V procese M&A nezáväzná ponuka predstavuje návrh, ktorý potenciálny kupujúci predkladá majiteľom spoločnosti, o ktorú má záujem. Definuje podmienky, za ktorých by bol kupujúci ochotný túto spoločnosť prevziať. Avšak, ako názov naznačuje, nezáväzná ponuka nie je právne záväznou dohodou.  Nevytvára teda žiadne záväzky alebo povinnosti pre žiadnu zo strán, aby pokračovala v transakcii.

Nezáväzné ponuky sú zvyčajne predkladané v počiatočných fázach procesu M&A. Takto potenciálny kupujúci vyjadruje záujem o spoločnosť a zahajuje rokovania. Ponuka môže obsahovať informácie, ako je navrhovaná kúpna cena, štruktúra transakcie a akékoľvek podmienky, ktoré musia byť splnené pre pokračovanie v transakcii.

Predstavenie investora

Nezáväzná ponuka by mala obsahovať predstavenie potenciálneho kupujúceho a jeho referencie, čo môže pomôcť získať dôveru a budovať vzťah s akvírovanou spoločnosťou. To môže byť obzvlášť dôležité, ak táto spoločnosť nemá predchádzajúcu skúsenosť s kupujúcim alebo uvažuje o viacerých ponukách. Detailné predstavenie môže pomôcť kupujúcemu vyniknúť a zvýšiť pravdepodobnosť, že rokovania budú pokračovať.

Dôvody pre akvizíciu

Dôvody pre akvizíciu sú kľúčovou súčasťou nezáväznej ponuky a vysvetľujú, prečo má kupujúci záujem o danú spoločnosť. Môžu to byť strategické, finančné alebo prevádzkové dôvody, ako napríklad prístup k novým trhom, produktom alebo technológiám, synergie nákladov alebo diverzifikácia. Poskytnutie jasných a presvedčivých dôvodov môže pomôcť cieľovej spoločnosti pochopiť strategickú hodnotu navrhovanej transakcie a zvýšiť ochotu jej majiteľov pokračovať v ďalších rokovaniach.

Kúpna cena

Kúpna cena je kritickým prvkom nezáväznej ponuky, pretože predstavuje predbežné ocenenie cieľovej spoločnosti zo strany kupujúceho. Ponuka môže obsahovať konkrétnu cenu alebo cenový rozsah, v závislosti od úrovne informácií, ktoré sú k dispozícii v čase vytvorenia ponuky. Poskytnutie trhovej kúpnej ceny môže pomôcť vybudovať dôveru a zvýšiť pravdepodobnosť úspešnej transakcie.

Financovanie kúpnej ceny

Financovanie kúpnej ceny je dôležitým faktorom pre obe strany a nezáväzná ponuka by mala obsahovať podrobnosti o tom, ako bude akvizícia financovaná. Môže to zahŕňať mix hotovosti, dlhu, kapitálu alebo iných foriem financovania. Poskytnutie jasného obrazu o štruktúre financovania a zdrojoch kapitálu môže pomôcť spoločnosti, ktorá je predmetom záujmu, posúdiť finančnú stabilnosť kupujúceho a schopnosť uskutočniť transakciu.

Kontaktujte nás

Ak sa chcete o tejto téme dozvedieť viac alebo ak si želáte viac informácií o tom ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne si chcete dohodnúť stretnutie, kontaktujte nás.