Organisaties nemen de nodige voorzorgsmaatregelen om compliancerisico’s te beheersen en vroegtijdig inbreuken op bepalingen uit de gedragscode te identificeren. Zowel bij preventieve als bij incidentgedreven complianceonderzoeken kunnen signalen aan het licht komen die duiden op overtredingen van of inbreuken op de bepalingen uit de gedragscode of ander beleid en procedures. Het is van belang dat uw organisatie op een dergelijk moment adequaat en doortastend reageert op deze signalen. Het doen van complianceonderzoek is een uitdagende exercitie die naast de nodige aandacht en tijd van uw organisatie en medewerkers ook de nodige kennis en kunde vergt. Vaak helpt het daarom als een dergelijk onderzoek onafhankelijk wordt uitgevoerd, om zonder vooringenomenheid de verzamelde feiten te analyseren. In toenemende mate zien wij dat ook bij voorgenomen overnames complianceonderzoeken worden uitgevoerd om compliancerisico’s tijdig te identificeren en te beheersen.

Efficiënt instellen van complianceonderzoeken

Het instellen van een complianceonderzoek brengt de nodige tijdsinvestering met zich mee voor uw organisatie en de medewerkers die zijn betrokken bij dit onderzoek. Voor diegenen die betrokken zijn bij het complianceonderzoek, zal het impactvol zijn om inzage te geven in data alsook het antwoord te geven op vragen gedurende een interview voor het onderzoek. Van de uitvoerder van het complianceonderzoek wordt verwacht dat de juiste vragen worden gesteld en gezocht wordt in de juiste data. Op het moment dat gedurende dit onderzoek een verkeerde afslag wordt genomen, is de al geïnvesteerde tijdsbesteding niet meer terug te draaien en is uw organisatie geen stap dichter bij het succesvol afronden van het complianceonderzoek. Wij zien steeds vaker dat complianceonderzoeken gedaan worden bij businesspartners van onze opdrachtgevers om na te gaan of zij zich houden aan de contractuele bepalingen overeengekomen met de opdrachtgever. Bijvoorbeeld ten aanzien van het voorkomen van corruptie, mensenrechtenschendingen of overtredingen van wet- en regelgeving op het gebied van sancties of economische mededinging.

Het instellen van een gedegen complianceonderzoek helpt uw organisatie inzicht te krijgen in waar mogelijke inbreuken op (gedrags)regels zich voordoen en hoe hier een gepaste reactie op kan worden geformuleerd. En, misschien nog belangrijker, op deze wijze kunnen toekomstige inbreuken voorkomen worden.

Onafhankelijk verrichten van complianceonderzoek

KPMG biedt maatwerkoplossingen voor zowel grote als kleinere organisaties bij het starten, uitvoeren alsook afronden van een complianceonderzoek. Bij het starten van een complianceonderzoek stellen wij, indien van toepassing, de noodzakelijke gegevens veilig om zo een helder inzicht in de relevante feiten te verkrijgen.

Wij analyseren deze feiten en stellen een plan op om de nog ontbrekende informatie te verzamelen. Dit doen wij onder andere door verder digitaal onderzoek te doen naar relevante data. Ook maken wij inzichtelijk met welke relevante medewerkers binnen de organisatie interviews kunnen worden gehouden. Daarbij maken wij gebruik van tooling om zo een controleerbaar proces te doorlopen, om binnen de gewenste tijdspaden tot een heldere uitkomst te komen voor het complianceonderzoek. Voor kleine en grote onderzoeken werken wij schouder aan schouder om organisaties toegankelijke tools en begeleiding te bieden om zelf digitaal complianceonderzoek te kunnen doen. Vervolgens kunnen onze professionals altijd bijspringen waar dat nodig is. Bij het doen van de complianceonderzoeken en due diligences maken wij gebruik van de ruime kennis en ervaring in decennia opgedaan met forensische en complianceonderzoeken. 

Waarom KPMG

KPMG Forensic bestaat in Nederland sinds 1993 en heeft een wereldwijd netwerk van professionals dat is gespecialiseerd in het verlenen van diensten om klanten te ondersteunen in het bereiken van het hoogst mogelijke integriteitsniveau. Wij werken met gecertificeerde experts om de gegevens op kundige wijze veilig te stellen van bronnen zoals laptops, mobiele telefoons of (e-mail)servers.

Onze forensische tools en technische kennis stellen ons vervolgens in staat om in een kort tijdsbestek de belangrijkste feiten boven tafel te krijgen. Tegelijkertijd helpen wij klanten met het beheersen van de kosten en risico’s voortkomend uit geschillen, onderzoeken en handhaving door onze ondersteuning op het gebied van preventie, detectie en respons op fraude, misbruik en vormen van wangedrag. Ons team bestaat uit ervaren professionals op het gebied van boekhouding, (feiten)onderzoek, risicomanagement, technologie, integriteit en compliance. Deze disciplines werken nauw samen om uw vragen zo passend mogelijk te beantwoorden. Wij ondersteunen organisaties met oplossingen op maat. Met onze jarenlange ervaring zijn wij doeltreffend in de ondersteuning die wij leveren aan organisaties en kunnen wij de gewenste inzichten bieden, ook in zeer complexe en/of gevoelige (bestuurlijke) casuïstiek.

Meer informatie? Neem contact op met onze specialisten

Services