Spoločnosti investujúce na Slovensku majú možnosť získať od štátu regionálnu investičnú pomoc. Výška pomoci, o ktorú môžu žiadať ministerstvo hospodárstva SR, záleží od konkrétneho regiónu, v ktorom bude investícia umiestnená. Prioritou je podpora zavádzania inovatívnych technológií, znižovania nezamestnanosti a hospodárskeho rozvoja menej rozvinutých regiónov. O pomoc sa môžu uchádzať veľké aj malé podniky a tiež podnikatelia, ktorí pôsobia, prípadne zvažujú pôsobenie na našom trhu. Oprávnenými pre účely žiadosti sú projekty rozšírenia alebo diverzifikácie existujúcej produkcie a tiež projekty zriadenia novej prevadzkárne, a to v priemyselnej výrobe, technologických centrách alebo centrách podnikových služieb.

Národná rada Slovenskej republiky pred niekoľkými dňami schválila novelu zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci, ktorá nadobúda účinnosť 15. marca 2022.

Medzi najvýznamnejšie úpravy patria nasledujúce opatrenia:

  • lehota na začatie prác na investičnom projekte sa predĺži z 12 na 24 mesiacov,
  • lehota na ukončenie všetkých prác na projekte, na ktorý bola investičná pomoc poskytnutá, sa predĺži z troch na päť rokov (pri veľkých projektoch z piatich na sedem rokov),
  • minimálna hodnota nárastu výroby alebo služieb pri projektoch rozšírenia výroby sa zníži z 15 % na 5 %,
  • tolerancia minimálnych nákladov, ktoré budú zo strany podniku investované do projektu sa zníži z 85 % na 70 %,
  • tolerancia minimálneho nárastu pracovných miest projektu sa zníži z 90 % na 80 %,
  • prijímateľom investičnej pomoci bude môcť byť aj fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je podnikom v ťažkostiach,
  • v špecifických prípadoch sa upravia aj podmienky na udržanie vytvoreného pracovného miesta.

V prípade, že máte záujem o bližšie vysvetlenie týchto úprav alebo o dodatočné informácie k ním, naši odborníci z KPMG radi odpovedia na Vaše otázky.