Οι οικογενειακές επιχειρήσεις έχουν ακολουθήσει τρεις βασικές στρατηγικές για να αντιμετωπίσουν τον αντίκτυπο που είχε ο COVID-19 στις επιχειρήσεις τους και στην οικογενειακή τους κληρονομιά.

Αρκετές οικογενειακές επιχειρήσεις υιοθέτησαν περισσότερες από μία στρατηγικές ως απάντηση στην πανδημία. Αυτό παρατηρήθηκε κυρίως όταν ο αντίκτυπος στις επιχειρήσεις τους σταθεροποιήθηκε και οι οικογένειες άρχισαν να αξιολογούν τις μακροπρόθεσμες προοπτικές για τις επιχειρήσεις τους.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται εκτός της οικογενειακής επιχείρησης και τονίζει τη δέσμευση της οικογενειακής επιχείρησης για την ευημερία της κοινωνίας στο σύνολό της, και τις ανάγκες όλων των ενδιαφερομένων μερών, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, των πελατών, των προμηθευτών και των τοπικών κοινοτήτων. Αντικατοπτρίζει τις αξίες της οικογένειας και τις πρακτικές διακυβέρνησης που έχουν υιοθετηθεί για την υποστήριξη των κοινωνικών και περιβαλλοντικών τους ευθυνών και τη διατήρηση της φήμης τους ως υπεύθυνων ιδιοκτητών.

 

Η έννοια της επανακατεύθυνσης του επιχειρηματικού μοντέλου και η σημασία της ενθάρρυνσης μιας διαγενεακής επιχειρηματικής νοοτροπίας είναι το επίκεντρο αυτής της στρατηγικής για να μεταβιβαστεί με επιτυχία η επιχείρηση από γενιά σε γενιά. Περιλαμβάνει μέτρα αντίδρασης στην κρίση όπως ο εξορθολογισμός των λειτουργιών και η εφαρμογή νέων χρηματοοικονομικών μέτρων αλλά και προληπτική μεταστροφή προς τη δημιουργία νέων προϊόντων, εξερεύνηση αναξιοποίητων αγορών και υιοθέτηση νέων τεχνολογικών λύσεων για το μετασχηματισμό της επιχείρησης.


Με αυτήν τη στρατηγική, ορισμένες οικογενειακές επιχειρήσεις δεν έχουν προβεί σε άμεσες ενέργειες για να αντιμετωπίσουν τον αντίκτυπο του COVID-19. Το κεφάλαιο που έχει επενδυθεί στην οικογενειακή επιχείρηση είναι «υπομονετικό κεφάλαιο» (έχει μακροπρόθεσμο ορίζοντα και δεν απαιτεί άμεσες αποδόσεις) και είναι διατεθειμένοι να περιμένουν να αξιολογήσουν πλήρως τον αντίκτυπο στην επιχείρησή τους και τις ενέργειες των άλλων στον κλάδο τους, προτού λάβουν αποφάσεις που ενδέχεται να έχουν ευρύτερες, μακροπρόθεσμες συνέπειες.Προτιμητέες στρατηγικές ανά γεωγραφική περιοχή

Πολλές οικογενειακές επιχειρήσεις χρησιμοποίησαν διαφορετικές στρατηγικές καθώς προχωρούσε η διάρκεια της πανδημίας. Βρήκαμε, ωστόσο, ότι ορισμένες στρατηγικές προτιμήθηκαν περισσότερο από άλλες σε διαφορετικά μέρη του κόσμου.

Regional strategies, infographic