynet. Grønne obligasjoner karakteriseres hovedsakelig ved at midlene som samles inn finansierer aktiviteter som er ansett som miljømessig bærekraftige i henhold til taksonomiforordningen.

I juli 2021 la Europakommisjonen frem en forordning angående en europeisk standard for grønne obligasjoner. Etter forhandlinger mellom Europaparlamentet og Rådet, ble det oppnådd enighet om forordningen i februar 2023. Selv om det er forventet en offisiell godkjennelse av forordningen snart, bemerker departementet at det kan forekomme små justeringer i den endelige forordningen som publiseres i EU-tidende, i forhold til den versjonen som ble vedtatt i Europaparlamentet 5. oktober 2023.

Finanstilsynet har gitt en detaljert beskrivelse av forordningen i det vedlagte høringsnotatet og peker også på behovet for tilpasning til norske regler. De anbefaler at forordningen inkluderes i verdipapirhandelloven. Dette forslaget er basert på det faktum at prospektforordningen allerede er en del av verdipapirhandelloven, og den nye forordningen om grønne obligasjoner vil sette krav til prospekter for obligasjoner markedsført som grønne.

→ Les mer

ESMA analyserer utstederes potensielle fordeler ved ESG-prising

I oktober i fjor publiserte ESMA en artikkel som ser på det europeiske markedet for bærekraftig gjeld. I artikkelen undersøker ESMA hvorvidt det er en prisfordel (såkalt «greenium») knyttet til ulike typer bærekraftige gjeldsinstrumenter. I mars 2023 kunne de ikke bekrefte at det var en systematisk prisfordel for ESG-merket gjeld, men tidligere har utstedere av ESG-obligasjoner hatt en prisfordel basert på deres ESG-kvalifikasjoner.

Utgivelsen av bærekraftig-merket gjeld har økt raskt de siste årene men resultatene i artikkelen, som undersøker nærmere hvorvidt det er en prisfordel for slike instrumenter, indikerer at det ikke alltid er tilfellet. Det viser at det er et behov for videre forskning. ESMA vil fortsette å følge utviklingen i markedet for bærekraftig finans for å sikre finansiell stabilitet og beskytte investorer.

→ Les mer

Nytt om ESG-terminologi og grønnvasking

Økt bruk av ESG-terminologi

I oktober i fjor publiserte ESMA en artikkel som undersøkte bruken av språk knyttet til ESG- faktorer i investeringsfond. Undersøkelsen viste at andelen investeringsfond i EU som inkluderer ESG-terminologi i navnene sine har økt fra mindre enn 3% i 2013 til 14% i 2024. Artikkelen understreker imidlertid at fondsforvaltere ofte velger generisk ESG-språk, noe som kan skjule fondenes faktiske ESG-egenskaper. Dette kan skape utfordringer for investorer som ønsker å bekrefte fondets virkelige ESG-kvalifikasjoner.

Artikkelen utgjør et bidrag til ESMA’s løpende innsats i å overvåke og redusere risikoen for grønnvasking, spesielt innenfor forvaltning av investeringer.

→ Les mer

Høring fra EIOPA om grønnvasking

Det europeiske forsikrings- og pensjonstilsynet (EIOPA) har publisert en offentlig høring om bærekraftspåstander og grønnvasking. Målet med forslaget er å skape bedre tilsyn med bærekrafts påstander i Europa og redusere grønnvasking i forsikrings- og pensjonssektorene.

I tråd med økt interesse for bærekraftige investeringer tilbyr flere forsikrings- og pensjonsselskaper bærekraftige alternativer og gjør endringer i måten virksomheten drives på.

Denne økningen har imidlertid ført til en høy risiko for feilaktige påstander om bærekraft eller grønnvasking. EIOPA ønsker på bakgrunn av dette å etablere en felles tilnærming for å hindre dette. Derfor foreslås det blant annet i høringen at nasjonale tilsynsmyndigheter skal følge opp bærekraftspåstander som fremsettes av foretakene.

EIOPA foreslår fire prinsipper som påstander om bærekraft må oppfylle:

 • Påstander må være nøyaktige og samsvare med selskapets profil eller produkt.
 • Påstandene må holdes oppdaterte, og endringer må forklares klart.
 • Påstandene må ha tydelig begrunnelse og fakta.
 • Påstandene og begrunnelsen må være lett tilgjengelige.

Høringsfristen er 12. mars 2024.

→ Les mer

Alle nyheter

Finansdepartementet

06.10 Statsbudsjettet 2024: Norge skal nå klimamålene

12.10 Norske posisjoner til CBAM

18.10 Høring – endringer i definisjonen av små foretak i regnskapsloven – gjennomføring av kommisjonsdirektiv som endrer størrelsesgrensene i regnskapsdirektivet

