Európska banková autorita (EBA) zverejnila 3. októbra 2023 svoj pracovný harmonogram na rok 2024, ktorý odhaľuje kľúčové strategické oblasti a aktivity, ktoré EBA plánuje realizovať v nadchádzajúcom roku.

Harmonogram je v súlade so strategickými cieľmi EBA pre roky 2024 - 2026.


Kľúčové body plánovanej stratégie:

Implementácia regulačného balíka opatrení CRR 3 / CRD VI.

Po tom ako koncom júna došlo k predbežnej dohode medzi Európskou komisiou, radou a parlamentom sa v najbližšom čase očakáva finálne znenie dokumentov CRR3 / CRD VI s predpokladaným dátumom uplatňovania pre úverové inštitúcie od 1. januára 2025. V nadväznosti na to musí EBA pripraviť značné množstvo (cca 125) regulačných noriem a usmernení.

Cieľom nového regulačného balíka je predovšetkým zvýšiť odolnosť bankového sektora cez posilnenie kapitálovej primeranosti bánk, zahrnutie ESG rizík do rámca dohľadu, zjednotenie právomocí dohľadu a zlepšiť regulátorom prístup k dátam.

Finančná stabilita a udržateľnosť

Finančná stabilita a udržateľnosť ostane taktiež ako jedna z top priorít pre rok 2024.

EBA bude aj naďalej klásť zvýšený dôraz na monitorovanie a vyhodnocovanie vplyvu rastúcich úrokových sadzieb, inflácie a možnej úverovej krízy. Táto priorita odráža varovanie ESA a vyzýva k ostražitosti vzhľadom na zvýšenú neistotu v bankovom sektore.

Toto okrem iného zahŕňa vytvorenie a zrealizovanie klimatického stresového testovania a prípravu novej metodiky záťažového testu pre rok 2025.

Implementácia dátovej stratégie EBA

Implementácia dátovej stratégie EBA, ktorej cieľom má byť zvýšenie efektivity pri zbieraní a zdieľaní dát medzi jednotlivými zainteresovanými stranami ako aj posilnenie analytických schopností jednotlivých Európskych dohliadacích autorít.

Rozvoj dohľadu v oblasti digitálnej prevádzkovej odolnosti finančného sektora (DORA) a trhu s kryptoaktívami (MiCA)

Nariadenie o digitálnej prevádzkovej odolnosti (DORA) vstúpilo do platnosti 16. januára 2023  s dátumom uplatňovania od 17. januára 2025 a nariadenie o trhoch s kryptoaktívami (MiCA) nadobudlo účinnosť 29.6.2023 s termínom uplatňovania v rozmedzí 12 až 18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti. V roku 2024 bude EBA dopĺňať relevantné mandáty zahrnuté v týchto nariadeniach.

Zvýšenú pozornosť bude venovať aj inováciám, spotrebiteľom a prechodu na nový EÚ rámec boja proti praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu

EBA bude aj naďalej posilňovať právomoci dohľadu nad finančnými inštitúciami vrátane mandátov na ochranu spotrebiteľa vyplývajúcich z nariadenia MiCAR a smernice EU 2021/2167 o správcoch úverov a nákupcoch úverov.


Program priorít EBA pre rok 2024 odzrkadľuje prebiehajúce významné zmeny v bankovej regulácii na úrovni EU. Tieto zmeny budú mať vplyv ako na kapitál, celkovú stratégiu a dátovú infraštruktúru, tak aj na interné zdroje bánk.

Kontaktujte nás

Ak si želáte viac informácií o tom ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie kvôli osobnej prezentácii našich služieb, kontaktujte nás.