Ministerstvo hospodárstva SR, ako vykonávateľ v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR,  zverejnilo dňa 20. októbra 2023 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov na podporu výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a na podporu zvyšovania flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE - batériové systémy.


Cieľ výzvy

Zvýšenie podielu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na hrubej konečnej energetickej spotrebe Slovenskej republiky.

Oprávnené projekty

Oprávnenými sú projekty, predmetom ktorých sú investičné výdavky na realizáciu nasledovných aktivít:

Aktivita A: Výstavba nového zariadenia na výrobu elektriny z OZE - povinná aktivita

Aktivita B: Výstavba nového zariadenia na uskladňovanie elektriny (pripojeného pred odovzdávacím miestom zariadenia na výrobu elektriny z OZE) - batériový systém - nepovinná aktivita

Oprávnený projekt musí spĺňať všetky nasledujúce podmienky:

Aktivita A
 • predmetom projektu musí byť aktivita A: Výstavba nového zariadenia na výrobu elektriny z OZE, ktoré využíva:
  • slnečnú alebo veternú energiu na priamu výrobu elektriny;
  • geotermálnu energiu, biomasu, bioplyn, skládkový plyn alebo plyn z čistiarní odpadových vôd na výrobu elektriny pomocou kombinovanej výroby elektriny a tepla;
 • zariadením na výrobu elektriny z OZE sa rozumie zariadenie alebo skupina zariadení, ktoré sú v spoločnom bode (odbernom a odovzdávacom mieste) pripojené priamo alebo cez transformátor na priame vedenie, do distribučnej sústavy alebo do prenosovej sústavy na území Slovenskej republiky a slúžia na výrobu elektriny z rovnakého druhu OZE alebo na výrobu elektriny kombinovanou výrobou z rovnakého druhu OZE. Z uvedeného vyplýva, že predmetom aktivity A nemôže byť kombinácia zariadení, ktoré využívajú na výrobu elektriny rôzne druhy OZE;
 • predmetom žiadosti v rámci aktivity A môže byť výlučne jedno zariadenie na výrobu elektriny z OZE (to znamená, že predmetom jednej žiadosti nemôže byť viac zariadení na výrobu elektriny z OZE);
 • zariadenie na výrobu elektriny z OZE môže byť predmetom výlučne jednej žiadosti (to znamená, že zariadenie na výrobu elektriny z OZE nemôže byť predmetom viacerých žiadostí);
 • celkový inštalovaný výkon zariadenia na výrobu elektriny z OZE, ktoré je predmetom projektu v rámci aktivity A, musí byť minimálne 0,5 MW vrátane a maximálne 5 MW vrátane;
 • žiadateľ musí mať ku dňu predloženia, resp. najneskôr ku dňu doplnenia chýbajúcich náležitostí Žiadosti rezervovanú kapacitu pre pripojenie do distribučnej alebo prenosovej sústavy pre nové zariadenie na výrobu elektriny z OZE (aktivita A);
Aktivita B
 • aktivita B môže byť realizovaná v rámci projektu výlučne spolu s aktivitou A. To znamená, že predmetom projektu nemôže byť aktivita B samostatne bez aktivity A;
 • pre aktivitu B platia súčasne všetky nasledovné podmienky:
 • zariadenie na uskladňovanie elektriny (ďalej len „batériový systém“) musí byť pripojené v odbernom a odovzdávacom mieste zariadenia na výrobu elektriny z OZE, ktoré je predmetom projektu v rámci aktivity A, a to na strane výrobcu elektriny (žiadateľ) vyrobenej zariadením na výrobu elektriny z OZE, ktoré je predmetom projektu v rámci aktivity A;
 • inštalovaný výkon batériového systému musí byť na úrovni aspoň 10 % inštalovaného výkonu zariadenia na výrobu elektriny z OZE (aktivita A);
 • inštalovaný výkon batériového systému musí byť minimálne na úrovni 0,1 MW (100 kW);
 • kapacita batériového systému musí byť minimálne na úrovni 0,1 MWh (100 kWh);
 • nominálna hodnota kapacity batériového systému musí byť rovná minimálne nominálnej hodnote inštalovaného výkonu batériového systému;
 • inštalovaný výkon batériového systému nesmie prekročiť inštalovaný výkon nového zariadenia na výrobu elektriny z OZE, ktoré je predmetom projektu v rámci aktivity A pripojeného do sústavy v danom odovzdávacom mieste;
 • batériový systém musí na ročnej báze prijať minimálne 75 % svojej energie z priamo pripojeného zariadenia na výrobu elektriny z OZE.

Výsledok realizácie projektu

Výsledkom realizácie projektu musí byť dodatočný inštalovaný výkon pre obnoviteľnú energiu v MW (ide o celkový inštalovaný výkon nového zariadenia na výrobu elektriny z OZE, pripojený do distribučnej/prenosovej sústavy na území Slovenskej republiky, ktoré je podporené z prostriedkov mechanizmu v rámci tejto výzvy).

V prípade, ak je súčasťou projektu okrem aktivity A aj nepovinná aktivita B, tak musí byť výsledkom realizácie projektu, okrem vyššie uvedeného dodatočného inštalovaného výkonu pre obnoviteľnú energiu, aj:

 • inštalovaný výkon nového zariadenia na uskladňovanie elektriny (batériového systému) v MW a zároveň
 • kapacita nového zariadenia na uskladňovanie elektriny (batériového systému) v MWh.

Ukončenie vecnej realizácie projektu musí byť v žiadosti stanovené najneskôr do 31. marca 2026.

Alokácia výzvy

Alokácia výzvy je 63 740 000 EUR (z toho: zdroj Plán obnovy a odolnosti: 63 740 000 EUR, zdroj Plán obnovy a odolnosti - prostriedky na úhradu DPH: 0 EUR).

Z celkovej alokácie výzvy vo výške 63 740 000 EUR je

 • 11 740 000 EUR určených na výstavbu nových zariadení na výrobu elektriny z OZE (aktivita typu A) a
 • 52 000 000 EUR je určených na výstavbu nových zariadení na výrobu elektriny z OZE spojenú s výstavbou nového zariadenia na uskladovanie elektriny (pripojeného pred odovzdávacím miestom zariadenia na výrobu elektriny z OZE) - batériového systému, ako kombinovanú investíciu (aktivita typu A a B).

Maximálna intenzita pomoci pre projekt

Maximálna intenzita pomoci pre projekt je vo výške 45 % z celkových oprávnených výdavkov projektu.

Výdavky projektu musia byť v súlade s podmienkami oprávnenosti definovanými v Schéme pomoci a podmienkami stanovenými v tejto výzve.

 • Maximálna výška prostriedkov mechanizmu na projekt, predmetom ktorého je výlučne aktivita A nesmie presiahnuť 2 500 000 EUR.
 • Maximálna výška prostriedkov mechanizmu na projekt, predmetom ktorého je aktivita A a zároveň aktivita B nesmie presiahnuť 5 000 000 EUR.
 • Maximálna výška prostriedkov mechanizmu na nové zariadenie OZE (aktivita A) v prepočte na 1 MWh vyrobenej elektriny z OZE nesmie presiahnuť sumu 27 EUR.

Termín uzavretia výzvy je 15. január 2024.

Projekty môžu byť realizované na celom území SR.

V rámci tejto výzvy je oprávneným žiadateľom fyzická alebo právnická osoba podľa Obchodného zákonníka

Kontaktujte nás

Ak si želáte viac informácií o tom ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie kvôli osobnej prezentácii našich služieb, kontaktujte nás.