Danske virksomheder vælger at outsource deres IT-ydelser af mange forskellige grunde, men et gennemgående træk er, at det ikke længere blot drejer sig om minimering af omkostninger til IT-driften. I mange danske virksomheder er det derimod blevet et afgørende succeskriterie, at leverandøren medvirker til at sikre en højere kvalitet og slutbrugertilfredshed, yder strategisk sparring og rådgivning og er i stand til at sikre større adgang til specialistkompetencer for at sikre kunden øget fleksibilitet.

Markedet for IT-ydelser har dermed flyttet sig til et scenarie, hvor kunderne i højere grad end før ønsker at undgå enhver form for "leverandør lock-in" og at samle alle deres IT-ydelser i én kurv hos én leverandør. I stedet vil kunderne have større fleksibilitet og flere muligheder for løbende at kunne tilpasse og udskifte deres IT-ydelser, denne trend kaldes for: selektiv outsourcing. Selektiv outsourcing har medført, at der stilles højere krav til kundernes evne til at kontrakt- og leverandørstyre effektivt, da de nu skal styre flere leverandører og flere IT-ydelser på én gang.

Vi dækker hele kontraktens livscyklus

KPMG's rådgivningsydelse omfatter alle dele af kontraktens livscyklus fra strategi- og designfasen over udbudsrådgivning til transitionsledelse samt ydelser i forbindelse med kontrakt- og leverandørstyring og kontraktvurdering. Hver fase indeholder sine særlige udfordringer. I strategifasen rådgiver vi typisk om fastlæggelse af scope, businesscase og design af udbudsfasen.

I udbudsfasen bistår vi med udarbejdelse af kontrakten. Vi samarbejder typisk med kundens juridiske rådgiver omkring udarbejdelsen af det samlede kontraktkompleks, hvor vi varetager opgaven med at udarbejde de tekniske og kommercielle bilag. Vi påtager os endvidere typisk opgaven med at projektlede udbudsprocessen frem til kontraktindgåelse.

Vi leverer rådgivning både på det offentlige og det private marked og har således færdige metodepakker, der fungerer både i en privat kontekst samt i en offentlig udbudsretlig kontekst. Læs mere om vores services nedenfor.

Vores tilgang og metode

Vores rådgivning er baseret på KPMG's metode- og rammeværktøj, der kontinuerligt opdateres med best practice fra hele verden. I er dermed sikret rådgivning, der har været afprøvet i markedet før, og vi sørger altid for, at rådgivningen skræddersyes, så den passer til jeres konkrete situation og behov.

Vores metode- og rammeværktøj kalder vi for "Value Delivery Framework", og det består af seks overordnede faser, som sikrer en fast styret proces gennem hele kontrakt-livscyklussen.

Billede med metode og rammeværktøj

Vi rådgiver inden for alle faser med udgangspunkt i vores Value Delivery Framework:

  • Strategy: Formålet med strategifasen er at fastlæggede overordnede mål og generelle principper for IT- sourcing, som danner grundlaget for projektet. Dette er nødvendigt for senere at kunne sikre den korrekte og bedste fremadrettede leverancemodel. For at sikre den bedste start, anbefaler vi en indledende analyse og vurdering af jeres nuværende IT-organisation og -leverancemodel.
  • High-level design: Den indledende designfase omhandler udvælgelsen af den korrekte sourcing-leverancemodel, som vi definerer ud fra en række forskellige sourcing-scenarier og tilhørende overordnede businesscases. Den indledende designfase skal sikre, at der findes et tilstrækkeligt projektgrundlag og incitament for at kunne igangsætte et potentielt sourcing-forløb.
  • Detailed design: Den detaljerede designfase bygger videre på og går i dybden med leverancerne fra strategifasen og den indledende high-level designfase. Som en del af den detaljerede designfase skal udbudsstrategien afklares, leverandørfeltet udpeges, og udbudsdokumenterne forberedes og klargøres.
  • Build: Bygningsfasen bygger videre på den detaljerede designfase og omfatter en evaluering af leverandørfeltets tilbud. Efter evalueringen vil der typisk foreligge en forhandlingsfase og en udvælgelse af de endelige leverandører. Vi sikrer den nødvendige facilitering og tovholderi i denne hektiske fase og bistår i færdiggørelse og fintuning af alt kontraktmaterialet.
  • Implement: Implementeringsfasen omfatter den efterfølgende transitionsfase fra den eksisterende leverandør til den nye leverandør. Denne fase kan ofte vare lang tid og medfører typisk større ændringer i de daglige slutbrugeres hverdag. Vi sikrer den nødvendige planlægning samt kontrakt-, leverandør- og risikostyring for at sikre en succesfuld afvikling af projektet og idriftsættelsen af den nye kontrakt og løsning.
  • Improve: Den afsluttende forbedringsfase er ligeledes ofte indledningen til en ny projektfase. Denne fase skal sikre, at den oprindeligt planlagte gevinstrealisering også realiseres i virkeligheden. Sommetider opnås den forventede værdi ikke, fordi processerne er uklare, samarbejdet er gået i hårdknude, budgettet er løbet løbsk, eller der generelt er mangel på incitament fra begge parter til at løse udfordringerne. Vi tilbyder rådgivning og assistance i at løse disse problemer 

Læs mere om IT-sourcing

Vi er en del af det globale KPMG-netværk, som opererer i 143 lande og har mere end 265.000 medarbejdere på verdensplan. Vi er vant til at arbejde på tværs af landegrænser og udveksler ofte erfaringer samt best practice med hinanden. Hvis I har lyst til at blive klogere på områder relateret til vores IT Sourcing Advisory team, anbefaler vi jer at se nærmere på nedenstående artikler fra vores internationale kollegaer.