De toenemende adoptie van artificial intelligence (AI) zorgt voor nieuwe vraagstukken rondom het betrouwbaar gebruik van data en AI. Waar het gebruik van data en AI veel kansen met zich meebrengt, gaat dit ook gepaard met risico’s op onder andere operationeel en ethisch vlak. 

KPMG Responsible AI biedt services aan die erop gericht zijn om data analytics en AI gecontroleerd te implementeren, zonder daarbij in te leveren op innovatie. Responsible AI draagt bij aan het blootleggen van kwetsbaarheden en risico’s en het opzetten van AI Governance, waarbij (data-)ethiek een centrale rol speelt. Zo bieden we organisaties inzicht, creëren we vertrouwen in AI en maken we het mogelijk om het volledige potentieel van AI te benutten. 

Vertrouwen in algoritmes

Onze visie op AI Governance is gebaseerd op negen dimensies: Algoritmes & AI, Data, Technologie, Data Ethiek, Compliance, Risicomanagement, Strategie, Organisatie, en Vakmanschap & Cultuur. Deze dimensies staan centraal bij het inbedden van vertrouwen in algoritmes binnen organisaties. Bekijk hieronder het AI Governance-model om meer inzicht te krijgen in elke component.

responsible ai

Klaar voor de volgende stap in analytics en AI

Om jouw organisatie klaar te maken voor de volgende stap in analytics en AI, hebben wij onderstaande oplossingen ontwikkeld.

Het beheersen van algoritmerisico’s vraagt om perspectief: waar in jouw organisatie worden algoritmes gebruikt, wat is hun impact, en wat voor risico’s loopt u? Wij kunnen u helpen met het beantwoorden van deze vragen. Met onze laagdrempelige quickscan, de Analytics Risk Index, brengen wij met behulp van een workshop en eenvoudige vragenlijsten snel in kaart waar u algoritmes gebruikt en welke potentiële risico’s u daarmee loopt. Dit perspectief stelt u in staat om de risico’s die u met algoritmes kunt lopen, gericht te beheersen.

Wijzigingen in bestaande richtlijnen en de introductie van nieuwe wet- en regelgeving vragen ook om perspectief: bijvoorbeeld perspectief op de aard van de wijzigingen en wat deze betekenen voor uw organisatie. Wij brengen u dit perspectief. Zo hebben wij voor een organisatie onderzocht hoe nieuwe richtlijnen bestaande AI-oplossingen raken, wat de risico’s zijn als niet aan deze richtlijnen wordt voldaan en wat de kosten bedragen om deze afwijkingen te overbruggen.

Steeds vaker staan organisaties voor de uitdaging om aan te tonen dat ze datagedreven toepassingen op een verantwoorde manier inzetten. Klanten, toezichthouders, het maatschappelijk verkeer en, niet in de laatste plaats, het management zelf hebben behoefte aan zekerheid over de cruciale processen waarin gebruikgemaakt wordt van algoritmes. Dit gaat verder dan de vraag of de modellen voldoende betrouwbare uitkomsten genereren. Organisaties moeten hun belanghebbenden bijvoorbeeld ook kunnen laten zien dat hun datagedreven toepassingen compliant zijn met wet- en regelgeving (denk aan de AI Act en DSA/DMA) en vrij zijn van ongeoorloofde discriminatie en vooroordelen. Dit roept verschillende vragen op:

  • Welke criteria zijn relevant voor de betrokken doelgroepen?
  • Welke (audit- en assurance)standaarden zijn van toepassing?
  • Welke mate van zekerheid kunnen we bieden?
  • Wanneer zijn relevante processen voldoende aantoonbaar?

KPMG Responsible AI heeft ruime ervaring met het uitvoeren van audit- en assuranceopdrachten in het domein van (complexe) data-analyses en AI. Vanuit onze praktijkkennis bieden wij gedegen advies over de mogelijkheden en beperkingen van het auditen van datagedreven toepassingen. Daarbij staan doelmatigheid en denken vanuit de werkelijke risico’s voorop. Met onze unieke combinatie van kennis op het gebied van auditing en datascience zijn we in staat om audits uit te voeren die verder gaan dan een procesmatige toets, en ook een inkijk geven ‘onder de motorkap’ van uw meest kritische datagedreven toepassingen.

Algoritmegovernance en risicomanagement zijn het geheel van kaders, beleid, processen en maatregelen dat samen de verantwoorde inzet van algoritmetoepassingen borgt. Wij ondersteunen uw organisatie bij het uitwerken en inrichten hiervan aan de hand van de negen dimensies in ons  governanceraamwerk. Aan de hand van de volwassenheid van uw analytics, algoritmes en AI aan de ene kant en governance-inrichting aan de andere kant ondersteunen we u met de invulling van deze dimensies, of een subset daarvan.  We bezien deze elementen altijd in samenhang en waarborgen de inbedding hiervan met de bestaande wijze van sturen, beheersen en toezicht houden op de organisatie.

Data-ethiek is een steeds belangrijker onderwerp voor organisaties en in de maatschappij. Bij KPMG geloven we dat de ethische inzet van data en artificiële intelligentie geen luxe is, maar een essentieel onderdeel van het verantwoord en effectief gebruik van technologie in het huidige digitale tijdperk.

Waarom Data Ethiek?

Algoritmes kunnen ongelijkheden produceren, de privacy schenden en individuen in hun autonomie beperken. Tegenwoordig wordt daarom van organisaties verwacht dat zij expliciete keuzes maken over ethiek. Welke afweging maken zij bijvoorbeeld tussen privacy, non-discriminatie en veiligheid? Steeds meer organisaties zijn zich hiervan bewust; maar vertrouwen ontstaat niet vanzelf. In het kader van data-ethiek bieden wij o.a. de volgende diensten:

  • Training & awareness. Onze experts verzorgen trainingen over data-ethiek en helpen ke om op gepaste wijze bewustzijn en kennis over data-ethiek te creëren in de cultuur van jouw organisatie.
  • Ethics by Design. Voorkomen is beter dan genezen. Wij helpen je om op ethische wijze data en algoritmes te ontwikkelen, zonder dat dit innovatie in de weg staat.
  • Ethisch Risico Assessment. Welke algoritmes worden er eigenlijk binnen jouw organisatie toegepast en welke risico’s loop je? Wij brengen jouw grootste risico’s én kansen in kaart en bieden concrete handvatten om risico’s te mitigeren en te voorkomen.
  • Data Ethiek Framework. Wij helpen je met het opstellen van een visie omtrent data-ethiek en met een strategie om deze uit te rollen. Je kunt hierbij denken aan het opstellen van ethische principes, beleid, rollen en verantwoordelijkheden en de inrichting van een ethische commissie.
  • Data Ethiek Audit. Je hebt al stappen gezet op data-ethiekgebied, bijvoorbeeld het opstellen van ethische principes. Maar ben je compleet en wordt ethiek wel binnen de organisatie gedragen? Wij werpen een onafhankelijke blik op hoe verwachtingen en praktijk met elkaar overeenkomen en bieden verbeteringen.

KPMG heeft jarenlange ervaring op het gebied van data-ethiek en helpt organisaties met juiste inzichten in het groeiende en complexe landschap aan ethische kaders en wetgeving over data en algoritmes.

We streven ernaar dat door onze werkelijke oplossingen uw data en algoritmes niet alleen voldoen aan relevante regelgeving, maar ook ethisch verantwoord zijn. Samen creëren we een rechtvaardige en betere digitale toekomst voor iedereen.

Meer weten? Neem direct contact op met onze specialisten.