Daňová kontrola častokrát predstavuje stres a zvýšenú záťaž. Najmä pri nedostatku skúseností s komunikáciou s finančnými úradmi sa môžeme stratiť v právach a povinnostiach spojených s daňovou kontrolou. 

Ako vám vieme pomôcť

Našim klientom vieme asistovať počas celého priebehu daňovej kontroly, predovšetkým v nasledujúcich oblastiach:

  • zhromaždenie a vypracovanie všetkých podporných dokumentov pred začiatkom daňovej kontroly,
  • posúdenie dokumentov, ktoré budú poskytnuté finančným orgánom,
  • príprava samostatnej miestnosti, v ktorej daňoví kontrolóri môžu vykonávať svoju prácu, v prípade, že daňová kontrola obsahuje aj daňovú kontrolu priamo na mieste,
  • formulácia potrebných vysvetlení k otázkam vzneseným daňovými kontrolórmi,
  • pozorné prečítanie protokolu o vykonaní daňovej kontroly a trvaní na zahrnutí vašich vysvetlení, poskytnutých faktov a dôkazov do dokumentu vypracovaného daňovými kontrolórmi, 
  • v prípade, že nesúhlasíte s výsledkom daňovej kontroly, odvolanie proti rozhodnutiu daňových orgánov o dodatočnom zdanení a/alebo udelení pokuty v zákonom stanovenom termíne a v prípade potreby začatie súdneho sporu

Zapojenie spoločnosti KPMG do daňovej kontroly už v jej počiatočnej fáze prináša svoje výhody, keďže požiadavky finančných orgánov môžu byť opodstatnenejšie v prípade, že sa stretnú so skúseným partnerom. Pri udelení plnej moci môžeme s daňovými kontrolórmi komunikovať za vás.

Poznámka: Niektoré z možných krokov a postupov nie je možné realizovať po vydaní protokolu z daňovej kontroly. Dôrazne sa preto odporúča nečakať na vydanie protokolu z daňovej kontroly, ale zapojiť nás do procesu už od úplného začiatku daňovej kontroly. Týmto spôsobom budete mať oveľa lepšiu pozíciu na podporu a obranu svojich daňových pozícií. 

Kontaktujte našich daňových odborníkov

Súvisiaci obsah