Tänapäeva kiiresti muutuvas keskkonnas seisab iga ettevõte silmitsi väljakutsetega. Üks samm vales suunas võib tõsiselt kahjustada ettevõtte tulemusi ja väärtust. KPMG projektirühm aitab teil läbida rasked ajad ja pakkuda sidusrühmadele reaalseid tulemusi.

Reorganiseerimine

Tegevus- või finantsraskuste ületamiseks ja tulemuste parandamiseks on teil vaja kiiresti stabiliseerida rahavood ja likviidsus ning hinnata realistlikult võimalikke lahendusi. 

Aitame ettevõtetel, kes toimivad allpool oma potentsiaali, leida võimalusi, kuidas muuta oma tegevust, organisatsiooni, finantsstruktuuri ja strateegiat, ja neid võimalusi ellu viia, et ettevõte jõuaks sujuvalt reaalsete tulemusteni. Aitame teil luua reorganiseerimiseks vajalikke eeldusi, hinnates teie likviidsuspositsiooni ja valmistades ette plaani sidusrühmade kaasamiseks. 

Meie projektimeeskond aitab teil muutuste juhtimise kõigil otsustavatel etappidel keskenduda järgmistele võtmeküsimustele.

 • Võimaluste väljaselgitamine: Kuidas hinnata kiiresti ja tõhusalt oma võimalusi?
 • Stabiliseerimine: Kuidas taastada ettevõtte stabiilsus ja hinnata tema finantsseisundit?
 • Reorganiseerimise strateegia: Millised finantseelised kaasnevad erinevate võimalustega?
 • Plaani elluviimine: Kuidas tagada reorganiseerimisplaani täielik elluviimine?
 • Väärtuse realiseerimine: Millised riskid ja kulud seostuvad iga lahendusega, sh talitluspidevuse kavadega?

Finantsstruktuuri ümberkorraldamine

Kui ettevõte on finantsraskustes, otsivad sidusrühmad tihti täiendavat teavet või ressursse, mis aitaksid taastada nende usaldust ettevõtte vastu. Aitame teil mõista laenuvõtjate ja -andjate ning aktsionäride keerukat maailma ning korraldada suhtlust sidusrühmadega, et saakside probleeme ennetada ja teha parimaid otsuseid. Aitame teil hinnata lühiajalisi likviidsusvajadusi ja võtta kiireid meetmeid väärtuse säilitamiseks ja stabiilsust ohustavate riskide maandamiseks.

Meie spetsialistide meeskond aitab teil ettevõtte ümberkorraldamisel keskenduda võtmeküsimustele ning seeläbi tegevust ja finantsstruktuuri püsivalt tõhusamaks muuta. 

 • Hindamine ja stabiliseerimine: Kas ettevõttel on piisavalt likviidsust, et tegevust jätkata?
 • Võimaluste hindamine: Kas ma tean, mis on valesti läinud ja kuidas seda parandada?
 • Läbirääkimised sidusrühmade sees: Kuidas kõiki läbirääkimistesse kaasata?
 • Lahendusvariantide väljatöötamine: Milline kapitalistruktuur loob parimad eduvõimalused?
 • Elluviimine: Kuidas lepitada uue kapitalistruktuuri rakendamisel kõigi sidusrühmade huve?
 • Pidev monitooring: Kuidas tagada ettevõttele vajalik toetus kogu ümberkorraldamise protsessi vältel?

Saneerimisstrateegiad

Kui ettevõte on raskustes, tuleb juhtkonnal lahendada üheaegselt paljusid probleeme. Saame aidata teil olukorda hinnata ja vajadusel pakkuda abi saneerimiskava koostamisel. Koostöös teie ja teie sidusrühmadega aitame teil leida tee olemasoleva väärtuse maksimeerimiseks. Aitame teil hinnata mitmesuguste lahenduste võimalikku mõju ja nendega seotud riske, teha kindlaks, millises jurisdiktsioonis tuleks saneerimismenetlust alustada, ning töötada välja üksikasjaliku saneerimiskava, mis tagab sidusrühmadele optimaalse kasu. Toetame teid ettevõtte tervendamisel ja kindla finantsseisundi taastamisel.

Meie projektimeeskond aitab teil saneerimiskava väljatöötamisel ning selle elluviimisel keskenduda järgmistele võtmeküsimustele:

 • Raskustes ettevõtted: Kui tõsine on probleem?
 • Saneerimise planeerimine: Millised võimalused mul on?
 • Saneerimismenetluse algatamine: Mida ettevõttelt saneerimiskaitse perioodil oodatakse?
 • Elluviimine: Kuidas maksimeerida väärtust?
 • Saneerimisprotsessist väljumine: Kuidas taastada ettevõtte normaalne toimimine?