Umelá inteligencia mení spôsoby práce a poskytovania služieb. Vzhľadom na jej potenciál a očakávané prínosy pre firmy, zamestnancov a spoločnosť, záujem neustále rastie. Organizácie čoraz častejšie využívajú jej pozoruhodné schopnosti, aby pomohli zefektívniť analýzu údajov, optimalizovať produkty a služby či priniesť inovácie. 

Pre to, aby bola umelá inteligencia prijatá širšou verejnosťou je nutné, aby mali ľudia k tejto technológii dôveru. Spoločnosť KPMG sa v spolupráci s Queenslandskou univerzitou v rozsiahlej štúdii venovali tomu, nakoľko ľudia rozumejú a dôverujú umelej inteligencii a ako vnímajú jej prínosy a potenciálne riziká.

Kľúčové zistenia:

  • 85 % respondentov verí, že umelá inteligencia prináša celý rad výhod, polovica z nich si myslí, že jej prínosy prevažujú nad rizikami,
  • traja z piatich (61 %) respondentov zatiaľ nemajú plnú dôveru v systémy využívajúce umelú inteligenciu,
  • traja zo štyroch by boli ochotnejší dôverovať umelej inteligencii, ak by boli zavedené uisťovacie mechanizmy,
  • dvaja z piatich opýtaných sa domnievajú, že umelá inteligencia nahradí pracovné miesta v ich pracovnej oblasti,
  • polovica respondentov má pocit, že nerozumie umelej inteligencii, ani tomu, kedy a ako sa používa.

Obavy z rizík verzus potenciálne výhody

Aby sme mohli naplno využívať potenciálne sociálne a ekonomické prínosy systémov založených na umelej inteligencii, mali by sa preukázať ako dôveryhodné. Výsledky prieskumu naznačujú, že pokiaľ ide o dôveru v umelú inteligenciu sú zatiaľ traja z piatich ľudí (61 %) skôr opatrní. Respondenti sa obávajú najmä rizík spojených s potenciálnym zlyhaním systému či nepresnými výsledkami, narušením súkromia a bezpečia, zneužitím na kriminálne aktivity, alebo so stratou pracovných miest.

Na druhej strane si však uvedomujú mnohé potenciálne výhody spojené s touto technológiou. Polovica z opýtaných verí, že výhody prevažujú nad rizikami. Napriek obavám, že zavedenie umelej inteligencie môže mať za dôsledok zrušenie pracovných miest, väčšina manažérov je presvedčená o opaku. Umelá inteligencia podľa nich prinesie nové pracovné miesta, keďže vo väčšine oblastí technológia nedokáže plnohodnotne nahradiť ľudskú prácu. Výhody vidia najmä pri automatizácii úloh. V priemere polovica respondentov je ochotná umelej inteligencii v práci dôverovať a spoliehať sa na jej výstupy. Očakávajú, že sa vďaka tomu zvýši ich autonómia a kompetencie v práci.

Firmy budú pokračovať v investíciách do umelej inteligencie

Na základe prieskumu KPMG 2023 CEO Outlook, ktorý skúmal názory 1,325 generálnych riaditeľov svetových spoločností, sú investície do generatívnej umelej inteligencie vo firmách prioritou. Až 70 % opýtaných sa vyjadrilo, že dúfajú, že im tieto investície zabezpečia konkurenčnú výhodu.

Lídri si však uvedomujú riziká spojené s generatívnou umelou inteligenciu a ako svoju najväčšiu obavu uvádzajú etické nejasnosti. Mnoho firiem spomalilo pokrok v automatizácii práve kvôli neistote v tom, akým spôsobom dospievajú systémy využívajúce umelú inteligenciu k výsledkom.

S lepším porozumením rastie dôvera v umelú inteligenciu

Zatiaľ čo 82 % ľudí má o umelej inteligencii povedomie, každý druhý však potvrdil, že má medzery v tom, kedy a ako sa používa. Traja z piatich respondentov si ale napríklad uvedomujú, že aj bežné aplikácie, ako napríklad sociálne siete, využívajú umelú inteligenciu. Ľudia, ktorí umelej inteligencii lepšie rozumejú, jej s väčšou pravdepodobnosťou aj dôverujú a vnímajú jej výhody. 

"Umelá inteligencia je pre časť verejnosti ešte stále záhadou, čo nie je prekvapivé vzhľadom na to, ako rýchlo táto technológia za posledné roky napredovala. Uistenie zo strany odborníkov a vlád, že je umelá inteligencia používaná v súlade s etickými princípmi, môže zohrať významnú úlohu pri zvyšovaní povedomia a dôvery."

Ako sa môže umelá inteligencia stať prijateľnejšou pre verejnosť?

Z analýzy výstupov prieskumu vyplýva, že pre prijatie umelej inteligencie bude kľúčové:

  • posilniť súčasné regulačné a právne rámce, ktoré upravujú používanie umelej inteligencie,
  • preukázať hmatateľné prínosy pre ľudí,
  • zachovať ľudský dohľad a finálne rozhodovanie v procesoch využívajúcich umelú inteligenciu,
  • zlepšiť chápanie umelej inteligencie, ale aj s tým súvisiace využívanie dát a nových technológií aj vďaka podpore a úzkej spolupráci medzi vládami, univerzitami aj komerčnými podnikmi.

Viac informácií k téme nájdete v citovaných prieskumoch: