• 1000

Makroekonomické faktory vedia výrazne ovplyvniť hodnoty podnikov v mnohých odvetviach. Jedná sa najmä o energetiku, priemysel či rastlinnú a živočíšnu výrobu. V posledných dvoch rokoch bola na komoditných trhoch, ktoré patria medzi hlavné makroekonomické faktory, zaznamenaná zvýšená volatilita. Ceny komodít sú kľúčové pre hodnotu podnikov na Slovensku, a práve preto sme sa pozreli na to, ako sa vyvíjali a aké sú očakávania trhu do budúcna. Tieto informácie sú mimoriadne dôležité pri valuáciách spoločností, nakoľko veľké výkyvy cien môžu zásadne ovplyvniť hodnotu spoločnosti. Preto by mal expert vždy vychádzať z aktuálnych dát k dátumu ohodnotenia, či už sa jedná o historický vývoj alebo o očakávania trhu, ktoré sú dostupné z trhu s derivátmi.

Väčšina z nás už určite počula o komoditách ako sú ropa, zlato alebo meď. Nie sú to však jediné významné komodity, ktoré sa dajú obchodovať na finančných trhoch. Trh s komoditami je celosvetovo rozsiahly a rozmanitý. Spoločne sa pozrieme na aktuálny vývoj cien komodít relevantných pre ohodnocovanie podnikov na Slovensku.

Všeobecne by sme mohli komodity rozdeliť do 4 hlavných skupín:

rozdelenie komodit

Autori článku

Karol Balco
Director
oddelenie oceňovania a finančného modelovania

Veronika Miklovičová
Analyst
oddelenie oceňovania a finančného modelovania 

Najčastejší spôsob obchodovania s komoditami je prostredníctvom futures kontraktov. Špekulovať o cene komodít sa však môže aj prostredníctvom ETF (podielové fondy) sledujúcich cenu komodít, štruktúrovaných produktov, ktorými môžu byť investičné certifikáty alebo pomocou akcií komoditných spoločností.

V nasledujúcej tabuľke si uvedieme historické a očakávané ceny relevantných komodít pre slovenský trh:

Komodita Ticker Jednotka

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Elektrina

PSB1M COMDTY

EUR/MWh

n/a

57.9

237.4

258.1

236.6

173.8

Ropa 

COA COMDTY

USD/bbl

40.7

40.6

85.7

77.2

73.5

70.6

Zemný plyn

VTTF3 COMDTY

EUR/MWh

16.1

17.0

75.3

90.8

84.5

65.8

Uhlie

^LU ICE

EUR/t

58.2

69.0

170.7

114.3

118.7

n/a

Železo

IOEA Comdty

EUR/Mt

66.5

78.1

92.8

106.3

92.7

n/a

Hliník

LAA Comdty

EUR/Mt

1 457.4

1 618.8

2 461.8

2 193.5

2 258.8

2 355.9

Oceľ

HRC1 Comdty

EUR/Mt

542.9

877.2

1 307.1

677.7

735.6

751.5

Repka olejná

^ME MATIF

EUR/Mt

389.3

418.3

711.8

588.0

469.9

409.0

Cukor

SB1 Comdty

EUR/libra

0.12

0.13

0.17

0.19

0.22

0.18

Pšenica

^MH MATIF

EUR/Mt

197.0

213.3

278.5

309.3

253.1

249.6

Kukurica

^MC MATIF

EUR/Mt

171.5

198.5

243.0

295.5

242.6

228.4


Zdroj: Capital IQ

Ceny komodít

V nasledujúcich grafoch sa bližšie pozrieme na vývoj cien vybraných komodít:

Vývoj cien komodít - Poľnohospodárske plodiny v €/Mt

Vývoj cien komodít - Poľnohospodárske plodiny v €/Mt

Zdroj: Capital IQ

Vyvoj ceny cukru v €/libra

Vyvoj ceny cukru v €/libra

Zdroj: Capital IQ

Vývoj cien komodít - Energia

Vývoj cien komodít - Energia

Zdroj: Capital IQ

Vývoj cien komodít - Kovy v €/Mt

Vývoj cien komodít - Kovy v €/Mt

Zdroj: Capital IQ

Z pohľadu ohodnocovania vidíme, že trh očakáva pokles a stabilizáciu cien. Stabilizácia a priblíženie sa k historickým hodnotám by mala vo všeobecnosti pozitívne vplývať na hodnotu podnikov, pre ktoré sú tieto komodity vstupom.

Na druhej strane pre producentov, kde sú komodity výstup, to môže predstavovať očakávanie poklesu ziskov. Je otázne, ako túto skutočnosť trh zohľadňoval v ich hodnote. Ak spoločnosti dokázali krátkodobo profitovať a tento zisk nebol distribuovaný akcionárom, ich hodnota rástla. Mnohí účastníci trhu však predpokladali, že situácia nebude dlhodobá, a preto boli vysoké zisky zapracované v očakávaní len krátkodobo. Toto však neznamená, že hodnoty spoločností budú s cenami komodít klesať, lebo predpokladáme, že očakávaný pokles komodít je do veľkej miery zohľadnený v cenách akcií spoločnosti. Každopádne je tu určité riziko, že hodnoty na trhu poklesnú, pričom rolu bude zohrávať veľa rôznych faktorov a správanie sa zainteresovaných strán trhu.

Ak ohodnocujete spoločnosť, pre ktorú má cena určitej komodity výrazný vplyv, musíte sa zamerať aj na makroekonomickú analýzu tejto komodity. Okrem analýzy – historickej, ale aj očakávanej budúcnosti – pre vývoj ceny danej komodity, je ideálne pochopiť situáciu, v akej sa spoločnosť nachádza vzhľadom k danej komodite. Ak je spoločnosť producentom komodity, je dôležité pochopiť vzťahy (aj zmluvné) so zákazníkmi a mechaniku cenotvorby. Ak je komodita na vstupe, tak je dôležité pochopiť zmluvy s dodávateľmi, možnosti nákupu, ale aj možnosti transferu zmien ceny vstupu na predajné ceny výrobkov a služieb (vrátene elasticity predajných cien a dopytu). Samostatnou kapitolou sú čím ďalej tým viac využívané derivátové kontrakty. Pri ohodnotení to je samostatná téma, kde expert musí pochopiť akým očakávaným dopadom vie byť spoločnosť vystavená z titulu týchto kontraktov. Následne to musí  zohľadniť v hodnote cez ich vplyv na budúce zisky a peňažné toky (na základe trhovej situácie ku dňu ohodnotenia).


KPMG Valuations In Practice

Staňte sa súčasťou komunity KPMG Valuations In Practice. Získajte hodnotné rady a novinky z oblasti ohodnocovania firiem a M&A.
Prihláste sa na odber medzinárodného štvrťročného newslettra Valuation Quaterly Brief.