Джерело: Практика МСФЗ

З 27 серпня 2021 року запроваджується застосування електронного аудиту (е-аудит), як складової частини документальної перевірки великих платників податків, а також виникає обов'язок подання великими платниками податків на запит контролюючого органу під час проведення перевірки стандартного аудиторського файлу (SAF-T UA). Про це повідомила Державна Податкова Служба України у своїй індивідуальній податковій консультації від 21.07.2021 N 2855/ІПК/99-00-07-08-01-06 та на сайтах Західного, Північного та Східного міжрегіональних управлінь ДПС по роботі з великими платниками податків.

Екскурс в історію: SAF-T та SAF-T UA - законодавчі вимоги

Керівництво щодо стандартного податкового аудиторського файлу (Guidance for the Standard Audit File – Tax) було вперше затверджене Комітетом з фіскальних питань ОЕСР в травні 2005 року. Керівництво визначило обсяг інформації (власне схему файлу SAF-T) та порядок обміну такою інформацією між бухгалтерським програмним забезпеченням платників податків та національними податковими органами та аудиторами.

Таке оновлене Керівництво та схема файлу SAF-T (друга версія) були опубліковані у квітні 2010 року Комітетом з фіскальних питань ОЕСР. Оновлення, поміж іншого, враховували зауваження які надійшли від країн-членів ОЕСР і містили розділі щодо основних засобів та запасів. Також, схема SAF-T була трансформована в XML формат. В різні роки, на рівні національного законодавства SAF-T (з деякими модифікаціями) був затверджений Австрією, Норвегією, Францією, Португалією, Польщею та іншими країнами.

В Україні Концепцію впровадження електронного аудиту (е-аудиту) для платників податків було оприлюднено на сайті Міністерства фінансів України 30 листопада 2020 року. Концепцією було передбачене поетапне впровадження обов’язку подачі стандартного аудиторського файлу (SAF-T UA): (і) з 01.01.2023 – великі платники податків на запит податкового органу під час проведення перевірки; (іі) з 01.01.2025 – великі платники податків  - обов’язкове подання файлу; (ііі) з 01.01.2027 - всі платники ПДВ - обов’язкове подання файлу.

Водночас, на дату оприлюднення Мінфіном згаданої Концепції, положення абзаців 2 та 3 пункту 85.2 ПКУ (із змінами, внесеними Законами України № 2725-VIII від 16.05.2019 та № 466-IX від 16.01.2020) вже були «налаштовані» під  е-аудит та SAF-T UA: «… великий платник податків на запит контролюючого органу зобов’язаний також надати посадовим (службовим) особам контролюючих органів засобами електронного зв’язку в електронній формі … копії таких документів, що створюються ним в електронній формі з обліку доходів, витрат та інших показників, пов’язаних із визначенням об’єктів оподаткування (податкових зобов’язань), первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів, не пізніше двох робочих днів, наступних за днем отримання запиту… Для платників податків, які відповідно до цього пункту зобов'язані надавати інформацію в електронному вигляді, загальний формат та порядок подачі такої інформації визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику».

Не вистачало тільки механізму реалізації обов’язку платників з подання документів та інформації в електронній формі.

Такий механізм з’явився у Наказі Мінфіну за № 561, який набуває чинності через 9 місяців з дня його офіційного опублікування (з 27.08.2021). Також, Наказ № 561:

  • викладає пункт 3.2 «Порядку надання документів великого платника податків в електронній формі при проведенні документальної перевірки» в наступній редакції: «ВПП відповідно до пункту 85.2 статті 85 Податкового кодексу України зобов’язаний також надати електронні документи (інформацію) ВПП з дотриманням вимог законодавства про електронний документообіг не пізніше двох робочих днів, наступних за днем отримання запиту контролюючого органу, у встановленому цим пунктом форматі. Електронні документи (інформація) ВПП надаються у форматі XML у вигляді стандартного аудиторського файлу (SAF-T UA), який представляє собою електронний файл стандартизованої структури, що містить експортовані з вихідної системи обліку дані про наявність та стан активів, власного капіталу та зобов’язань, а також інформацію щодо змін у фінансово-господарському стані суб’єкта господарювання за певний період. Структура надання електронних документів (інформації) ВПП (стандартний аудиторський файл (SAF-T UA)) наведена у додатку до цього Порядку.»
  • додаток до якого («Структура надання електронних документів (інформації) ВПП (стандартний аудиторський файл (SAF-T UA)») встановлює структуру такого файлу.

