• 1000

Tým, že v našej praxi spájame rad disciplín ako ekonomika, financovanie projektov, projektové riadenie, strategické poradenstvo a dane a účtovníctvo, vieme našim klientom z verejného aj súkromného sektora pomôcť uspieť v celom životnom cykle projektov. Od počiatočných posúdení príležitostí až po dodávku jednotlivých projektov. Prepájame sieť skúsených odborníkov KPMG a globálne osvedčené postupy s lokálnym know-how s cieľom úspešne podporovať našich klientov v každom kroku tohto procesu.

Infraštruktúra ako aktívum, využívaná na poskytovanie služieb, ktoré podporujú hospodársky rast, sú pre KPMG z pohľadu sektorov nasledovné odvetvia:

  • Doprava (cesty, železnice, letiská, prístavy atď.),
  • Voda (vodárne a kanalizácie, priemyselné využitie vody atď.),
  • Mestá a regióny,
  • Sociálna infraštruktúra (telekomunikácie & broadband, pošta, nemocnice, školy, vládne budovy a stavby atď.),
  • Infraštruktúra nerastných zdrojov (ropa, zemný plyn, bane atď.),
  • Energetika (výroba, preprava a distribúcia)
  • Smart Cities/ Smart Infrastructure
  • Future mobility
Pre viac informácií o tom ako môžeme pomôcť vašej spoločnosti, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie kvôli osobnej prezentácii našich služieb, neváhajte kontaktovať sektorového lídra prostredníctvom kontaktov uvedených nižšie.

  

Oblasti v ktorých vám vieme pomôcť

Stratégia

Strategické plánovanie, analýzy trendov a trhov, metodiky a techniky na nastavenie cieľov, monitorovanie a hodnotenie programov a projektov, podpora koncepčného riadenia, architektúry a správy údajov.

Priprava programov a projektov

Návrh, rozsah a štruktúra alternatív projektu, ekonomické a komerčné analýzy vrátane tvorby prípadových štúdií/ štúdií uskutočniteľnosti, pomoc pri obstarávaní, riadení procesov a monitorovaní finančnej výkonnosti projektu. Manažment vytvorenia konzorcia dodávateľov, prevádzkovateľov, resp. investorov, ako aj riadenie zmluvných rokovaní.

Implementácia projektov

Podpora dodania veľkých infraštruktúrnych projektov vo všetkých fázach projektu pri implementácii, vrátane ukončenia a odovzdania do prevádzky. To zahŕňa najmä nastavenie, podporu alebo aj posúdenie a monitorovanie projektového manažmentu, projektovej kancelárie, správy rizík, súladu s legislatívou, vrátane riadenia vzťahov medzi (spolu) investormi a zmluvnými stranami.

Asset management

Nastavenie a podpora manažmentu HIM s cieľom dosiahnuť pozitívnu výkonnosť, zlepšiť rozhodovanie a efektívnosť nákupov a údržby.

Investície

Poradenstvo pri investíciách a získavaní kapitálu, finančné modelovanie, investičná a alokačná stratégia, due dilligence, valuácie, audit a daňový súlad.

Naše referencie v tomto sektore

Poradenstvo pre sekciu riadenia investícií v oblasti stratégie, analýz a plánovania infraštruktúrnych a investičných projektov.

Štúdia uskutočniteľnosti, vrátane prevádzkového modelu, projekcií budúcich výnosov a nákladov a poradenstva pri transakcii. Priebežný monitoring čerpania dotácie a priebehu výstavby, posudzovanie zmien a podpora klienta pri komunikácii s investorom, bankami a ďalšími zúčastnenými stranami.

Štúdia uskutočniteľnosti zameraná na oblasť prepojených a autonómnych vozidiel, v rámci ktorej sme zmapovali relevantné technológie a testovacie scenáre, skúmali testovacie prostredia, ako aj súčasné a realizované projekty. Hodnotenie príležitostí a potrieb v rámci SR, vrátane identifikovania alternatív a ďalších krokov.

  

Súvisiaci obsah