Globálna spoločnosť sa nachádza v zlomovom momente. Roky sme žili v systéme fungujúcom na princípoch umožňujúcich globalizáciu a obchodnú spoluprácu, presahujúcu vnútroštátne či regionálne hranice. Svetu dominovala veľmoc, vystupujúca ako hlavný ambasádor idey tejto spolupráce, na stranu ktorej dokázala pritiahnuť aj svojich niekdajších úhlavných ideových protivníkov – Rusko a Čínu. Práve zapojenie druhej z týchto krajín umožnilo vytvorenie skutočne globálnej ekonomiky, ako ju poznáme dnes.

Javy, ktorých svedkami sme v uplynulých rokoch, však zdôrazňujú krehkosť tohto systému a naznačujú, že súčasná architektúra sa môže ľahko rozpadnúť. Pandémia ochorenia COVID-19 a vojna na Ukrajine zasadili medzinárodnému obchodu masívne údery. Trend vývoja svetovej spoločnosti je preň ešte menej optimistický: meniaca sa klíma, nárast populizmu a nacionalizmu a s tým spojený väčší tlak na izoláciu jednotlivých ekonomík, či hrozba vzplanutia nových regionálnych konfliktov . Pred štátmi, ale aj jednotlivými podnikateľskými subjektmi, tak stojí náročná, no nevyhnutná výzva prijať na strategickej úrovni opatrenia, ktoré ich pripravia   na možné zmeny fungovania globálneho obchodu. Iba tak budú schopní zaistiť svojmu podniku odolnosť a udržateľnosť v tomto turbulentnom svete.

Autor článku


Mikulas Hodovanec

Mikuláš Hodovanec
Senior Consultant
Risk Consulting

Je pritom nesporné, že táto výzva sa netýka len veľmocí či veľkých nadnárodných koncernov, ale je aktuálnou pre všetkých aktérov na trhu. Ani podnikanie na Slovensku, krajine s jednou z najotvorenejších ekonomík v EÚ, nie je odstrihnuté od globálneho vývoja. Naopak, je ním vo väčšine odvetví hospodárstva silno ovplyvňované. Praktické skúsenosti našich domácich klientov to potvrdzujú. Obe vyššie spomenuté najvýznamnejšie geopolitické udalosti posledných rokov – z ktorých iba jedna zasiahla Slovensko priamo – negatívne ovplyvnili drvivú väčšinu z nich. Klienti poukazujú hlavne na náhle pretrhnutie zahraničných dodávateľských reťazcov, krach či prinajmenšom stratu záujmu hlavných odberateľov, prípadne konzumentov služieb, alebo zákaz vývozu svojich produktov do krajín, na ktoré boli uvalené sankcie medzinárodného spoločenstva. Prakticky všetky podniky boli tiež zasiahnuté, hoci v rôznej miere, zvýšením cien energií ako priamym dôsledkom rusko-ukrajinského konfliktu.

Na takýto scenár neboli slovenské podnikateľské subjekty pripravené. Ba čo viac, mnohé z nich s ním vo svojich strategických plánoch vôbec nerátali. 

Ani prípadné naplnenie černejších scenárov vo vzťahu k vývoju globálneho obchodu pritom nemusí podnikom automaticky priniesť len negatívne dôsledky. Skúsenosti nás učia, že zmeny v ekonomike sú často spájané aj s novými príležitosťami. Kto sa ich v pravý čas  chopí, môže aj zdanlivo neželané okolnosti premeniť na konkurenčnú výhodu. Ako vo všetkých iných oblastiach, aj v obchode ale platí, že šťastie praje tým pripraveným. 

V KPMG na Slovensku preto našim klientom odporúčame do ich biznisových stratégií zahrnúť aj nasledujúce tri úlohy, čo v kontexte vývoja v uplynulých rokoch považujeme za základné minimum:

  • Pochopiť skutočný význam geopolitických rizík pre podnikanie
  • Monitorovať geopolitické trendy
  • Mať plán pre prípad naplnenia aj veľmi pesimistických scenárov

V nasledujúcich príspevkoch sa budeme týmto úlohám venovať bližšie. Už teraz sa však môžete pokúsiť zodpovedať na niekoľko jednoduchých, no zásadných otázok, venovaných geopolitickej zraniteľnosti vášho podnikania a  pripravenosti na budúce geopolitické výzvy:

  • Je moje podnikanie akýmkoľvek spôsobom (napr. dodávateľské reťazce, odbyt výrobkov, prichádzajúci konzumenti služieb a pod.) závislé na situácii mimo náš región či dokonca svetadiel?
  • Ak áno, aký politický a/alebo ekonomický vývoj predpovedajú geopolitickí analytici v príslušnej zemepisnej oblasti v krátko-/stredno-/dlhodobom horizonte? Aký vývoj predpovedajú pre celý sektor či jednotlivé komodity, a v neposlednom rade aj globálne?
  • Aký dopad by malo naplnenie týchto predpovedí na moje podnikanie? Aký dopad by naň malo naplnenie najhorších možných scenárov (napr. úplná strata prístupu na konkrétny trh, strata dodávateľa kľúčových komponentov, dlhodobé obmedzenie dodávok energií a pod.)?
  • Aké kroky viem podniknúť pre minimalizovanie týchto dopadov?  

Kontaktujte nás

Ak si želáte viac informácií o tom, ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie kvôli osobnej prezentácii našich služieb, kontaktujte nás.