Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen (Wtp) in werking getreden. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de grootste en meest ingrijpende hervormingsoperatie uit de geschiedenis van het Nederlandse pensioenstelsel. De Wtp heeft tot doel het stelsel evenwichtiger, flexibeler, persoonlijker en transparanter te maken. Met wijzigingen in alle drie de pijlers waaruit het Nederlandse pensioenstelsel bestaat. Bijna elke pensioenregeling wordt door deze hervorming geraakt.

In het nieuwe stelsel staat in de tweede pijler de toezegging van de premie centraal en wordt de pensioenuitkering niet langer gebaseerd op opgebouwde rechten zoals in een op dit moment gangbare middelloonregeling. In de basis is dit een overgang van Defined Benefit (DB) naar Defined Contribution (DC). Omdat de hoogte van de pensioenuitkeringen in bijna alle huidige pensioenregelingen gebaseerd is op opgebouwde rechten, is dit een ingrijpende verandering met verstrekkende gevolgen voor (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden. Maar ook een verandering met bijzonder veel impact voor pensioenfondsen, uitvoeringsorganisaties en andere dienstverleners binnen de sector.

Een complexe en unieke transitie

Nadat de Wtp op 1 juli 2023 in werking is getreden, is een transitiefase aangebroken. Tot uiterlijk 1 januari 2028 werkt de sector aan de implementatie van de maatregelen uit de Wtp en de nadere regels die daaruit volgen. Uiterlijk op die datum moeten alle pensioenregelingen zijn aangepast aan het nieuwe stelsel. De ambitie is groot: een stelsel inrichten dat het volle vertrouwen geniet van deelnemers. De uitdaging is om dit ook nog eens op beheerste en (kosten)efficiënte wijze te doen.

Wereldwijd is deze transitie een unieke operatie. De overgang van DB naar DC heeft in meerdere landen plaatsgevonden. Echter, daar is er bijna altijd voor gekozen om de opgebouwde rechten niet over te dragen naar de nieuwe pensioenregeling. Hierdoor zullen in die andere landen de twee vormen van regelingen voor langere tijd naast elkaar blijven bestaan.

Een massale omzetting van opgebouwde pensioenrechten naar nieuwe premieregelingen (ook wel ‘invaren’ genoemd) zoals de uitvoering van de Wtp met zich meebrengt, heeft nog niet eerder plaatsgevonden. Het is vooral dit invaren dat de overgang naar het nieuwe stelsel complex maakt. Deze complexiteit komt enerzijds voort uit de operationele uitdagingen die een beheerst invaren met zich meebrengt. Kernthema’s zijn hier onder andere datakwaliteit en communicatie. Anderzijds doen er zich bij invaren belangrijke inhoudelijke vraagstukken voor. Hierbij kan gedacht worden aan het bepalen van de adequate compensatie voor groepen belanghebbenden die nadeel ondervinden van de overgang naar het nieuwe stelsel.

Wtp in werking: thema’s voor een succesvolle uitvoering

De overgang naar het nieuwe pensioenstelsel raakt een brede variëteit aan thema’s. Een succesvolle transitie vraagt dat deze thema’s in onderling verband en samenhang worden bekeken. Op deze pagina introduceren wij per thema wat de consequenties van de Wtp zijn. We schetsen de grote lijnen én gaan in op de details. We geven aan wat de uitdagingen zijn én laten zien waar de kansen liggen. Natuurlijk komen hierbij de laatste ontwikkelingen aan bod. Allemaal vanuit het streven om samen te komen tot een succesvolle, beheerste en (kosten)efficiënte overgang naar het nieuwe stelsel. Een stelsel dat evenwichtiger, flexibeler, persoonlijker, transparanter en duurzamer is. 

De artikelen, blog posts en papers die toegankelijk zijn via deze pagina, geven inzicht in de Wtp en met name in wat er nodig is om de overgang naar het nieuwe stelsel uit te voeren. Op naar de Wtp in werking.

Klik op een van onderstaande onderwerpen voor meer informatie:   

Uitgelicht

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Wij houden je op de hoogte per e-mail. Geef hier je voorkeuren door.