Παρατηρήσαμε να διαμορφώνεται μία λογική συνάφεια (pattern) στις επιλεγείσες στρατηγικές μεταξύ των οικογενειακών επιχειρήσεων, που αντικατοπτρίζουν δύο βασικούς παράγοντες: την ηγεσία της επιχείρησης και την ιδιοκτησιακή δομή της.

 «Διοικείται η επιχείρηση από Διευθύνοντα Σύμβουλο που είναι μέλος της οικογένειας ή προέρχεται εκτός αυτής;»

«Οι μετοχές της εταιρείας είναι συγκεντρωμένες στα χέρια μικρού αριθμού μετόχων ή είναι ευρέως διασκορπισμένες μεταξύ πολλών μελών της οικογένειας (ή πιθανώς και μετόχων εκτός της οικογένειας);»

Από μία παγκόσμια οπτική, η ιδιοκτησία της οικογένειας στην επιχείρηση είναι υψηλή μεταξύ των συμμετεχόντων στην έρευνα. Κατά μέσο όρο, περισσότερο από το 90% των μετοχών των εταιρειών τους ανήκουν στην οικογένεια, διατηρώντας σταθερά τον έλεγχο της επιχείρησης στα οικογενειακά χέρια. Εκτός από την ιδιοκτησία της οικογένειας, οι επιχειρήσεις με επικεφαλής έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο-μέλος της οικογένειας ασκούν την πρόσθετη εξουσία της οικογένειας στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων, ενώ ταυτόχρονα ελέγχουν τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης.

Όταν εξετάσαμε για παράδειγμα τις επιχειρήσεις που διοικούνται από CEO-μέλος της οικογένειας, διαπιστώσαμε μία τάση: όσο μεγαλύτερη ήταν η συμμετοχή της οικογένειας στην επιχείρηση, είτε στην ηγεσία, είτε στη διοίκηση ή σε ρόλους ιδιοκτήτη (ή σε ένα συνδυασμό και των τριών), τόσο πιο πιθανό ήταν η αρχική τους απάντηση στην αντιμετώπιση της πανδημίας να εστιάσει στην ευημερία των υπαλλήλων και των κοινοτήτων όπου ζουν και επιχειρούν οι οικογένειες.

Όσο μικρότερη ήταν η συνολική συμμετοχή της οικογένειας, τόσο πιο πιθανό ήταν ο ηγέτης της επιχείρησης (είτε πρόκειται για Διευθύνοντα Σύμβουλο από την οικογένεια είτε εκτός αυτής) να λάβει τις δύσκολες επιχειρηματικές αποφάσεις σχετικά με τους υπαλλήλους της εταιρείας, συνολικές μειώσεις κόστους και πιθανή αναδιάρθρωση της ίδιας της επιχείρησης.

Αυτοί οι δύο παράγοντες, και άλλα ευρέως αποδεκτά χαρακτηριστικά των οικογενειών που επιχειρούν, μας επέτρεψαν να εντοπίσουμε διαφορετικούς τύπους οικογενειακών επιχειρήσεων που έχουν παρόμοιες ιδιότητες. Τα χαρακτηρίσαμε ως τέσσερις «προσωπικότητες» (personas) οικογενειακών επιχειρήσεων που μας προσφέρουν μία άποψη για τους τρόπους συμπεριφοράς σε διαφορετικές οικογενειακές επιχειρήσεις.  

Τέσσερις «προσωπικότητες» οικογενειακών επιχειρήσεων

Όταν ο εκ της οικογένειας/εκτός οικογένειας διευθύνων σύμβουλος και οι παράγοντες ιδιοκτησίας της οικογένειας συνδυάστηκαν, καταφέραμε να εντοπίσουμε τέσσερις διαφορετικές ομάδες οικογενειακών επιχειρήσεων. Μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά και υιοθετούν παρόμοιες στρατηγικές με βάση τα χαρακτηριστικά τους και παρουσιάζονται παρακάτω σε τέσσερις ενδεικτικές «προσωπικότητες» οικογενειακών επιχειρήσεων: “Family Corporation” («Οικογενειακός Οργανισμός»),  “Family Enterprise”  («Οικογενειακή Επιχείρηση»), “Family Consortium” («Οικογενειακή Σύμπραξη») και “Family Venture” («Οικογενειακό Εγχείρημα»). 

Family Corporation (Οικογενειακός Οργανισμός)

Κύρια στρατηγική ως απάντηση στην πανδημία COVID-19: Κοινωνική Υπευθυνότητα

Μια στρατηγική κοινωνικής υπευθυνότητας ήταν η στρατηγική που ακολουθήθηκε πιο πολύ ως απάντηση στον αντίκτυπο του COVID-19 μεταξύ της κατηγορίας αυτής των “Family Corporations”. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιχειρήσεις αυτής της ομάδας είναι παλαιότερες και μεγαλύτερες από τις επιχειρήσεις των άλλων ομάδων, συμπεραίνουμε ότι ήταν πιο σταθερές από χρηματοοικονομική άποψη και καλύτερα προετοιμασμένες οικονομικά για να υποστηρίξουν ένα εξωτερικό σοκ.