18.10 Høring om endringer i definisjonen av små foretak i regnskapsloven

23.10 Høring - gjennomføring av forventede nye EØS-regler om grønne obligasjoner

30.10 Nytt om taksonomien for bærekraftig økonomisk aktivitet

Finanstilsynet - nyheter

13.12 Utfyllende regler til offentliggjøringsforordningen

20.12 Høyring frå ESMA: Guidelines on Enforcement of Sustainabilty Information

08.01 Høyring frå EIOPA: Forsvarleg handtering av berekraftsrisiko

Finans Norge

06.10 Bærekraftig finans i statsbudsjettet for 2024

17.10 -Vi må forenkle bærekraftsrapportering for bedriftene

13.11 Rekordmye vannskader hittil i år

24.11 Vær- og vannskaderekord i august

05.12 Gratis kompetanseheving innen bærekraft og teknologi

09.01 Engelsk veileder for beregning av finansierte klimagassutslipp

ESMA

02.10 ESMA finds increase in use of ESG-related language in the EU fund industry

02.10 TRV Article - ESG names and claims in the EU fund industry

03.10 ESMA to launch Common Supervisory Action on MiFID II sustainability requirements

06.10 TRV Article: The European sustainable debt market – do issuers benefit from an ESG pricing effect?

06.10 ESMA provides analysis on issuers’ potential benefits from an ESG pricing effect

23.10 ESMA Environmental Statement - 2022

25.10 Summary of findings Results of a fact-finding exercise on corporate reporting practices under the Taxonomy Regulation

25.10 Report - Disclosures of Climate Related Matters in the Financial Statements

22.11 Do No Significant Harm’ definitions and criteria across the EU Sustainable Finance framework

22.11 Concepts of sustainable investments and environmentally sustainable activities in the EU Sustainable Activities in the EU Sustainable Finance Framework

22.11 Concept of estimates across the EU Sustainable Finance framework

04.12 ESAs put forward amendments to sustainability disclosures for the financial sector

04.12 Final Report on draft RTS on the review of PAI and financial product disclosures in the SFDR Delegated Regulation

05.12 Making finance work for a sustainable future

05.12 ESMA contributions to sustainable finance - visuals

05.12 Making finance work for a sustainable future - Press Release

13.12 ESMA to launch and participate in Common Supervisory Action on ESG disclosures for Benchmarks Administrators

15.12 ESMA consults on draft guidelines for supervision of corporate sustainability information

15.12 Consultation Paper on Draft Guidelines on Enforcement of Sustainability Information

19.12 ESMA presents methodology for climate risk stress testing and analysis of the financial impact of greenwashing controversies

EIOPA

04.12 ESAs put forward amendments to sustainability disclosures for the financial sector

12.12 EIOPA seeks feedback on its proposed approach to tackle greenwashing in the insurance and occupational pension sectors

13.12 EIOPA consults on the prudential treatment of sustainability risks

14.12 EIOPA’s Sustainable Finance Conference 2023: Launch of first Catastrophe Data Hub

ECB Banking Supervision

11.12 ECB publishes study on environmental impact of euro banknotes

ECB Eurosystem

18.12 Banks and insurance have key role to play in reducing climate-related financial stability risks, joint ECB/ESRB report finds

Europakommisjonen

05.10 Developing a Methodology and Sustainability Standards for Mitigating the Environmental Impact of Crypto-assets

17.10 EU taxonomy: The Platform on Sustainable Finance together with the Commission is launching today the stakeholder request mechanism

18.12 Commission calls on Member States to improve their National Energy and Climate Plans to ensure collective achievement of the EU´s 2030 targets

18.12 Questions and Answers on the assessment of the draft updated National Energy and Climate Plans

BCBS

05.10 Basel Committee publishes report on 2023 banking turmoil, agrees to consult on climate and cryptoasset disclosures, and approves annual G-SIB assessment

IASB

11.10 International Applicability of the SASB Standards

20.10 Sustainability Standards Advisory Forum

20.10 Brazil adopts ISSB global baseline, as IFRS Foundation Trustees meet in Latin America

25.10 Climate-related and Other Uncertainties in the Financial Statements

06.11 November 2023 International Sustainability Standards Board agenda and meeting papers now available

09.11 GRI establishes Sustainability Innovation Lab in coordination with the IFRS Foundation

20.11 November 2023 ISSB Update and podcast now available

04.12 ISSB at COP28: close to 400 organisations from 64 jurisdictions, including associations gathering over 10,000 member companies and investors, join multilateral and market authorities to commit to advance the ISSB climate global baseline

04.12 ISSB at COP28: Erkki Liikanen on progress and priorities to advance global sustainability disclosures

04.12 International Sustainability Standards Board

19.12 Registration open for the IFRS Sustainability Symposium 2024

20.12 ISSB publishes targeted amendments to enhance the international applicability of the SASB Standards

Finansinspektionen - Sverige

02.10 Rapport till EU-kommissionen om finansmarknadsaktörers hållbarhetsupplysningar

10.10 Nya regler om hållbarhetsredovisning

04.12 Gör skillnad med hållbara ekonomiska val

05.12 Förslag till ändringar i den delegerade förordningen till SFDR

05.12 Ny förordning om europeiska gröna obligationer

14.12 Esma publicerar ett uttalande om ESG- och hållbarhetsrelaterade begrepp i fondnamn

14.12 Eiopa bjuder in till öppet samråd om grönmålning

27.10 FI kartlägger hur företag integrerar hållbarhet i verksamheten

18.12 Förslag på riktlinjer för tillsyn över börsföretagens hållbarhetsinformation

18.12 Yttrande från Esma om standard för granskning av hållbarhetsrapporter

18.12 Politisk överenskommelse om tillbörlig granskning av hållbarhet i företagens värdekedja

22.12 Nya EU-standarder för hållbarhetsredovisning publicerade

FCA - UK

12.10 FCA response to CMA's Environmental Sustainability Guidance

16.11 FCA finds further work required to fully embed ‘Guiding Principles’ for ESG and sustainable investment funds


Vil du motta finansregulatoriske oppdateringer ukentlig?