Samen staan we voor een complexe opgave: komen tot een duurzame samenleving. Als bedrijf of instelling kun je er niet langer omheen: je activiteiten hebben invloed op mens, milieu en maatschappij. En de transitie naar duurzaamheid betekent dat je hier als organisatie verantwoordelijkheid voor neemt. Organisaties die hierin vooroplopen, doorleven de zogenaamde ESG (Environment, Social, Governance)-waarden en handelen hiernaar.

Maar hoe breng je dat in de praktijk? Hoe ga je om met snel veranderende wensen en eisen van consumenten, de maatschappij en wetgevers? Heb je daar de juiste kennis en kunde voor in huis? En hoe zet je de eerste stappen in de transformatie die hiervoor nodig is? Dat is voor veel organisaties een uitdaging. Om die reden hebben Nyenrode Business Universiteit en KPMG het ESG Innovation Institute (EII) in het leven geroepen. Daarin komen de onderwijsexpertise en academisch onderzoek op het gebied van ESG van Nyenrode en de specialistische ESG-kennis en praktijkervaring van KPMG samen. Een ijzersterke combinatie om de route naar verduurzaming weloverwogen en professioneel te versnellen en om daadwerkelijk impact te maken voor een duurzame samenleving.

Aanpassing nodig in visie, missie, strategie en processen en systemen

Verduurzamen vraagt van bestuurders om traditionele ankers los te laten, want alleen omzet, winst, marktaandeel en klanttevredenheid zijn niet langer de belangrijkste graadmeters voor succes. De impact van de activiteiten op mens, milieu en samenleving wordt daarvoor steeds belangrijker. Dit vraagt om aanpassing van visie, missie, strategie, processen en systemen. Maar ook om andere verdienmodellen, samenwerking in ecosystemen en het samen zoeken naar implementeerbare best practices. Kortom: nieuwe kaders, een herijkte positionering en aansturing van ondernemingen. Hoe en wat precies anders moet, is nieuw terrein waarbinnen nog veel te ontdekken valt. Zowel omtrent wet- en regelgeving als wat de nieuwe graadmeters voor succes zullen zijn. Organisaties kunnen met de ESG-thema’s in hun bedrijfsvoering meerwaarde creëren door evenwicht aan te brengen tussen financieel-economische resultaten, transparantie, sociale belangen en het milieu.

Strategie
Strategie

Verrijken van jouw kennis, kunde en netwerk met KPMG en Nyenrode

De ESG-leergangen en programma’s van het ESG Innovation Institute bieden enerzijds het kompas dat onderweg nodig is om de ambities op ESG-gebied te realiseren. Anderzijds de kennis, kunde en het netwerk om vooruitgang te boeken, uiteraard onderbouwd en weloverwogen. Dat doen we op een manier die de gezamenlijke creativiteit aanboort om te komen tot innovatieve oplossingen. Het gaat erom samen te kijken naar ESG-uitdagingen in de wereld en de eigen rol daarbinnen en ook samen – in ‘co-creatie’ – te komen tot nieuwe inzichten en concrete oplossingen. Transformeren naar duurzaamheid kan geen enkele organisatie alleen. Het systeemdenken is cruciaal om te begrijpen hoe ontwikkelingen met elkaar samenhangen en welke strategieën nodig zijn om met de ESG-risico's en kansen om te gaan.

Zonder partnerships lukt dat niet. Samenwerking met bedrijven, NGO’s, overheden, financiële instellingen en kennisinstellingen zijn onontbeerlijk. Het systeemdenken heeft dan ook een belangrijke plaats in de ESG-leergangen. Daarnaast wil het ESG Innovation Institute nadrukkelijk dergelijke partnerships stimuleren en samenwerking bevorderen.