Oceňovanie spoločností je umením aj vedou. Okrem čo najlepších trhových dát, ktoré sú však často limitované, sa niekedy používajú aj kvantitatívne metódy oceňovania, umožňujúce trhovým účastníkom presnejšie odhadnúť hodnotu pozorovanej spoločnosti. V tomto článku sme ich identifikovali a aplikovali na konkrétny prípad rýchlo rastúceho sektora.

Prečo môže ocenenie rýchlo rastúcej spoločnosti na základe transakčných a trhových násobkov zlyhať

Napriek výraznej popularite násobkového ocenenia firiem prostredníctvom transakčných alebo trhových násobkov tržieb a profitability – EBITDA alebo EBIT, nie je zaručené správne určenie hodnoty spoločnosti.

Jednou z príčin môže byť fakt, že pozorovaná firma zaznamenala v poslednej dobe vysokú mieru rastu tržieb, pričom utrpela jej momentálna úroveň profitability.

Štatistické oddelenie univerzity vo Warwick taktiež objavilo pomerne slabý vzťah medzi EBITDA násobkom a očakávaným nárastom EBITDA, ktorý oponuje zaužívanému predpokladu pri fúziách a akvizíciách, keď by kupujúca strana mala zaplatiť vyšší násobok za rýchlejšie rastúcu spoločnosť (Thornton, 2020).

Ďalším zistením bol slabý štatistický vzťah medzi EBITDA násobkom a EBITDA maržou. Rýchlo rastúce spoločnosti, sú často neprofitabilné v prvých rokoch svojej činnosti alebo pri rapídnom náraste tržieb, keď operatívne náklady (ako marketing alebo náklady na výskum a vývoj) prevyšujú obrat. Oceňovanie spoločnosti, ktorá má podložiteľné predpoklady ďalej rásť a navýšiť svoju ziskovosť, by teda malo zahŕňať ukazovatele budúceho rastu tržieb a profitability (Thornton, 2020).

Autor článku


Samuel Kuklovsky

Samuel Kuklovský

Senior Associate
Transakčné poradenstvo 

Tradičný pohľad na hospodársky cyklus rýchlo rastúcej firmy

Tradičný pohľad na hospodársky cyklus rýchlo rastúcej firmy

Zdroj: KPMG, 2022

Účinná metóda regresného násobku tržieb

Všeobecne akceptovaným oceňovacím prístupom, ktorý berie do úvahy hospodársky cyklus a budúcu profitabilitu rýchlo rastúcej spoločnosti, je štatistická metóda regresného násobku. Ide o lineárnu analýzu, kde je aplikovaná regresná metóda najmenších štvorcov nezávislých premenných, plánovaného rastu a profitability, na predpokladaný násobok tržieb vzorky podobných spoločností, teda závislú (predikovanú) premennú. Ukazovatele plánovaného rastu a profitability oceňovanej spoločnosti sú následne vložené do regresnej rovnice s príslušnými koeficientami, pre dosiahnutie očakávaného násobku tržieb spoločnosti.

Aplikovateľnými nezávislými premennými môžu byť akékoľvek finančné ukazovatele rastu a profitability v závislosti od toho, na aký biznis, alebo segment sa pozeráme (napríklad e-commerce B2C sektor počas pandémie COVID-19). Často využívanými ukazovateľmi sú napríklad 3-ročná plánovaná kumulovaná miera rastu (CAGR) tržieb, alebo 1-ročný predpoklad EBITDA marže.

Keďže investori sú zvyčajne skeptickí voči odkladaniu zisku v prospech škálovania, sú vyššie oceňované tie spoločnosti, ktoré sú schopné kredibilne preukázať signifikantný potenciál budúceho rastu a ziskovosti.

Pre krížovú kontrolu metódy regresného násobku, odporúčame tiež vykonať ocenenie prostredníctvom výnosovej metódy diskontovaných peňažných tokov - Discounted Cash Flow (DCF).

Oceňovanie rýchlo rastúcich SaaS spoločností

Podľa Fortune Business Insights, narastie globálny trh IT spoločností ponúkajúcich svoje softvérové riešenia ako služby (“SaaS“) do roku 2028 na 717 miliárd dolárov, čo by znamenalo v predikovanom období nárast o 27,5 % CAGR (Fortune Business Insights, 2021).

Nárast globálneho SaaS trhu 2021 - 2028 (v miliardách dolárov)

Nárast globálneho SaaS trhu 2021 - 2028  (v miliardách dolárov)

Zdroj: Fortune Business Insights, 2021

Pri veľkom množstve SaaS spoločností, najmä start-upov, si preto treba uvedomiť, ako sa rast prejaví v ocenení. Pre investorov nie je dôležité, aké tržby biznis momentálne generuje, ale to, aké tržby, alebo ARR môže v budúcnosti dosahovať (ARR - Annual Recurring Revenue, metrika ukazujúca koľko tržieb firma každý rok generuje počas predplatného za jej poskytnuté služby).

Na základe tejto premisy môžeme softvérové spoločnosti oceniť na základe metódy regresného násobku. SaaS terminológia obsahuje jedinečnú metriku “Rule of 40“, ktorú možno využiť ako nezávislú premennú pri regresii.

Rule of 40

Metriku Rule of 40 v posledných rokoch využívajú čoraz viac fondy rizikového a rastového kapitálu a súkromné investičné spoločnosti pre rýchlu identifikáciu zaujímavých cieľových spoločností. Tento ukazovateľ naznačuje, že kombinácia miery rastu a marže ziskovosti (EBITDA alebo EBIT) sľubnej softvérovej spoločnosti by mala byť nad 40 %. Metrika si vyslúžila veľký obdiv aj u výkonných riaditeľov v technologickom sektore, keďže efektívne zachytáva podstatný kompromis medzi krátkodobou životaschopnosťou spoločnosti a investíciami do rastu (vrátane nových zariadení a technológií, vyššieho počtu zamestnancov alebo marketingových nákladov na získavanie zákazníkov).

  

Výpočet Rule of 40

Výpočet Rule of 40

Zdroj: UserGuiging, 2021

Nedávno uzavreté transakcie v sektore softvérových spoločností

KPMG na Slovensku pomohlo svetovému lídrovi v process miningu Minit Process Mining s riadením transakčného procesu pri akvizícií softvérovým velikánom Microsoft.

Zdroje

Erdem, S., Aktas, M., Çakırca, S., & Alban, S. (2021, December 18). What is the rule of 40 and how to calculate it and use it for SAAS. UserGuiding. Získané April 20, 2022, z https://userguiding.com/blog/rule-of-40/

Fortune Business Insights. (2022, January 10). Software as a service (SAAS) market to hit USD 716.52 billion by 2028; Fortune Business Insights. GlobeNewswire News Room. Získané April 20, 2022, z: https://www.globenewswire.com/news-release/2022/01/10/2363666/0/en/Software-as-a-Service-SaaS-Market-to-Hit-USD-716-52-Billion-by-2028-Increasing-Digitalization-to-Augment-Market-Growth-Fortune-Business-Insights.html

Thornton, M. (2020, March 16). How do size, growth and margin affect valuations? Grant Thornton UK LLP. Získané April 20, 2022, z: https://www.grantthornton.co.uk/insights/how-do-size-growth-and-margin-affect-valuations/


KPMG Valuations In Practice

Staňte sa súčasťou komunity KPMG Valuations In Practice. Získajte hodnotné rady a novinky z oblasti ohodnocovania firiem a M&A. Prihláste sa na odber medzinárodného štvrťročného newslettra Valuation Quaterly Brief. 


Kontaktujte nás

Súvisiaci obsah