Prémia za trhové riziko na základe dát slovenského akciového trhu nie je správna cesta. Ponúkame vám pár odporúčaní, ako teda odhadnúť prirážku za trhové riziko na Slovensku. 

Dôležitým vstupným parametrom pri odhade miery kapitalizácie, WACC alebo nákladov vlastného kapitálu je trhová riziková prirážka. Práve jej odvodenie začína tým, že si určíme „kapitálový trh“,  ktorého dáta analyzujeme. Na Slovensku kapitálový trh reprezentuje trhový index SAX.

Predpoklady vhodného trhového indexu pre určenie trhovej rizikovej prirážky sú vo všeobecnosti nasledovné:

  • rozsiahly počet trhových zástupcov, aby sa vyhlo monopolnej a jednostrannej reprezentácii odvetvia;
  • rozsiahly objem investovaného kapitálu;
  • rozsiahly objem uskutočnených transakcií;
  • vyšší vek indexu, ktorý tak poskytne dostatočnú dátovú bázu (50 a viac rokov).

V kontexte vyššie uvedeného sa však SAX nejaví ako vhodný zástupca trhu, keďže nespĺňa uvedené atribúty. Pre doplnenie si v tabuľke môžete pozrieť zloženie indexu.

Spoločnosti tvoriace SAX

Ako teda postupovať pri odhade trhovej rizikovej prirážky na Slovensku?

Naše základné odporúčania sú nasledovné:

1. Nepoužívajte trhovú rizikovú prémiu na základe dát pre americký kapitálový trh

Pre vyjadrenie trhovej rizikovej prémie sa analytici alebo širšia verejnosť často opierajú o publikované dáta, ktorých zdrojom je americký kapitálový trh. Pri odhade miery kapitalizácie pre ohodnocovanie slovenských spoločností je z nášho pohľadu optimálnejšie vychádzať z dát európskeho kapitálového trhu.

2. Použite sadzby konzistentné pre bezrizikové aktívum v dopočte trhovej rizikovej prémie a odhade miery kapitalizácie

Konzistentnosť je v odhade miery kapitalizácie mimoriadne dôležitá a preto ju odporúčame zachovať aj v rámci tohto bodu.

3. Vypočítajte implikované prirážky

Alternatívne zdroje vstupov, ktoré vychádzajú z aktuálnych dát vyspelých európskych trhov tak budú predstavovať skutočné riziko na trhu a budú odrážať návratnosť požadovanú pre dané aktívum. 


KPMG Valuations In Practice

Staňte sa súčasťou komunity KPMG Valuations In Practice. Získajte hodnotné rady a novinky z oblasti ohodnocovania firiem a M&A. Prihláste sa na odber medzinárodného štvrťročného newslettra Valuation Quaterly Brief. 


Kontaktujte nás