Bankovníctvo ako také eviduje história už v starovekej Asýrii a Babylónii, keď si obchodníci ponúkali obilie ako kolaterál v rámci barterového obchodovania. Banky zohrávajú kľúčovú úlohu pri alokácii kapitálu od subjektov, ktoré majú prebytok prostriedkov a potrebujú ich zúročiť, k tým subjektom, ktoré tento prebytok nemajú. Okrem ich špecifickej úlohy v ekonomike netreba ale zabúdať na to, že banky sú tiež komerčné podnikateľské subjekty s cieľom dosahovať čo najvyššie zisky a hodnotu pre ich akcionárov.

Manažment bánk sa pri ich riadení zameriava na rôzne ukazovatele. V krátkej analýze sme sa pozreli, či nadpriemerná výkonnosť v týchto „často“ sledovaných ukazovateľoch priamo koreluje s tým, že banky sú aj finančným trhom lepšie hodnotené resp. ich akcie sú hodnotené vyšším oceňovacím násobkom. V našom prípade sme zvolili násobok P/E resp. trhovú cenu akcie ako násobok dosiahnutého zisku na akciu (pozn.: atraktívne spoločnosti majú často vyššie P/E, lebo jedno euro dosiahnutého zisku si investori cenia viac, keďže očakávajú vyšší rast, stabilnejšie zisky a pod.).

Pozreli sme sa na tieto ukazovatele:

  • Čistý úrokový výnos (v pomere) k aktívam
  • Tvorba opravných položiek počas roka (v pomere) k aktívam
  • Čistý zisk (v pomere) k aktívam
  • Marža čistého zisku

Pre skúmanie vzťahov vyššie uvedených ukazovateľov k násobku P/E sme použili 160 európskych bánk s poslednými dostupnými trhovými dátami k 31.1.2022. Výsledky analýzy každého z týchto pomerov nás mierne prekvapili, ale zároveň nám ukázali aj záver, ktorý sa v oblasti ohodnocovania dal očakávať.

Poďme sa preto pozrieť na analýzu. 

Autor článku


Juraj Bagin

Viliam Behran

Associate
oddelenie oceňovania a finančného modelovania 

Vzťah P/E ku pomeru čistého úrokového výnosu a aktív

Čistý úrokový výnos je rozdiel medzi výnosmi z úročených aktív a úročených záväzkov. Pomer čistého úrokového výnosu a aktív banky vo výkazoch komunikuje investorom ako efektívne vie banka dosahovať čistý výnos z úročeného majetku a záväzkov v pomere k celkovému majetku. Úrokový výnos je hlavným zdrojom príjmov pre banku, preto by sme očakávali pozitívny vzťah medzi jej ocenením a daným ukazovateľom. Naša analýza trhových dát však tento vzťah nenašla, ako je vidieť aj v grafe nižšie.

ochota priplatit si za produkty

Vzťah P/E ku pomeru tvorby opravných položiek a aktív

Tvorba opravných položiek („OP“) banky predstavuje primárne mieru zmeny kreditného rizika jednotlivých úverov (a dlhových cenných papierov) na jej súvahe. Zvýšená tvorba opravných položiek priamo odzrkadľuje obavy manažmentu zo zvyšujúceho sa kreditného rizika a zároveň ovplyvňuje aj jej profitabilitu v danom období. Čakali by sme, že investori túto zvýšenú mieru rizika a zároveň zníženú profitabilitu odzrkadlia aj v nacenení samotnej banky. Naša analýza trhových dát však tento vzťah nenašla, ako je vidieť aj v grafe nižšie.

tvorba OP / aktiva

Vzťah P/E ku pomeru čistého zisku a aktív

Čistý zisk v pomere ku aktívam nám hlavne hovorí o tom, koľko banka zarobí na svojich aktívach po odpočítaní všetkých nákladov. Preto nám vypovedá o jej profitabilite a aj jej efektivite. Znovu by sme čakali, že investori ocenia vyššiu profitabilitu a efektivitu vyššími oceneniami. Naša analýza trhových dát však tento vzťah nenašla, ako je vidieť aj v grafe nižšie.

cisty zisk

Vzťah P/E ku marži čistého zisku

Na záver sme sa chceli pozrieť na „štandardný“ ukazovateľ profitability, ktorý nie je špecifický pre banky. Chápme nasledujúcu regresiu ako akúsi „kontrolnú skupinu“ v našej štúdii. Čím ziskovejšia je banka, tým vyššie násobky, že? Naša analýza trhových dát, však ani tento vzťah nenašla, ako je vidieť aj v grafe nižšie.

marza cisteho zisku

Záver

Naša mini “štúdia” sa chcela pozrieť na to, či existuje vzťah medzi oceneniami bánk a ich špecifickými finančnými ukazovateľmi. Výsledky hovoria to, že aj nadpriemerná výkonnosť v „často“ sledovaných ukazovateľoch, ktoré z našej skúsenosti manažment sleduje, priamo výrazne nekoreluje s tým, že banky sú aj finančným trhom lepšie hodnotené. Toto zdôrazňuje, že aj pri ocenení banky je dôležitý komplexný pohľad a nie len jednoduchá finančná analýza pár vybraných ukazovateľov.


KPMG Valuations In Practice

Staňte sa súčasťou komunity KPMG Valuations In Practice. Získajte hodnotné rady a novinky z oblasti ohodnocovania firiem a M&A. Prihláste sa na odber medzinárodného štvrťročného newslettra Valuation Quaterly Brief. 


Kontaktujte nás

Súvisiaci obsah