Hironori Kamezawa quote

Εστιάζοντας στα κοινωνικά ζητήματα

Τους τελευταίους 18 μήνες, ο κόσμος έγινε όχι μόνο πιο γρήγορος καθώς επικράτησε η ψηφιακή επιτάχυνση, αλλά και πιο διχαστικός και διασπασμένος. Στις μεγάλες οικονομίες, οι κοινωνικές εντάσεις αυξάνονται. Οι CEOs έχουν επίγνωση αυτής της διάθεσης του κοινού και η έρευνα δείχνει ότι αποδέχονται τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι εταιρείες στην επίτευξη τόσο συνολικών κερδών για τους μετόχους, όσο και του συνολικού οφέλους για την κοινωνία.

Σήμερα βλέπουμε πλέον μια μεγάλη εστίαση στον παράγοντα Περιβάλλον του ESG, με το 81% των CEOs να λένε «Η ανταπόκρισή μας στην πανδημία έχει στρέψει την εστίασή μας προς την κοινωνική συνιστώσα του ESG προγράμματος». Την παραπάνω στάση ακολουθεί και το 88% των Ελλήνων CEOs.

Η έρευνα διαπίστωσε επίσης και μια τεράστια ένταση μεταξύ της ευθύνης που οι CEOs πιστεύουν ότι έχουν για την προώθηση της κοινωνικής διάστασης του ESG και της ικανότητάς τους να ανταποκριθούν στις προσδοκίες στον κρίσιμο τομέα της ποικιλομορφίας. Από τη μία, σε ποσοστό 71% οι CEOs παγκοσμίως και το  92% των Ελλήνων αναφέρουν ότι θα θεωρούνται ολοένα και περισσότερο προσωπικά υπεύθυνοι για την επίτευξη προόδου στην αντιμετώπιση των κοινωνικών ζητημάτων, από την άλλη όμως, πάνω από τους μισούς (56%) σε  παγκόσμιο επίπεδο και το 64% στην Ελλάδα παραδέχτηκαν ότι με τις προσδοκίες του κοινού, των επενδυτών και του κράτους για την ποικιλομορφία, την ισότητα και την ένταξη να αυξάνονται ταχύτατα θα δυσκολευτούν να ανταποκριθούν σε αυτές. 

Η πρόοδος σε θέματα ποικιλομορφίας, ισότητας και ένταξης εντός των επιχειρήσεων πιθανόν να απαιτήσει ενέργειες σε δύο περιοχές.  Πρώτον, οι CEOs θα πρέπει να ακούσουν ενεργά τους εργαζομένους για να καταλάβουν ποιες πτυχές της ποικιλομορφίας, ισότητας και ένταξης είναι σημαντικές για αυτούς. Δεύτερον, θα πρέπει στη συνέχεια να θέσουν σαφείς και μετρήσιμους στόχους για να σημειώσουν πρόοδο σε αυτές τις προτεραιότητες.

Συνεργασία για την ενδυνάμωση της βιωσιμότητας

Η δράση για τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής και τη μείωση των εκπομπών άνθρακα στην πορεία προς το μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα ποτέ δεν υπήρξε πιο σημαντική. Η πιο πρόσφατη ανάλυση από τη Διακυβερνητική Επιτροπή του ΟΗΕ για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC) - που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2021 - εξέπεμψε «κόκκινο συναγερμό για την ανθρωπότητα», προβλέποντας ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη θα αγγίξει τους 1,5 °C έως το 2040.

Η επίτευξη προόδου όσον αφορά την αντιμετώπιση ζητημάτων βιωσιμότητας, συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής αλλαγής και της απαλλαγής της οικονομίας από τον άνθρακα, θα απαιτήσει ισχυρή συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και κυβερνήσεων. Οι CEOs θέλουν να διαθέσουν σημαντικό κεφάλαιο ώστε να καταστούν πιο βιώσιμες οι επιχειρήσεις τους, με το 30 % να σχεδιάζει να επενδύσει πάνω από το 10% των εσόδων τους στην προσπάθεια αυτή. Όσον αφορά τους Έλληνες CEOs, το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 46%.

gr ceo outlook

Ταυτόχρονα όμως, τονίζουν επίσης ότι η πρόοδος στη βιωσιμότητα και την κλιματική αλλαγή απαιτεί εξίσου ισχυρή κυβερνητική δέσμευση.

