Kim, Sang Hoon

partner

KPMG in South Korea

skim32@kr.kpmg.com

+82 2 2112 6676