Svetové mestá a ich lídri si uvedomujú, že doterajšie prístupy k plánovaniu a riadeniu už nebudú fungovať pri formovaní miest budúcnosti. Očakáva sa, že mestá budú synonymom zdravia, udržateľnosti, efektivity a prosperity pre všetkých. To si vyžaduje nový spôsob myslenia a strategické plánovanie s dôrazom na bezproblémové digitálne pripojenie, personalizované verejné služby ako aj optimalizované prevádzkové činnosti.

Pandémia zrýchlila tempo zmien. Keďže život v meste sa vyvíja, jeden prístup už nevyhovuje všetkým. Centralizovaný model mesta je minulosťou a teraz je podstatné zamerať sa na potreby jednotlivých komunít.

Technológie a práca s dátami

Používanie moderných digitálnych technológií a kanálov pomôže mestám identifikovať potreby verejnosti a reagovať na ne. Avšak len menej ako polovica starostov a si je istá svojimi schopnosťami analyzovať údaje. Práve dáta sú rozhodujúce pre inovácie a poskytovanie podpory obyvateľom mesta.1

Mesto Winnipeg umožňuje občanom vďaka centru riadenia dopravy zdieľať a prijímať informácie o premávke. Mesto poskytuje údaje o jednotlivých pruhoch a vizuály občanom a médiám prostredníctvom Waze a Twitteru.

Londýn vytvoril digitálnu platformu Smart London, ktorá vyzýva obyvateľov, aby poskytla spätnú väzbu na verejné služby. Práve od týchto služieb záleží postoj zákazníckej skúsenosti k mestu. Londýn má ambíciu stať sa najinteligentnejším mestom sveta. Využíva na to technológie, prácu s dátami a váži si názor obyvateľov. 

„Aby bolo možné vytvoriť inteligentné mestá na Slovensku, musia sa všetky zainteresované strany spojiť a pracovať na rovnakom cieli; výzvy nemožno prekonať bez spolupráce. Mestá sa tiež musia navzájom prepojiť, aby si vymieňali poznatky a zdroje, aby tak urýchlili pokrok a umožnili inteligentné riadenie,“ objasnil Jozef Géci, riaditeľ v KPMG na Slovensku a sektorový líder pre Infraštruktúru.

Budovanie zelenších a bezpečnejších miest

Viac ako 80 % globálneho HDP dnes podľa Organizácie spojených národov vytvárajú mestá, ktoré produkujú vyše 60 % všetkých emisií skleníkových plynov.2 Prieskum KPMG CEO outlook odhalil, že globálne organizácie zvyšujú svoje investície do ESG (environmentálne, sociálne riadenie a spravovanie verejných vecí), aby podnietili udržateľnú obnovu pre budúcnosť.

„Budúcnosť miest, hoci budú prepojené, bezproblémové a zamerané na obyvateľov a návštevníkov, bude tiež musieť byť udržateľná a šetrná k životnému prostrediu. Keďže globálna komunita sa zaviazala dosiahnuť uhlíkovú neutralitu, väčšia pozornosť sa bude venovať mestským oblastiam a ich vplyvu na životné prostredie a zmenu klímy. Jedným z faktorov, ktoré budú odlišovať jedno mesto od druhého nie je len vybavenie a pohodlie, ktoré poskytujú, ale aj ich uhlíková stopa a ich vplyv na svet,“ dodal odborník na ESG, Michal Maxim, ktorý pôsobí ako riaditeľ v KPMG na Slovensku.

Užšie vzťahy medzi globálnymi mestami a vedením mesta – a medzi mestami a obchodnými spoločnosťami – budú kľúčové pre poskytovanie služieb zameraných na jednotlivca a pre novú éru zdravého a udržateľného života pre všetkých.

Potreba rýchlo reagovať na zmeny

Prieskum Forrester, ktorý si objednala KPMG, ukazuje, že väčšina opýtaných s rozhodovacou právomocou v mestách – približne dve tretiny – verí, že ich stratégie a organizácia podporujú súčasné ciele miest. Vidia však potrebu rýchlejšie a pružnejšie reagovať na neustále sa meniace potreby verejnosti vytvorením partnerstiev s obchodnými spoločnosťami a riadením dát.3

  1. The US Federal Customer Experience Index, 2020,’ Forrester Research Inc., September 30, 2020
  2. https://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/overview
  3. A commissioned study conducted by Forrester Consulting on behalf of KPMG, February 2021
     

O štúdii

Štúdia o budúcnosti miest obsahuje výskum Forrester Consulting objednaný spoločnosťou KPMG.  Jej cieľom je inšpirovať a sledovať pokrok miest prostredníctvom moderných stratégií. 


Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás