Ευρωπαϊκή νομοθεσία για το Ελεγκτικό Επάγγελμα: Συνήθη ερωτήματα και απαντήσεις

Ευρωπαϊκή νομοθεσία για το Ελεγκτικό Επάγγελμα

Αυτή η ολοκληρωμένη σειρά από ερωτήσεις και απαντήσεις σκοπό έχουν να σας βοηθήσουν να περιηγηθείτε στη νέα νομοθεσία της Ε.Ε για το ελεγκτικό επάγγελμα. Περιέχει απόψεις γύρω από ένα ευρύ φάσμα θεμάτων από το πεδίο εφαρμογής των νέων κανόνων, ώστε να κατανοήσετε καλύτερα ποιος ακριβώς επηρεάζεται απ’ αυτούς, έως ερμηνευτικά σημεία και οδηγίες για το πώς να υπολογίσετε τη διάρκεια της θητείας του ελεγκτικού γραφείου ώστε να προσδιορίσετε εάν τίθεται θέμα υποχρεωτικής εναλλαγής του ελεγκτή.

1000

Αυτή η λεπτομερής σειρά από ερωτήματα και απαντήσεις σας δίνει τη δυνατότητα να επικεντρωθείτε σε μια συγκεκριμένη πτυχή της νομοθεσίας, κατανοώντας καλύτερα πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί στην πράξη. Τα ερωτήματα ομαδοποιούνται γύρω από τους ακόλουθους τομείς:

 • Νομοθετική διαδικασία
 • Οντότητες Δημοσίου Ενδιαφέροντος και το πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας
 • Υποχρεωτική εναλλαγή ελεγκτικής εταιρείας
 • Μεταβατικές διατάξεις
 • Διαδικασία υποβολής προσφορών
 • Κοινοί έλεγχοι
 • Μη ελεγκτικές υπηρεσίες
 • Ανώτατο όριο στις αμοιβές για επιτρεπόμενες μη ελεγκτικές υπηρεσίες
 • Επιτροπή ελέγχου
 • Αναφορές ορκωτού ελεγκτή
 • Εποπτεία ελεγκτή / ρυθμιστικές αρχές ελεγκτικών γραφείων
 • Επίδραση της νομοθεσίας σε χώρες εκτός της Ε.Ε
 • Επιλογές των κρατών-μελών για αυστηρότερους περιορισμούς

Σημειώστε ότι αυτό το έγγραφο παρέχει μόνο απόψεις σε σχέση με τους βασικούς κανόνες της νέα ευρωπαϊκής νομοθεσίας και δεν επικεντρώνεται στο πώς τα κράτη-μέλη θα την εφαρμόσουν, ούτε και στις επιλογές που είναι στη διάθεση των κρατών-μελών για την υιοθέτηση αυστηρότερων κανόνων και περιορισμών. Για να κατανοήσετε πώς μπορεί να επηρεαστείτε από πρόσθετους κανόνες που ενδέχεται να νομοθετηθούν από ένα κράτος μέλος, μπορείτε να ανατρέξετε στον διαδραστικό χάρτη των χωρών που ήδη έχουν εναρμονίσει το δίκαιο τους με τη νέα νομοθεσία.

© 2024 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας