Park, Mun Gu

Partner

KPMG in South Korea

mungupark@kr.kpmg.com

+82 2 2112 0698