Μεταρρύθμιση του Ελεγκτικού Επαγγέλματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Μεταρρύθμιση του Ελεγκτικού Επαγγέλματος στην ΕΕ

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με το ελεγκτικό επάγγελμα φέρνει σημαντικές αλλαγές για τις επιχειρήσεις και τους φορείς παροχής επαγγελματικών...

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με το ελεγκτικό επάγγελμα φέρνει σημαντικές αλλαγές...

Η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για το ελεγκτικό επάγγελμα φέρνει σημαντικές αλλαγές για τις επιχειρήσεις και τους φορείς παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών , και θα επηρεάσει όλες τις οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος της ΕΕ, ανεξάρτητα από το πού βρίσκεται η έδρα τους. Δεδομένων των νέων κανόνων που πρόκειται να τεθούν σε ισχύ στα κράτη-μέλη της ΕΕ από τις 17 Ιουνίου 2016, είναι σημαντικό οι εταιρείες να κατανοήσουν πλήρως τι μπορεί να σημαίνουν για τις ίδιες οι συγκεκριμένες αλλαγές.

Οι νέοι κανόνες που εισήχθησαν στο πλαίσιο της νομοθεσίας της ΕΕ για τις ελεγκτικές υπηρεσίες καλύπτουν διάφορους τομείς, από την υποχρεωτική εναλλαγή ελεγκτικής εταιρείας μέχρι τους περιορισμούς στις πρόσθετες υπηρεσίες που μπορούν να παρέχονται σε μια επιχείρηση από το νόμιμο ελεγκτή της. Ορισμένα κράτη-μέλη επιβάλλουν ήδη την εναλλαγή ελεγκτή ενώ δίνεται η δυνατότητα σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ να υπερβούν τους κανόνες της ΕΕ και να θεσπίσουν αυστηρότερα μέτρα, αν το επιθυμούν. Αυτό σημαίνει ότι είναι απίθανο το τελικό πλαίσιο στο οποίο δραστηριοποιούνται οι ελεγκτικές εταιρείες να είναι ίδιο παντού, και δυνητικά μπορεί να προκύψει ένα πολύπλοκο μωσαϊκό ελεγκτικής νομοθεσίας το οποίο θα αντιμετωπίζουν οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ.

Στη σελίδα αυτή υπάρχει μια ευρεία συλλογή κειμένων αναφοράς σχετικά με τη νομοθεσία - από γενικές επισκοπήσεις έως λεπτομερή πληροφοριακά δελτία. Τα κείμενα ερευνούν τις δυνητικές επιπτώσεις των νέων κανόνων και προσφέρουν σχετικές εκτιμήσεις για τις επιχειρήσεις.

Όλα τα αρχεία αφορούν τους βασικούς κανόνες της ΕΕ. Το τελικό ρυθμιστικό περιβάλλον θα επηρεαστεί από το πώς το κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ θα ερμηνεύσει την ευρωπαϊκή νομοθεσία και από τις τυχόν αποκλίσεις που επιλέξει να υιοθετήσει.

Συνδεθείτε μαζί μας