От, власне, і все. Наразі зірки SAF-T UA та e-audit для українських великих платників (в разі запиту контролюючого органу під час проведення перевірки), на думку контролюючих органів, мають зійтися в одній точці і на одну дату 27 серпня 2021 року.

Також, на сайті Міністерства фінансів України опублікований Проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо впровадження електронних перевірок (е-аудит)», який, в тому числі:

  • Доповнює ПКУ пунктом 14.1.229 «Стандартний аудиторський файл SAF-T», а також встановлює штрафні санкції за неподання SAF-T;
  • Врегульовує порядок «регулярного» подання SAF-T для великих платників (з 1 січня 2025, протягом 60 календарних днів після звітного/податкового року) та для платників ПДВ (з 1 січня 2027 року), що в цілому відповідає наведеній вище Концепції Мінфіну, але нічого не зазначає про обов'язок подання великими платниками податків SAF-T UA на запит контролюючого органу під час проведення перевірки;
  • Вносить до статті 9 «Первинні документи» Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» важливе доповнення: «Регістри бухгалтерського обліку, складені в електронній формі, повинні мати реквізити, зазначені в абзаці першому цієї частини, та відповідати вимогам законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги». Якщо підприємство відповідно до вимог законодавства зобов’язане надавати органам державної влади показники бухгалтерського обліку та фінансової інформації в електронній формі, то ведення регістрів бухгалтерського обліку здійснюється в електронній форм». Тобто, для великих платників вірогідною може стати вимога застосування електронних підписів та печаток (в тому числі кваліфікованих), а також інші законодавчі вимоги та обмеження при складанні первинних документів та облікових регістрів.

SAF-T UA: орієнтуємося на місцевості та розпочинаємо підготовку

Наведене вище дає вагомий привід перечитати знову (або відкрити вперше) власне форму Додатку до Наказу № 561, що встановлює перелік інформації, яку слід надати в складі та разом з SAF-T UA. 

Принаймні, провідні українські компанії давно розпочали та активно здійснюють підготовчі заходи щодо SAF-T та е-аудиту.

Інформація в Додатку згрупована за 5 розділами та 17 підрозділами, і її перелік досить довгий та деталізований.

Наприклад, в підрозділі 2.7 «Запаси» слід відобразити інформацію про матеріальні цінності (окрім основної продукції) з обов’язковим зазначенням методу оцінки, номерів і назв рахунків/субрахунків, на яких вони обліковуються, їх кількості, ціни та вартості, на початок та на кінець періоду, за який формується SAF-T UA. Детальна інформація зазначається і в підрозділі 2.8 «Необоротні активи» (опис активу, на якому рахунку/субрахунку обліковується актив, строк його корисності, балансова, залишкова, ліквідаційна вартість, всі бухгалтерські проведення та інші показники в розрізі окремого кожного необоротного активу).

Аналогічна детальна інформація вимагається до розкриття в інших розділах та підрозділах SAF-T UA. Додатково, SAF-T UA вимагає розкриття інформації відповідно до формату, наведеному в таблицях у кожному підрозділі. Отже, кожен платник знайде для себе цікаве, іноді навіть занадто.

Відтак, першочерговим питанням, яке слід з’ясувати, є спроможність управлінського та бухгалтерського програмного забезпечення платника сформувати SAF-T UA у форматі, який вимагається. Питання є важливим, в тому числі, внаслідок вкрай стислого строку для заповнення самого файлу SAF-T UA та для надання платником значного масиву інформації та документів (два робочих дні, наступні за днем отримання запиту). Якщо з своєчасним та повним розкриттям інформації можуть виникнути технічні проблеми, питання слід адресувати IT службі платника, або з залученням спеціалізованих провайдерів.

Не зайвою буде координація з податковими органами або направлення їм відповідних запитів. Так, на сайті Північного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків опубліковано прохання до платників повідомляти про наявні технічні проблеми при запровадженні процедури електронного аудиту та надавати пропозиції по внесенню змін до наказу № 561 та вдосконалення порядку надання електронних документів, зокрема в частині формату та порядку надання до ДПС SAF-T файлу. Також, з 21.07.2021 великі платники отримують повідомлення про набуття чинності Наказом № 561 та прохання аналогічного змісту і запрошення фахівцям підприємств взяти участь в запровадженні процедури е-аудиту. Такою нагодою гріх не скористатися.