Ενώ υιοθέτησαν ορισμένα μέτρα μείωσης του κόστους και προσαρμογές στις αμοιβές των στελεχών τους, δεσμεύτηκαν πρωτίστως να διατηρήσουν τους υπαλλήλους τους και τη φήμη, την κληρονομιά και τις κοινωνικές δεσμεύσεις της οικογένειας χρησιμοποιώντας τους οικονομικούς πόρους και το κοινωνικό τους κεφάλαιο.

family business

Family Consortium (Οικογενειακή Σύμπραξη)

Κύριες στρατηγικές ως απάντηση στην πανδημία COVID-19:Κοινωνική υπευθυνότητα και επιχειρηματικός μετασχηματισμός

Οι επιχειρήσεις στην κατηγορία “Family Consortium” έχουν θέσει ως προτεραιότητα την υποστήριξη της κοινότητας, όπως και οι επιχειρήσεις της ομάδας “Family Corporation”, όπου η μακροημέρευση της επιχείρησης και η κληρονομιά της οικογένειας είναι πρωταρχικής σημασίας. Η διαφορά είναι ότι οι Family Consortium ήταν πιθανό να υιοθετήσουν μια στρατηγική επιχειρηματικού μετασχηματισμού, η οποία μπορεί να αντικατοπτρίζει την πρόσθετη ευελιξία τους λόγω του σχετικά μικρότερου μεγέθους τους.

Μια συνδυασμένη στρατηγική κοινωνικής υπευθυνότητας και επιχειρηματικού μετασχηματισμού επηρεάστηκε συχνά από τον αριθμό των μελών της οικογένειας που συμμετέχουν στην επιχείρηση ως μέτοχοι, διευθυντές και διαχειριστές της φήμης της οικογένειας. Η ηγεσία από CEO-μέλος της οικογένειας ενθάρρυνε επίσης υψηλό επίπεδο συμμετοχής της οικογένειας στην επιχείρηση, με οικογένειες που είναι βαθιά ενσωματωμένες στην επιχείρηση και ενθαρρύνονται να συμβάλλουν ενεργά στη λήψη σημαντικών αποφάσεων.

family business

Family Enterprise (Οικογενειακή Επιχείρηση)

Κύριες στρατηγικές ως απάντηση στην πανδημία COVID-19:Κοινωνική υπευθυνότητα, επιχειρηματικός μετασχηματισμός και επιδεικνύοντας υπομονή

Συνολικά, οι Family Enterprises έχουν υιοθετήσει και τις τρεις στρατηγικές εξίσου. Πιστεύουμε ότι αυτό αντικατοπτρίζει ορισμένες από τις προκλήσεις στη διακυβέρνηση και στη διοίκηση των οικογενειακών επιχειρήσεων που έχουν Διευθύνοντα Σύμβουλο εκτός της οικογένειας και ένα μικρό αριθμό μετόχων από την οικογένεια που συμμετέχουν επίσης ενεργά στην επιχείρηση.

Με υψηλή συγκέντρωση της οικογενειακής ιδιοκτησίας, οι CEOs εκτός οικογένειας συχνά έχουν λιγότερο έλεγχο στις οργανωτικές αλλαγές που μπορεί να απαιτούνται σε περιόδους κρίσης και μπορεί να είναι δύσκολο να διοικήσουν μία επιχείρηση στην οποία οι μέτοχοι της οικογένειας γνωρίζουν καλά - και συχνά εμπλέκονται άμεσα- στις καθημερινές λειτουργίες.

Στις περιπτώσεις αυτές, έχουμε δει ότι ο ρόλος του Διευθύνοντος Συμβούλου επικεντρώνεται συχνά στην προστασία της χρηματοοικονομικής έκθεσης της επιχείρησης μέσω μέτρων μείωσης κόστους και προγραμμάτων χρηματοοικονομικής στήριξης, ενώ η οικογένεια ασχολείται με τη στρατηγική αναθεώρηση της επιχείρησης και τη διατήρηση των κοινωνικών δεσμεύσεών τους.

family business

Family Venture (Οικογενειακό Εγχείρημα)

Κύριες στρατηγικές ως απάντηση στην πανδημία COVID-19: Επιδεικνύοντας υπομονή, επιχειρηματικός μετασχηματισμός

Η αρχική στρατηγική που υιοθέτησαν οι Family Ventures ήταν η άσκηση υπομονής: να περιμένουν και να δουν πώς εξελίσσεται ο αντίκτυπος της πανδημίας στο χρόνο. Ωστόσο, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η δεύτερη πιο σημαντική στρατηγική για αυτήν την ομάδα ήταν να αρχίσει να μετασχηματίζει τις επιχειρήσεις τους αφού έχουν πάρει αρκετό χρόνο για να αξιολογήσουν την κατάσταση και τις επιλογές τους.

Αυτές οι επιχειρήσεις έχουν γενικά λιγότερους χρηματοοικονομικούς και στρατηγικούς πόρους για την εφαρμογή σημαντικών αλλαγών. Επειδή είναι σχετικά μικρές και νέες, μερικές μπορεί να μην έχουν ακόμη ένα σαφές ανταγωνιστικό μοντέλο. Είναι γενικά πιο προσανατολισμένες στην οικογένεια από ότι στην επιχείρηση και η άμεση αντίδρασή τους ήταν να διατηρήσουν την οικονομική και συναισθηματική επένδυσή τους στην επιχείρηση παραμένοντας υπομονετικοί πριν εξετάσουν πώς να μετασχηματίσουν την επιχείρησή τους.

family business