Government role in climate change

Σύνδεση ESG στρατηγικής με οικονομική απόδοση

Το κοινό απαιτεί πιο φιλόδοξους στόχους ESG - έχουν όμως κάνει οι CEOs τα απαραίτητα βήματα ώστε να τους υλοποιήσουν; Οι σύγχρονοι CEOs είναι αυτοί που μπορούν να επιτύχουν έναν αξιόπιστο σκοπό ανταποκρινόμενοι στις αυξημένες κοινωνικές προσδοκίες οδηγώντας παράλληλα σε βιώσιμες επιχειρηματικές επιδόσεις μέσω των ψηφιακών καινοτομιών. Τίποτα από τα δύο δεν μπορεί να γίνει στο κενό, καθώς τα τρία τέταρτα (75%) των CEOs παγκοσμίως και μαζί τους οι ερωτηθέντες Έλληνες CEOs ( 84%)υποστηρίζουν ότι οι ψηφιακές τους επενδύσεις και οι επενδύσεις στο ESG είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Καθώς οι CEOs σχεδιάζουν να διαθέσουν σημαντικά κεφάλαια για να γίνουν πιο βιώσιμοι, είναι σημαντικό οι ψηφιακές επενδύσεις τους να συνδέονται με τις ανάγκες τους για ESG.

Ενώ όμως οι CEOs πιστεύουν ότι οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές προτεραιότητες είναι ουσιαστικές, είναι λιγότερο πεπεισμένοι για τη σύνδεση μεταξύ των προγραμμάτων ESG και των απτών αποτελεσμάτων. Όπως δείχνει η έρευνα πρέπει να γίνουν περισσότερα για να συνδεθεί η στρατηγική ESG με τις οικονομικές επιδόσεις. Ενώ, οι CEOs σε επιχειρήσεις υψηλής ανάπτυξης (με αύξηση κερδών που ξεπερνά το 5% ετησίως τα επόμενα 3 χρόνια) πιστεύουν σε ποσοστό 52% ότι τα προγράμματα ESG τους θα βελτιώσουν τις οικονομικές επιδόσεις, αυτό μειώνεται στο 37% στο ευρύτερο δείγμα των CEOs.  Σχεδόν το ένα τέταρτο (24%) των CEOs λένε ότι τα προγράμματα ESG ίσως μειώσουν τις οικονομικές επιδόσεις. Στην Ελλάδα, το 56% θεωρεί ότι τα προγράμματα ΕSG θα βελτιώσουν την οικονομική επίδοση των εταιρειών τους, ενώ το 32% ότι πιθανόν να τη μειώσει.

Οι CEOs νιώθουν ότι οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται στην κατάρτιση εκθέσεων και την επικοινωνία της απόδοσης των ESG με τρόπο που ενδιαφέρει τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη, όπως είναι οι επενδυτές. Όταν ζητήσαμε από τους CEOs να προσδιορίσουν τη μία κρίσιμη πρόκληση που υπονόμευε την ικανότητά τους να επικοινωνούν την απόδοση των ESG στους βασικούς ενδιαφερόμενους, αυτή που ξεχώρισε (επιλέχθηκε από το 42% των ερωτηθέντων παγκοσμίως και το 46% στην Ελλάδα) ήταν ότι «δυσκολεύονται να πουν μια συναρπαστική ιστορία για το ΕSG».

Είναι κρίσιμο ωστόσο αυτό να γίνει σωστά, καθώς ο έλεγχος των επενδυτών σχετικά με τις επιδόσεις των ESG των εταιρειών εντείνεται: Το 58% των CEOs παγκοσμίως και αντίστοιχα το 65% των Ελλήνων βλέπουν αυξημένες απαιτήσεις από τα ενδιαφερόμενα μέρη - όπως επενδυτές, ρυθμιστικές αρχές και πελάτες - για αύξηση της αναφοράς και της διαφάνειας σε θέματα ESG. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το 36% των CEOs στην Ελλάδα ανέφερε ανάμεσα στα ενδιαφερόμενα μέρη και τους εργαζόμενους (υπάρχοντες και νέες προσλήψεις).

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, σε αυτήν την έκθεση, "εμείς", "KPMG", και "μας" αναφέρονται στο δίκτυο ανεξάρτητων εταιρειών μελών που λειτουργούν με το όνομα της KPMG και είναι συνδεδεμένες με την KPMG International ή σε μία ή περισσότερες από αυτές τις εταιρείες ή στην KPMG International..