Другим «глобальним» питанням є вимога підтвердження значного масиву даних бухгалтерського обліку первинними документами в електронній формі. В поясненнях до відповідних підрозділів форми SAF-T UA зазначається, що копії документів в електронній формі (або, за відсутності обов’язку складати електронні документи, в форматі pdf) додаються до файлу SAF-T UA. Підрозділ 4.6. «Інформація про бухгалтерські довідки та інші первинні документи» також містить вимоги до розкриття інформації. В цьому відношенні також слід здійснити відповідні підготовчі заходи.

Також, слід проаналізувати розкриття специфічної інформації та розрахунків використаних при податковому декларуванні (наприклад, в підрозділах 2.1 «Облікова політика», 2.3 «Власники (засновники)», 5.1. «Податкові різниці, що виникли у суб’єкта господарювання»). Пов’язані податкові ризики теж повинні бути ретельно проаналізовані. 

Зокрема, підрозділ 2.1 «Облікова політика» розділу 2 «Довідники» SAF-T UA вимагає зазначити інформацію щодо всіх елементів облікової політики у періоді, за який формується SAF-T UA, з наведенням дати та номеру наказу(ів) про облікову політику за відповідні звітні періоди, а також про внесення змін до таких наказів – у разі наявності.

В тому числі у файлі SAF-T UA при його наданні контролюючим органам необхідно зазначити:

  • які саме стандарти бухгалтерського обліку застосовуються платником для ведення бухгалтерського обліку (НПСБО або МСФЗ);
  • про застосування класів рахунків бухгалтерського обліку;
  • положення щодо методів амортизації, порядку формування резервів, резервів сумнівних боргів, методів оцінки вибуття запасів, визначення порогів суттєвості, проведення інвентаризації, порядку формування інших показників фінансової звітності тощо (згідно Методичних рекомендацій Мінфіну від 27.06.2013 № 635 (для НПСБО) або Концептуальної основи складання та подання фінансових звітів (для МСФЗ));
  • посилання на відповідні норми НПСБО або МСБО/МСФЗ як нормативні підстави при здійсненні бухгалтерських операцій (проведень) для вибору елементів облікової політики.

Порядок формування SAF-T UA передбачає, що: (і) інформація заповнюється у табличному вигляді, і відображенню підлягає вся інформація, передбачена у наказі(ах) про облікову політику; (іі) самі копії розпорядчих документів про затвердження облікової політики платника додаються до файлу SAF-T UA.

Законодавче нововведення може спричинити податкові ризики для платників, якщо, наприклад облікова політика відсутня або формально не затверджена, або неналежної якості, чи перебуває в процесі підготовки. У  короткий строк (два робочих днів, наступні за днем отримання запиту ДПСУ) досить складно здійснити ґрунтовне доопрацювання облікової політики в разі, якщо така політика незадовільної якості або перебуває в процесі її складання. Тому доцільно переглянути, та, при потребі, вдосконалити облікову політику заздалегідь.

І на завершення не буде зайвим глянути на заповнений  SAF-T UA та додану до нього інформацію та документи «очима контролюючих органів». Перелік інформації яка може спричинити податкові ризики, буде залежати від специфіки діяльності та обліку/звітування саме Вашого підприємства. Наприклад, зазначення  «нульової» ліквідаційної вартості для значного переліку основних засобів в підрозділі 2.8 «Необоротні активи» може призвести до висновку про завищення їх податкової амортизації. Або співставлення даних підрозділів 4.2. «Відомості про придбання/закупівлю» і 4.4. «Операції із запасами»,  а також підрозділу 4.1. «Відомості про продаж» може спричинити ризики нарахування ПДВ щодо «збиткових» продажів, якщо правило «ПДВ зобов’язання не менше ніж з ціни придбання» не дотримано.

Післямова

Проаналізовані нормативні вимоги (в тому числі і зазначені в ІПК 2855/ІПК/99-00-07-08-01-06) досить нові, і практика застосування SAF-T UA, тим більше в українських історично «фіскально-орієнтованих» реаліях – на сьогоднішній день ще не напрацьована.

В тому числі, як випливає з повідомлень та листів ДПСУ, електронний формат SAF-T UA  наразі тільки формується. А відтак, у відповідності до абз. 3 пункту 85.3 ПКУ «У разі невстановлення електронного формату та порядку надання такої інформації платник податків звільняється від обов'язку подання її в електронній формі».

В будь-якому разі, «попереджений значить озброєний». Сподіваємося що практика застосування SAF-T UA в Україні буде розвиватися в цивілізованому напрямку, і що аналіз, наведений в цій публікації, буде корисним для прийняття нашими читачами зважених управлінських рішень.